JKCL-KABUM-03-GA-153

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྨུགས་སངས་མཆོག་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་ལ་ཞབས་བརྟན་སྐྱེ་ལྔའི་སྒྲ་དབྱངས།
Wylie title rmugs sangs mchog sprul blo gros la zhabs brtan skye lnga'i sgra dbyangs JKCL-KABUM-03-GA-153.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 153, Pages 513-514 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rmugs sangs mchog sprul blo gros la zhabs brtan skye lnga'i sgra dbyangs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 513-514. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon
  • First colophon page 513: །ཅེས་པའང་སྤར་བརྐོས་ཚེ་དབང་ཆོས་འཕེལ་ནས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨོན་ཚིག་ཏུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། མངྒ་ལཾ།
  • Second colophon page 514: །ཅེས་པའང་གངས་རི་བླ་མས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་སོ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།
  • First colophon page 513: /ces pa'ang spar brkos tshe dbang chos 'phel nas bskul ngor chos kyi blo gros pas smon tshig tu bris pa dge legs su gyur cig__/dge'o/__mang+ga laM/
  • Second colophon page 514: /ces pa'ang gangs ri bla mas bskul ngor chos kyi blo gros pas bris so/____/sarba dA mang+ga laM//
[edit]
རྨུགས་སངས་མཆོག་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་ལ་ཞབས་བརྟན་སྐྱེ་ལྔའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། །མཁྱེན་རབ་ལྷ་ལམ་ཡངས་པའི་དབྱིངས་ཆེན་པོར། །བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་འོད་དཀར་ཅན་འཆར་བས། །སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའི་ཀུ་མུཏ་རྒྱས་པའི་གཉེན། །ཡོངས་འཛིན་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །བྱམས་ཆེན་བླ་མའི་ཐུགས་སྲས་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་ལ་ཆགས་ཐོགས་ཀུན་དང་བྲལ། །དམ་པའི་རྣམ་ཐར་གཙང་མའི་མེ་ལོང་འཆང་། །བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་དབང་པོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡི་བྱིན་རླབས་ཐོབ། །བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ནུས་པའི་གཏེར་འཆང་ཞིང་། །བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་མཛད་པ་ཅན། །རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་ནོར་བུའི་ལྷུན་པོ་ལ། །བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་ལེགས་པར་རྒྱས་མཛད་ཅིང་། །རིག་འཛིན་རྒྱུ་སྐར་དབུས་ན་ལྷམ་མེར་གསལ། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་བདེན་པའི་ནུས་མཐུ་ཡིས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་གསང་གསུམ་འགྱུར་བ་མེད། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྟག་པར་སྣང་བ་དང་། །འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་ཆེན་པོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་སྤར་བརྐོས་ཚེ་དབང་ཆོས་འཕེལ་ནས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨོན་ཚིག་ཏུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། མངྒ་ལཾ། ། ༈ བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་ཅན། །བསྙེན་སྒྲུབ་དྲོད་རྟགས་རྟོགས་པའི་གདེངས་གྱུར་པའི། །འགྱུར༵་མེད༵་ཚེ༵་ལ་དབ༵ང་བའི་རྡོ༵་རྗེ༵་ཡི། །སྐུ་ཚེ་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེར་རྟག་བརྟན་ཤོག །ཅེས་པའང་གངས་རི་བླ་མས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་སོ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

rmugs sangs mchog sprul blo gros la zhabs brtan skye lnga'i sgra dbyangs zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/____/mkhyen rab lha lam yangs pa'i dbyings chen por/____/brtse chen thugs rje'i 'od dkar can 'char bas/____/skal bzang gdul bya'i ku muta rgyas pa'i gnyen/____/yongs 'dzin mkhas pa'i dbang po zhabs brtan gsol/____/byams chen bla ma'i thugs sras yongs kyi gtso/____/'chad rtsod rtsom la chags thogs kun dang bral/____/dam pa'i rnam thar gtsang ma'i me long 'chang /____/blo gros rgya mtsho'i dbang po zhabs brtan gsol/____/bla ma lhag pa'i lha yi byin rlabs thob/____/bsnyen sgrub phrin las nus pa'i gter 'chang zhing /____/bstan dang 'gro la phan bde'i mdzad pa can/____/rgyal sras sems dpa' chen po zhabs brtan gsol/____/snga 'gyur bka' gter nor bu'i lhun po la/____/bshad dang sgrub pas legs par rgyas mdzad cing /____/rig 'dzin rgyu skar dbus na lham mer gsal/____/rdo rje 'dzin pa chen po zhabs brtan gsol/____/de ltar gsol btab bden pa'i nus mthu yis/____/dpal ldan bla ma'i gsang gsum 'gyur ba med/____/chos kyi 'khor lo rtag par snang ba dang /____/'jig rten dge legs chen po'i bkra shis shog__/ces pa'ang spar brkos tshe dbang chos 'phel nas bskul ngor chos kyi blo gros pas smon tshig tu bris pa dge legs su gyur cig__/dge'o/__mang+ga laM/____/_!_bstan dang 'gro la gzhan phan lhag bsam can/____/bsnyen sgrub drod rtags rtogs pa'i gdengs gyur pa'i/____/'gyura~X meda~X tshe~X la dba~Xng ba'i rdo~X rje~X yi/____/sku tshe mi shigs rdo rjer rtag brtan shog__/ces pa'ang gangs ri bla mas bskul ngor chos kyi blo gros pas bris so/____/sarba dA mang+ga laM//____//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]