JKCL-KABUM-03-GA-164

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དམ་པ་སྐྱེ་དགུའི་སྣང་བྱེད་ཉི་མའི་གཉེན་སོགས་ཞབས་བརྟན།
Wylie title dam pa skye dgu'i snang byed nyi ma'i gnyen sogs zhabs brtan JKCL-KABUM-03-GA-164.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 164, Pages 535 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dam pa skye dgu'i snang byed nyi ma'i gnyen sogs zhabs brtan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 535. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།འདིའང་རྗེ་བླ་མས་སྐལ་ལྡན་ཉུང་ཤས་ལ་གྭ་གུ་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ནགས་ཁྲོད་དུ་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་གནང་སྐབས་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་དྷརྨ་མ་ཏིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བི་ཛ་ཡནྟུ།།

/'di'ang rje bla mas skal ldan nyung shas la gwa gu byang chub shing gi nags khrod du gsung ngag rin po che gnang skabs many+dzu g+ho Sha d+harma ma tis gsol ba btab pa bi dza yan+tu//

[edit]
དམ་པ་སྐྱེ་དགུའི་སྣང་བྱེད་ཉི་མའི་གཉེན། །ལྗོངས་འདིར་ཐུབ་བསྟན་སྐྱེད་ཚལ་མཛེས་པའི་རྒྱན། །ཞབས་པད་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ལས་མི་གཡོ་བར། །བཞུགས་པར་གསོལ་ལ་བདག་ཡིད་ཤིན་ཏུ་བྲེལ། །སླར་ཡང་མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་རྩིབས་སྟོང་རྣམ་པར་བཀྲ། །ལུང་རིག་བཻཌཱུཪྻ་ཡི་མུ་ཁྱུད་ཅན། །ཕྱོགས་བརྒྱར་གཡས་སུ་འཁོར་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཐུབ་པའི་རིང་ལུགས་ཀུན་གྱི་བླ་ན་མཐོ། །ཀུན་དགའི་རྒྱལ་མཚན་གཟི་བརྗིད་མཚུངས་ཟླ་མེད། །དེ་ཉིད་ཕྲག་པར་ཁྱེར་མཁས་ཁྱོད་གཅིག་པུ། །དེ་ཕྱིར་ཞབས་པད་ཡུན་དུ་བརྟན་པར་སྨོན། །འདིའང་རྗེ་བླ་མས་སྐལ་ལྡན་ཉུང་ཤས་ལ་གྭ་གུ་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ནགས་ཁྲོད་དུ་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་གནང་སྐབས་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་དྷརྨ་མ་ཏིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བི་ཛ་ཡནྟུ།། །།
[edit]

dam pa skye dgu'i snang byed nyi ma'i gnyen/____/ljongs 'dir thub bstan skyed tshal mdzes pa'i rgyan/____/zhabs pad chos kyi khri las mi g.yo bar/____/bzhugs par gsol la bdag yid shin tu brel/____/slar yang mdo sngags chos kyi 'khor lo ni/____/zab dang rgya che'i rtsibs stong rnam par bkra/____/lung rig baiDUR+Ya yi mu khyud can/____/phyogs brgyar g.yas su 'khor bar mdzad du gsol/____/thub pa'i ring lugs kun gyi bla na mtho/____/kun dga'i rgyal mtshan gzi brjid mtshungs zla med/____/de nyid phrag par khyer mkhas khyod gcig pu/____/de phyir zhabs pad yun du brtan par smon/____/'di'ang rje bla mas skal ldan nyung shas la gwa gu byang chub shing gi nags khrod du gsung ngag rin po che gnang skabs many+dzu g+ho Sha d+harma ma tis gsol ba btab pa bi dza yan+tu//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]