JKCL-KABUM-03-GA-156

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག།
Wylie title zhabs brtan 'chi med grub pa'i bden tshig JKCL-KABUM-03-GA-156.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 156, Pages 519 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. zhabs brtan 'chi med grub pa'i bden tshig. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 519. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་དང་འབྲེལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས། འཆི་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན་བཅས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

/ces zhabs brtan smon tshig dang 'brel bkra shis pa'i lha rdzas/__'chi med sku gsung thugs rdo rje'i snang brnyan bcas mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas phul ba dge legs su gyur cig__/

[edit]
ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཨོཾ་སྭསྟི། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་བདེན་སྟོབས་དང་། །ཁྱད་པར་འཆི་མེད་ལྷ་མཆོག་རྣམ་གསུམ་གྱི། །གྲུབ་པའི་བདུད་རྩིས་སྤྱི་བོར་དབང་བསྐུར་བས། །གཞོམ་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་ལང་ཚོ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །པདྨ་ཀཱ་རའི་ཟབ་གསང་བསྟན་པ་ཡི། །རྒྱལ་མཚན་མཐོན་པོ་ཕྱོགས་བརྒྱར་བསྒྲེང་བཞིན་དུ། །སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་ཡི། །སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའི་ཞིང་ས་སྨིན་མཛད་གསོལ། །རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རིག་སྔགས་འཆང་བ་ཆེ། །དབང་ཆེན་བཞད་པའི་ངར་སྐད་ས་གསུམ་ཁྱབ། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཚེ་དང་ལང་ཚོ་གྲུབ། །འཇིགས་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ཆེན་འབད་མེད་འགྲུབ། །དགེ་ལེགས་ཕྱོགས་བརྒྱར་ཁྱབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་དང་འབྲེལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས། འཆི་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན་བཅས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །
[edit]

zhabs brtan 'chi med grub pa'i bden tshig ces bya ba bzhugs/__oM swasti/__bla ma dkon mchog rtsa gsum bden stobs dang /____/khyad par 'chi med lha mchog rnam gsum gyi/____/grub pa'i bdud rtsis spyi bor dbang bskur bas/____/gzhom bral rdo rje'i lang tsho rgyas gyur cig__/pad+ma kA ra'i zab gsang bstan pa yi/____/rgyal mtshan mthon po phyogs brgyar bsgreng bzhin du/____/smin grol bdud rtsi'i chu klung chen po yi/____/skal bzang gdul bya'i zhing sa smin mdzad gsol/____/rdo rje phur pa'i rig sngags 'chang ba che/____/dbang chen bzhad pa'i ngar skad sa gsum khyab/____/rdo rje sems dpa'i tshe dang lang tsho grub/____/'jigs bral rdo rje'i khri la brtan bzhugs gsol/____/de ltar gsol ba btab bzhin 'grub pa dang /____/sku tshe'i bar chad bdud kyi g.yul las rgyal/____/bstan dang 'gro ba'i don chen 'bad med 'grub/____/dge legs phyogs brgyar khyab pa'i bkra shis shog__/ces zhabs brtan smon tshig dang 'brel bkra shis pa'i lha rdzas/__'chi med sku gsung thugs rdo rje'i snang brnyan bcas mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas phul ba dge legs su gyur cig__/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: