JKCL-KABUM-03-GA-159

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྨིན་གཅུང་རིན་པོ་ཆེར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ།
Wylie title smin gcung rin po cher zhabs brtan du gsol ba 'chi med rnga sgra JKCL-KABUM-03-GA-159.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 159, Pages 525-526 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People སྨིན་གླིང་གཅུང་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ (smin gling gcung ngag dbang chos grags)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. smin gcung rin po cher zhabs brtan du gsol ba 'chi med rnga sgra. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 525-526. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-for-long-life-of-minling-chung-rinpoche
Colophon

།ཅེས་པའང་མགོན་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་སློབ་གསེར་བླ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱང་རྗེ་ཉིད་ལས་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ནོས་ཤིང་ཡིད་དང་བ་ཆེན་པོས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨོན་ཚིག་ཏུ་གསོལ་བ། རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞབས་པད་ཡུན་དུ་བརྟན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang mgon po mchog gi zhal slob gser bla 'jigs med rdo rjes rten bcas bskul ba dang /__rang nyid kyang rje nyid las gsung gi bdud rtsi nos shing yid dang ba chen pos 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas smon tshig tu gsol ba/__rje btsun bla ma'i zhabs pad yun du brtan pa'i rgyur gyur cig__/sarba mang+ga laM//

[edit]
སྨིན་གཅུང་རིན་པོ་ཆེར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། རྩ་གསུམ་འདུས་ཞལ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང་། །ཁྲི་སྲོང་བཻ་རོ་བདེ་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་སོགས། །བཀའ་གཏེར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །བདེན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཤིས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། །སྔ་འགྱུར་མདོ་སྔགས་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་མཛོད། །མཁྱེན་རབ་གསེར་གྱི་སྒྲོམ་བུར་ལེགས་གཏམས་ཤིང་། །བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཀྱིས་དྲངས་མཛད་པ། །ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །དཔའ་ཆེན་ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་མཐུ་ནུས་སྟོབས། །མཆོག་གི་གསང་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཞུགས་པས། །སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོ་སྐྱོབ་པའི་དཔུང་གཉེན་དུ། །ཞབས་པད་འགྱུར་མེད་ཡུན་དུ་བཞུགས་པར་གསོལ། །ངེས་གསང་སྨིན་གྲོལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེའི། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས། །ལྷ་མིན་བདུད་སྡེའི་ཚོགས་རྣམས་རབ་བཅོམ་སྟེ། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཆེན་པོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཚིག་འདི་དག །ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྩ་གསུམ་དང་། །ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི། །བྱིན་རླབས་བཀྲ་ཤིས་ཆར་གྱིས་དགེ་ལེགས་ཤོག །ཅེས་པའང་མགོན་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་སློབ་གསེར་བླ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱང་རྗེ་ཉིད་ལས་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ནོས་ཤིང་ཡིད་དང་བ་ཆེན་པོས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨོན་ཚིག་ཏུ་གསོལ་བ། རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞབས་པད་ཡུན་དུ་བརྟན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

smin gcung rin po cher zhabs brtan du gsol ba 'chi med rnga sgra zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__rtsa gsum 'dus zhal pad+ma thod phreng dang /____/khri srong bai ro bde chen mtsho rgyal sogs/____/bka' gter rig 'dzin brgyud pa'i byin rlabs dang /____/bden pa'i stobs kyis shis pa stsal du gsol/____/snga 'gyur mdo sngags zab rgyas chos kyi mdzod/____/mkhyen rab gser gyi sgrom bur legs gtams shing /____/brtse chen thugs rje'i shugs kyis drangs mdzad pa/____/ngag dbang chos kyi grags pa zhabs brtan gsol/____/dpa' chen lag na rdo rje'i mthu nus stobs/____/mchog gi gsang gsum dkyil 'khor la zhugs pas/____/snyigs dus bstan 'gro skyob pa'i dpung gnyen du/____/zhabs pad 'gyur med yun du bzhugs par gsol/____/nges gsang smin grol chos kyi rgyal khab che'i/____/bstan pa rin chen bshad sgrub rgyal mtshan bsgrengs/____/lha min bdud sde'i tshogs rnams rab bcom ste/____/rnam par rgyal ba chen por 'tsho gzhes gsol/____/de ltar gsol ba btab pa'i tshig 'di dag__/ji bzhin 'grub par bla ma rtsa gsum dang /____/chos skyong nor lha gter bdag tshogs rnams kyi/____/byin rlabs bkra shis char gyis dge legs shog__/ces pa'ang mgon po mchog gi zhal slob gser bla 'jigs med rdo rjes rten bcas bskul ba dang /__rang nyid kyang rje nyid las gsung gi bdud rtsi nos shing yid dang ba chen pos 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas smon tshig tu gsol ba/__rje btsun bla ma'i zhabs pad yun du brtan pa'i rgyur gyur cig__/sarba mang+ga laM//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]