JKCL-KABUM-03-GA-163

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཨོཾ་སྭསྟི། འཆི་མེད་གུ་རུ་པད་འབྱུང་རྗེ་འབངས་ཚོགས་སོགས་མཆོག་གླིང་བཞི་པའི་ཞབས་བརྟན།
Wylie title oM swasti/ 'chi med gu ru pad 'byung rje 'bangs tshogs sogs mchog gling bzhi pa'i zhabs brtan JKCL-KABUM-03-GA-163.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 163, Pages 533 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti 'chi med gu ru pad 'byung rje 'bangs tshogs sogs mchog gling bzhi pa'i zhabs brtan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 533. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་ཐལ་ཤར་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པས་དཀོན་མཆོག་ལ་མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ཞབས་བརྟན་འདི་ཉིད་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་༡ལ་ཤར་མར་བྲིས་པ་དགེ། མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།

/ces gter chen chos kyi rgyal po o rgyan mchog gyur bde chen zhig po gling pa'i yang srid thal shar ba sku phreng bzhi pas dkon mchog la mos gus rtse gcig gis gsol ba btab ste zhabs brtan 'di nyid sa ga zla ba'i tshes 1la shar mar bris pa dge/__mang+ga laM/__dge'o//

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། འཆི་མེད་གུ་རུ་པད་འབྱུང་རྗེ་འབངས་ཚོགས། །རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་དང་། །ཚེ་ཡི་དྲང་སྲོང་རིག་འཛིན་རྒྱལ་སྲས་ཀུན། །ཐུགས་རྗེས་བྱིན་རློབས་འཆི་མེད་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །འཇ༵མ་དཔལ་དབྱང༵ས་དངོས་བི་མའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །མདོ་སྔགས་ཐུབ༵་པའི་བསྟན༵་ལ་སྒྲོན་མེ་མཆོག །ངེས་དོན་ཆོས༵་ཀྱི༵་ཤིང་རྟའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར། །མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ༵་མཚོ༵་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱིས། །བསྔགས་འོས་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་གོང་དུ་འཕེལ། །མཐའ་འཁོབ་སེམས་ཅན་རེ་བ་ཆོས་བཞིན་སྐོངས། །བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་རྒྱན་དུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །ཅེས་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་ཐལ་ཤར་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པས་དཀོན་མཆོག་ལ་མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ཞབས་བརྟན་འདི་ཉིད་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་༡ལ་ཤར་མར་བྲིས་པ་དགེ། མངྒ་ལཾ། དགེའོ།། །།
[edit]

oM swasti/__'chi med gu ru pad 'byung rje 'bangs tshogs/____/rtsa gsum lha tshogs rab 'byams rgya mtsho dang /____/tshe yi drang srong rig 'dzin rgyal sras kun/____/thugs rjes byin rlobs 'chi med 'tsho gzhes gsol/____/'ja~Xm dpal dbyanga~Xs dngos bi ma'i rnam par 'phrul/____/mdo sngags thuba~X pa'i bstana~X la sgron me mchog__/nges don chosa~X kyi~X shing rta'i kha lo sgyur/____/mkhyen brtse ye shes rgya~X mtsho~X 'tsho gzhes gsol/____/bka' babs bdun ldan bla ma'i thugs bskyed kyis/____/bsngags 'os yon tan mtha' dag gong du 'phel/____/mtha' 'khob sems can re ba chos bzhin skongs/____/bstan 'gro'i bde skyid rgyan du 'tsho gzhes gsol/____/ces gter chen chos kyi rgyal po o rgyan mchog gyur bde chen zhig po gling pa'i yang srid thal shar ba sku phreng bzhi pas dkon mchog la mos gus rtse gcig gis gsol ba btab ste zhabs brtan 'di nyid sa ga zla ba'i tshes 1la shar mar bris pa dge/__mang+ga laM/__dge'o//____//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]