JKCL-KABUM-03-GA-154

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མྱོས་རིགས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་རྒྱལ་གཅུང་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ལ་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འགྱུར་མེད་རྟག་པའི་རོལ་མོ།
Wylie title myos rigs rdo rje 'dzin rgyal gcung rin po che ngag dbang chos grags la zhabs brtan du gsol ba 'gyur med rtag pa'i rol mo JKCL-KABUM-03-GA-154.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 154, Pages 515-516 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. myos rigs rdo rje 'dzin rgyal gcung rin po che ngag dbang chos grags la zhabs brtan du gsol ba 'gyur med rtag pa'i rol mo. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 515-516. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

ཅེས་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་དང་འབྲེལ། མཎྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག །རིན་གཉིས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་གྲངས་ལྡན་བཅས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕུལ་བ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །

/ces zhabs brtan smon tshig dang 'brel/__maN+Dal sku gsung thugs rten/__bkra shis pa'i lha reg__/rin gnyis 'khor lo dkar po'i chos kyi grangs ldan bcas 'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa chos kyi blo gros pas gus pa chen pos phul ba dge zhing bkra shis par gyur cig__/

[edit]
མྱོས་རིགས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་རྒྱལ་གཅུང་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ལ་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འགྱུར་མེད་རྟག་པའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ། ཨོཾ་སྭསྟི། ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་བྱེ་བའི་འབྱུང་གནས་ཆེ། །མཆོག་གསུམ་རིན་ཆེན་གདུགས་དཀར་ཡངས་པ་ཆེས། །ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་ཀྱི། །ཤིས་པའི་རོལ་མོ་འབུམ་ཕྲག་སྒྲོགས་གྱུར་ཅིག །ངག་ལ་དབང་བསྒྱུར་རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོ་ཡི། །མཁྱེན་རབ་དྷཱིཿཡིག་དམར་སེར་འོད་ཀྱི་ཕུང་། །ཞུན་མར་འཁྱིལ་བའི་རང་གཟུགས་མཚན་དཔེའི་སྐུ། །རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེན་པོ་ཉིད། །འཇིགས་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་ཆེན་པོ། །ཐུགས་གསང་ནོར་བུའི་སྒྲོམ་བུར་གཏམས་པ་དང་། །སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན་ལྟར། །གྲགས་པའི་དཔལ་གྱི་གསང་གསུམ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕྲག་གིས། །མངོན་པར་འབྱོར་པའི་འདྲེན་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེང་སླད་དུ། །སྐུ་ཚེ་གཞོམ་བྲལ་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་བདེན་པའི་ནུས་མཐུ་ཡིས། །རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་གསང་གསུམ་བར་ཆད་ཞི། །མཛད་ཕྲིན་བཟང་པོས་འཁོར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །ཨོ་རྒྱན་མཁན་པོའི་རིང་ལུགས་དར་རྒྱས་ཤོག །ཅེས་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་དང་འབྲེལ། མཎྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག །རིན་གཉིས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་གྲངས་ལྡན་བཅས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕུལ་བ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག ། །།
[edit]

myos rigs rdo rje 'dzin rgyal gcung rin po che ngag dbang chos grags la zhabs brtan du gsol ba 'gyur med rtag pa'i rol mo zhes bya ba/__oM swasti/__phun tshogs bkra shis bye ba'i 'byung gnas che/____/mchog gsum rin chen gdugs dkar yangs pa ches/____/phyogs dus gnas skabs kun tu dge legs kyi/____/shis pa'i rol mo 'bum phrag sgrogs gyur cig__/ngag la dbang bsgyur rdo rje rnon po yi/____/mkhyen rab d+hIHyig dmar ser 'od kyi phung /____/zhun mar 'khyil ba'i rang gzugs mtshan dpe'i sku/____/rgyal ba'i sras kyi khyu mchog chen po nyid/____/'jigs bral rdo rje'i khri la bzhugs su gsol/____/snga 'gyur bka' gter chos kyi mdzod chen po/____/thugs gsang nor bu'i sgrom bur gtams pa dang /____/skal ldan rnams la lha yi rnga chen ltar/____/grags pa'i dpal gyi gsang gsum 'tsho gzhes gsol/____/mkhas btsun bzang po'i yon tan brgya phrag gis/____/mngon par 'byor pa'i 'dren mchog chos kyi rgyal/____/snga 'gyur bstan pa'i rgyal mtshan bsgreng slad du/____/sku tshe gzhom bral bskal brgyar 'tsho gzhes gsol/____/de ltar gsol btab bden pa'i nus mthu yis/____/rje btsun bla ma'i gsang gsum bar chad zhi/____/mdzad phrin bzang pos 'khor yug kun tu khyab/____/o rgyan mkhan po'i ring lugs dar rgyas shog__/ces zhabs brtan smon tshig dang 'brel/__maN+Dal sku gsung thugs rten/__bkra shis pa'i lha reg__/rin gnyis 'khor lo dkar po'i chos kyi grangs ldan bcas 'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa chos kyi blo gros pas gus pa chen pos phul ba dge zhing bkra shis par gyur cig__/__//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]