JKCL-KABUM-03-GA-162

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཆགས་མེད་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་ཞབས་བརྟན།
Wylie title chags med mchog sprul rin po cher zhabs brtan JKCL-KABUM-03-GA-162.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 162, Pages 531 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. chags med mchog sprul rin po cher zhabs brtan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 531. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་གདན་ས་དཔལ་རི་རྩེའི་ཁྲི་འཛིན་མཐིང་དམར་ཅོད་པཎ་འཆང་བ་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ལུང་གིས་བསྔགས་པའི་ཆགས་མེད་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་ཞབས་བརྟན་འདི་ཡང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་དྲུང་རམ་རྒྱལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཡི་བསྐུལ་བཞིན་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

/ces pa'ang gdan sa dpal ri rtse'i khri 'dzin mthing dmar cod paN 'chang ba rgyal ba yab sras kyi lung gis bsngags pa'i chags med mchog sprul rin po cher zhabs brtan 'di yang sgrub brgyud bstan pa'i sgron me drung ram rgyal sprul rin po che'i bka' yi bskul bzhin mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa chos kyi blo gros pas bris pa dge legs su gyur cig__/

[edit]
ཆགས་མེད་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་ཞབས་བརྟན་བཞུགས། ཨོཾ་སྭསྟི། ཀ༵རྨ༵་པ་ཡི་བསྟན་འཛིན་བྱེ་བའི་ཕུལ། །རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་མཁས་གྲུབ་ཆགས་མེད་ཞབས། །སྙིགས་དུས་མ༵དོ་སྔགས༵་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་དུ། །བསམ་བཞིན་བྱོན་པ་མཆོག་ཉིད་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཀུན་མཁྱེན་ཐུབ྄༵་པའི་བསྟན྄༵་པ་རིན་པོ་ཆེ། །ཉི་ཟླའི་སྒྲོན༵་མེ༵་བཞིན་དུ་གསལ་བ་ལ། །བརྩོན་པའི་སྙིང་སྟོབས་རྒྱས་པའི་སེམས་དཔའ་ཆེ། །བར་ཆད་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །སྐུ་ཚེ་མི་ཤིག་རྡོ་རྗེ་ལྟར་བརྟན་ཤིང་། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་དབྱངས་སྙན་རྟག་ཏུ་སྒྲོགས། །རིག་སྟོང་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལས། །གཡོ་མེད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཅེས་པའང་གདན་ས་དཔལ་རི་རྩེའི་ཁྲི་འཛིན་མཐིང་དམར་ཅོད་པཎ་འཆང་བ་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ལུང་གིས་བསྔགས་པའི་ཆགས་མེད་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་ཞབས་བརྟན་འདི་ཡང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་དྲུང་རམ་རྒྱལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཡི་བསྐུལ་བཞིན་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །
[edit]

chags med mchog sprul rin po cher zhabs brtan bzhugs/__oM swasti/__ka~Xrma~X pa yi bstan 'dzin bye ba'i phul/____/rgyal ba'i sras po mkhas grub chags med zhabs/____/snyigs dus ma~Xdo sngagasa~X bstan pa'i gsal byed du/____/bsam bzhin byon pa mchog nyid zhabs brtan gsol/____/kun mkhyen thuba?~X pa'i bstana?~X pa rin po che/____/nyi zla'i sgrona~X me~X bzhin du gsal ba la/____/brtson pa'i snying stobs rgyas pa'i sems dpa' che/____/bar chad bdud bzhi'i g.yul las rgyal gyur cig__/sku tshe mi shig rdo rje ltar brtan shing /____/zab rgyas chos kyi dbyangs snyan rtag tu sgrogs/____/rig stong 'od gsal phyag rgya chen po las/____/g.yo med bskal pa rgya mtshor zhabs brtan gsol/____/ces pa'ang gdan sa dpal ri rtse'i khri 'dzin mthing dmar cod paN 'chang ba rgyal ba yab sras kyi lung gis bsngags pa'i chags med mchog sprul rin po cher zhabs brtan 'di yang sgrub brgyud bstan pa'i sgron me drung ram rgyal sprul rin po che'i bka' yi bskul bzhin mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa chos kyi blo gros pas bris pa dge legs su gyur cig__/_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]