གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title gter chen bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rjer zhabs brtan du gsol ba 'chi med rnga sgra JKCL-KABUM-03-GA-160.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 160, Pages 527-528 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ (Dudjom Rinpoche)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gter chen bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rjer zhabs brtan du gsol ba 'chi med rnga sgra. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 527-528. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-for-long-life-of-dudjom-rinpoche
Colophon

།ཅེས་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཕྲིན་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མགོན་པོ་མཆོག་ལ་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འདི་ཡང་མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ནས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པས་ས་གླང་ཟླ་ཚེས་བཟང་པོར་གུས་པས་ཕུལ་བ་དགེ།

/ces mkhyen brtse nus pa'i phrin las rmad du byung ba'i mgon po mchog la zhabs brtan du gsol ba 'di yang mdo khams sde dge rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwa nas 'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pas sa glang zla tshes bzang por gus pas phul ba dge/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ། ཨོཾ་སྭསྟི། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྒྱལ་དབང་མཚོ་སྐྱེས་རྗེའི། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་བའི་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་དཀར་ལས། །ཕན་བདེའི་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་བསྙིལ་བ་དང་། །ལྷན་ཅིག་ས་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །ཨོ་རྒྱན་རྗེ་དང་འབྲོག་བན་ལོ་ཙཱ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཉིད་དུ་མར་འཆར་བའི་འཕྲུལ། །གྲུབ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་རིག་འཛིན་བདུད་འཇོམས་རྗེའི། །རྣམ་རོལ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་བྲལ་དོན་ཀུན་ཡོངས་སུ་གྲུབ། །ལྷ་མི་ཀླུ་དང་རིག་འཛིན་བྱེ་བས་བསྙེན། །གདུལ་དཀའ་མ་རུངས་འདུལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཁྲིར། །ཞབས་སེན་བཀྲ་ཤིས་འཁོར་ལོ་རྟག་བཞུགས་གསོལ། །མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་ཉི་གཞོན་འོད་པོ་ཆེ། །བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་རྟ་བདུན་ཤུགས་ཀྱིས་དྲངས། །མཐུ་སྟོབས་སྲིད་ཞིའི་མུན་པ་འཇོམས་མཛད་པ། །དཔའ་ཆེན་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་གངས་ཅན་སྐྱེ་འགྲོ་ཡི། །བདེ་སྐྱིད་དཔལ་རྣམས་སྤེལ་བའི་བྱེད་པོ་རུ། །པདྨའི་ཕོ་ཉ་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོ་ཡི། །གསང་གསུམ་རྟག་པ་དམ་པར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །བདེ་སྟོང་མཆོག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་སྒྱུ་མའི་གར། །མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུར་རྩེན་དང་ཟབ་གཏེར་གྱི། །སྒོ་འཕར་བརྒྱ་ཕྲག་འབྱེད་ཅིང་ཆོས་ཀྱི་མཛོད། །ཐང་མར་བརྡལ་བཞིན་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱ་ཐར་པའི་ལམ་དུ་འགོད། །གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་ཕ་མཐའ་ཡས་པ་དང་། ནག་ཕྱོགས་བདུད་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཀུན་ཞི་ནས། །དགེ་ལེགས་རྫོགས་ལྡན་སྣང་བས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཕྲིན་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མགོན་པོ་མཆོག་ལ་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འདི་ཡང་མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ནས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པས་ས་གླང་ཟླ་ཚེས་བཟང་པོར་གུས་པས་ཕུལ་བ་དགེ། །།
[edit]

gter chen bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rjer zhabs brtan du gsol ba 'chi med rnga sgra zhes bya ba/__oM swasti/__rtsa gsum kun 'dus rgyal dbang mtsho skyes rje'i/____/mkhyen brtse nus ba'i byin rlabs sprin dkar las/____/phan bde'i me tog char du bsnyil ba dang /____/lhan cig sa gsum bkra shis dge legs stsol/____/o rgyan rje dang 'brog ban lo tsA yi/____/ye shes gcig nyid du mar 'char ba'i 'phrul/____/grub brgya'i gtsug rgyan rig 'dzin bdud 'joms rje'i/____/rnam rol mchog gi sprul sku zhabs brtan gsol/____/srid zhi'i 'jigs bral don kun yongs su grub/____/lha mi klu dang rig 'dzin bye bas bsnyen/____/gdul dka' ma rungs 'dul ba'i chos kyi khrir/____/zhabs sen bkra shis 'khor lo rtag bzhugs gsol/____/mkhyen rab ye shes nyi gzhon 'od po che/____/brtse chen thugs rje'i rta bdun shugs kyis drangs/____/mthu stobs srid zhi'i mun pa 'joms mdzad pa/____/dpa' chen lag na rdo rje zhabs brtan gsol/____/'dzam gling spyi dang gangs can skye 'gro yi/____/bde skyid dpal rnams spel ba'i byed po ru/____/pad+ma'i pho nya rgyal tshab chen po yi/____/gsang gsum rtag pa dam par 'tsho gzhes gsol/____/bde stong mchog gi brtul zhugs sgyu ma'i gar/____/mig 'phrul lta bur rtsen dang zab gter gyi/____/sgo 'phar brgya phrag 'byed cing chos kyi mdzod/____/thang mar brdal bzhin bzhugs par gsol ba 'debs/____/skal bzang gdul bya thar pa'i lam du 'god/____/gzhan phan phrin las pha mtha' yas pa dang /__nag phyogs bdud kyi rgol ba kun zhi nas/____/dge legs rdzogs ldan snang bas khyab gyur cig__/ces mkhyen brtse nus pa'i phrin las rmad du byung ba'i mgon po mchog la zhabs brtan du gsol ba 'di yang mdo khams sde dge rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwa nas 'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pas sa glang zla tshes bzang por gus pas phul ba dge/____//__

Footnotes

Other Information