JKCL-KABUM-03-GA-157

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཨོཾ་སྭསྟི། འཆི་མེད་རིག་འཛིན་སོགས་སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་དཀར་ཞབས་བརྟན།
Wylie title oM swasti/ 'chi med rig 'dzin sogs skal bzang sgrol dkar zhabs brtan JKCL-KABUM-03-GA-157.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 157, Pages 521 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti 'chi med rig 'dzin sogs skal bzang sgrol dkar zhabs brtan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 521. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ། བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རེག །གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་བརྟན་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན་རིལ་བུ་བཅས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པས་ཟླ་ཚེས་དགེ་བར་ཕུལ།།

/ces zhabs brtan gsol 'debs dang 'brel/__bkra shis lha reg__/gsang gsum rdo rje'i ngo bor 'tsho gzhes brtan pa'i sku gsung thugs rten/__'chi med grub pa'i bcud len ril bu bcas mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pas zla tshes dge bar phul//

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། འཆི་མེད་རིག་འཛིན་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་བདེན་པའི་སྟོབས་ཆེན་པོས། །གྲུབ་པའི་དབང་མོའི་སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་སོལ། །ཞབས་པད་མི་ཤིག་རྡོ་རྗེར་བརྟན་གྱུར་ཅིག །སྐལ༷་བཟ༷ང་གྲུབ་པའི་ལང་ཚོ་རྒྱས་པ་དང་། །སྒྲོལ༷་མ་དཀ༷ར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཡི། །བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་རྒྱུན་གྱི་དབང་བསྐུར་བས། །གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོའི་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་ཤིང་། །བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེའི་འདོད་དགུ་སྦྱིན་མཛད་གསོལ། །ཅེས་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ། བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རེག །གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་བརྟན་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན་རིལ་བུ་བཅས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པས་ཟླ་ཚེས་དགེ་བར་ཕུལ།། །།
[edit]

oM swasti/__'chi med rig 'dzin rtsa gsum rgya mtsho yi/____/thugs rje'i byin rlabs bden pa'i stobs chen pos/____/grub pa'i dbang mo'i sku tshe'i bar chad sol/____/zhabs pad mi shig rdo rjer brtan gyur cig__/skalaX bzaXng grub pa'i lang tsho rgyas pa dang /____/sgrolaX ma dkaXr mo yid bzhin 'khor lo yi/____/bdud rtsi'i bum bzang rgyun gyi dbang bskur bas/____/grub pa'i rgyal mo'i ngo bor 'tsho gzhes shing /____/bstan 'gror phan bde'i 'dod dgu sbyin mdzad gsol/____/ces zhabs brtan gsol 'debs dang 'brel/__bkra shis lha reg__/gsang gsum rdo rje'i ngo bor 'tsho gzhes brtan pa'i sku gsung thugs rten/__'chi med grub pa'i bcud len ril bu bcas mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pas zla tshes dge bar phul//____//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]