གཏེར་ཆེན་བླ་མའི་རྣམ་རོལ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title gter chen bla ma'i rnam rol mchog sprul rin po cher zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i bden tshig JKCL-KABUM-03-GA-155.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 155, Pages 517-518 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gter chen bla ma'i rnam rol mchog sprul rin po cher zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i bden tshig. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 517-518. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon
  • First colophon page 517: །ཅེས་དད་མོས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་ནི་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་སྟེ། ཤིང་གླང་སྨིན་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་ལ་ཨཱ་ལོ་ཀེའི་ངོགས་སུ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་དགྲ་བཅོམ་པའི་བསྟི་གནས་ཉམས་དགའ་བར་བྲིས་པ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་འདོད་དགུར་རྩེན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།
  • Second colophon page 518: །ཅེས་པའང་ཚེ་ཞལ་བྲག་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བས་ཕུལ་བ་དགེ།
  • First colophon page 517: /ces dad mos drag pos gsol ba 'debs pa po ni 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho ste/__shing glang smin zla'i tshes bcu la A lo ke'i ngogs su nam mkha' mdzod kyi lho phyogs chos sde chen po dgra bcom pa'i bsti gnas nyams dga' bar bris pa dngos grub rnam gnyis 'dod dgur rtsen pa'i rgyur gyur cig/
  • Second colophon page 518: /ces pa'ang tshe zhal brag tu chos kyi blo gros bas phul ba dge/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
གཏེར་ཆེན་བླ་མའི་རྣམ་རོལ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ། ཨོཾ་སྭསྟི། པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ཡི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་པ། །འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་རང་གཟུགས་བླ་མ་མཆོག །བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་དུ་གསོལ། །རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ངེས་གསང་རྡོ་རྗེའི་ཐེག །འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ཉིན་མོར་བྱེད། །བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་མཆོག་ཏུ་འཕེལ་མཛད་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་པད་ཡུན་བརྟན་ཤོག །བདག་ཀྱང་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་། །རིགས་ཀུན་འདས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དང་། །མི་འབྲལ་དོན་གཉིས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །ཅེས་དད་མོས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་ནི་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་སྟེ། ཤིང་གླང་སྨིན་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་ལ་ཨཱ་ལོ་ཀེའི་ངོགས་སུ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་དགྲ་བཅོམ་པའི་བསྟི་གནས་ཉམས་དགའ་བར་བྲིས་པ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་འདོད་དགུར་རྩེན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །། ༈ འཆི་མེད་རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་དང་། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡུམ་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱིའི། །བདེན་པའི་བྱིན་མཐུས་མཁྱེན་གཟིགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །པདྨ་འགྱུར་མེད་སྲས་ཡུམ་བརྒྱུད་པར་བཅས། །སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་བར་ཆད་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེ་རླབས་ཆེན་འབྱུང་བ་དང་། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ། །པདྨཱ་ཀ་རའི་བསྟན་པ་ཉིན་བྱེད་ཤོག །ཅེས་པའང་ཚེ་ཞལ་བྲག་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བས་ཕུལ་བ་དགེ། །།
[edit]

gter chen bla ma'i rnam rol mchog sprul rin po cher zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i bden tshig ces bya ba/__oM swasti/__pad+ma'i rgyal tshab mchog gyur gling pa yi/____/sku gsung thugs yon phrin las gcig bsdus pa/____/'gyur med rdo rje'i rang gzugs bla ma mchog__/bskal brgyar 'tsho gzhes chos 'khor bskor du gsol/____/rgyal bstan spyi dang nges gsang rdo rje'i theg__/'od gsal snying po'i bstan pa nyin mor byed/____/bshad dang sgrub pas mchog tu 'phel mdzad pa/____/dpal ldan bla ma'i zhabs pad yun brtan shog__/bdag kyang deng nas byang chub snying po'i bar/____/dpal ldan bla ma pad+ma kun tu 'chang /____/rigs kun 'das pa'i bdag nyid chen po dang /____/mi 'bral don gnyis bsam pa lhun grub shog__/ces dad mos drag pos gsol ba 'debs pa po ni 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho ste/__shing glang smin zla'i tshes bcu la A lo ke'i ngogs su nam mkha' mdzod kyi lho phyogs chos sde chen po dgra bcom pa'i bsti gnas nyams dga' bar bris pa dngos grub rnam gnyis 'dod dgur rtsen pa'i rgyur gyur cig/__//__!_'chi med rgyal ba tshe dpag med mgon dang /____/'chi med tshe yum lha mo tsaN+Da lI'i/____/bden pa'i byin mthus mkhyen gzigs sprul pa'i sku/____/pad+ma 'gyur med sras yum brgyud par bcas/____/sku tshe brtan cing bar chad g.yul las rgyal/____/bstan 'gror phan bde rlabs chen 'byung ba dang /____/'chad rtsod rtsom pa'i phrin las bsam mi khyab/____/pad+mA ka ra'i bstan pa nyin byed shog__/ces pa'ang tshe zhal brag tu chos kyi blo gros bas phul ba dge/____//_

Footnotes

Other Information