JKCL-KABUM-03-GA-161

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བྱམས་ཆེན་ཏཱའི་སི་ཏུ་པདྨའི་ལྗགས་ལྡན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་ཞབས་བརྟན་པདྨའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title byams chen tA'i si tu pad+ma'i ljags ldan sku phreng bzhi pa'i zhabs brtan pad+ma'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-03-GA-161.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 161, Pages 529 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. byams chen tA'i si tu pad+ma'i ljags ldan sku phreng bzhi pa'i zhabs brtan pad+ma'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 529. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-for-long-life-of-tai-situ-rinpoche
Colophon

།ཅེས་པའང་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སྩལ་སྤྱི་བོར་མཆོད་དེ་དབོ་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་༢༣ལ་བཀའ་འབང་གི་གྲལ་མཐར་འཁོད་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཞབས་བརྟན་གསོལ་སྨོན་དུ་བྲིས་པ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i bka' stsal spyi bor mchod de dbo zla ba'i dmar phyogs kyi rgyal ba gsum pa'i tshes 23la bka' 'bang gi gral mthar 'khod pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas zhabs brtan gsol smon du bris pa de bzhin 'grub par bla ma rgyal ba sras bcas kyis byin gyis brlab tu gsol/__sarba mang+ga laM//

[edit]
བྱམས་ཆེན་ཏཱའི་སི་ཏུ་པདྨའི་ལྗགས་ལྡན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་ཞབས་བརྟན་པདྨའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །བླ་མ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་མཐུ་སྟོབས་བདེན་པའི་རྩལ་ཕྱུངས་ཏེ། །བཀྲ་ཤིས་ངོ་མཚར་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་བསྙིལ། །ཀརྨ་པ་ཡི་བསྟན་འཛིན་ཁྱུ་མཆོག་ཆེ། །བྱམས་ཆེན་དངོས་སྣང་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི། །ཟློས་གར་མཐོང་བ་དོན་ཡོད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་བཞིན་དུ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ཡོངས་རྫོགས་ནས། །ངེས་དོན་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་བོར་གྱུར། །མདོ་སྔགས་ཟབ་དོན་སྨྲ་བའི་སིངྒེ་ཆེ། །ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་རྟག་བཞུགས་གསོལ། །ཕྱི་ནང་བར་ཆད་བདུད་སྡེའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །འཆི་མེད་ཚེ་དང་མཁྱེན་སྟོབས་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །སྲིད་ཞིའི་དགེ་མཚན་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་། །དོན་གཉིས་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སྩལ་སྤྱི་བོར་མཆོད་དེ་དབོ་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་༢༣ལ་བཀའ་འབང་གི་གྲལ་མཐར་འཁོད་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཞབས་བརྟན་གསོལ་སྨོན་དུ་བྲིས་པ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

byams chen tA'i si tu pad+ma'i ljags ldan sku phreng bzhi pa'i zhabs brtan pad+ma'i dbyangs snyan zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__rab 'byams phyogs bcu'i zhing na bzhugs pa yi/____/bla ma rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho yi/____/thugs rje mthu stobs bden pa'i rtsal phyungs te/____/bkra shis ngo mtshar me tog char du bsnyil/____/karma pa yi bstan 'dzin khyu mchog che/____/byams chen dngos snang pad+ma dbang chen gyi/____/zlos gar mthong ba don yod sprul pa'i sku/____/nyin byed dbang po bzhin du zhabs brtan gsol/____/mkhas btsun bzang po'i rnam thar yongs rdzogs nas/____/nges don grub pa yongs kyi rje bor gyur/____/mdo sngags zab don smra ba'i sing+ge che/____/zhabs pad bskal pa rgya mtshor rtag bzhugs gsol/____/phyi nang bar chad bdud sde'i g.yul las rgyal/____/'chi med tshe dang mkhyen stobs rab rgyas shing /____/srid zhi'i dge mtshan dbang du 'du ba dang /____/don gnyis 'bad med lhun gyis grub par shog__/ces pa'ang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i bka' stsal spyi bor mchod de dbo zla ba'i dmar phyogs kyi rgyal ba gsum pa'i tshes 23la bka' 'bang gi gral mthar 'khod pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas zhabs brtan gsol smon du bris pa de bzhin 'grub par bla ma rgyal ba sras bcas kyis byin gyis brlab tu gsol/__sarba mang+ga laM//____//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]