JKCL-KABUM-03-GA-152

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཀཿཐོག་ཉིན་དགོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་པདྨ་དགྱེས་པའི་རྒྱུད་མངས་།
Wylie title kaH thog nyin dgon mchog sprul rin po cher mtshan 'bul zhabs brtan pad+ma dgyes pa'i rgyud mangs JKCL-KABUM-03-GA-152.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 152, Pages 511 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. kaH thog nyin dgon mchog sprul rin po cher mtshan 'bul zhabs brtan pad+ma dgyes pa'i rgyud mangs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 511. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་ཀཿཐོག་ཉིན་དགོན་མཆོག་སྤྲུལ་འཇམ་དབྱངས་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྐྱེ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེར་འཇམ་དཔལ་སྐལ་བཟང་འཆི་མེད་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱལ་མཚན་ཅེས་པའི་མཚན་འབུལ་དང་ཆབ་ཅིག་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག །གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་སྣང་བརྙན། ཞལ་དཀར་བཅུད་ལྡན། ཟབ་སྦབས་སྐུ་སྟོད་ཁ་གསར་སྤུས་ལེགས། སྐུ་གཟན་རྩི་ཕྲུས་དམར་བཅས་ཤིང་བྱ་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་གྲལ་ཚེས་བཟང་པོར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པས་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

/ces kaHthog nyin dgon mchog sprul 'jam dbyangs mkhas grub rgya mtsho'i skye srid rin po cher 'jam dpal skal bzang 'chi med bshad sgrub rgyal mtshan ces pa'i mtshan 'bul dang chab cig bkra shis pa'i lha reg__/gsang gsum rdo rje gsum gyi snang brnyan/__zhal dkar bcud ldan/__zab sbabs sku stod kha gsar spus legs/__sku gzan rtsi phrus dmar bcas shing bya chu stod zla ba'i gral tshes bzang por 'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pas phul ba dge legs su gyur cig__/

[edit]
ཀཿཐོག་ཉིན་དགོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་པདྨ་དགྱེས་པའི་རྒྱུད་མངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། འཇམ༵་དཔ༵ལ་དཔའ་བོ་དགྱེས་པའི་རང་མདངས་ལས། །རྒྱལ་སྲས་ཉིན་བྱེད་མཚན་དཔེའི་འོད་སྟོང་འབར། །མཐའ་ཀླས་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དཔལ་མགོན་དུ། །འཆི༵་མེད༵་བསྐ༵ལ་བཟ༵ང་སྣང་བས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་ཁང་བཟང་རྩེར། །བཤད༵་སྒྲུབ༵་རྒྱལ༵་མཚ༵ན་ནོར་བུའི་ཏོག་འབར་བ། །སྲིད་ཞི་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་སྒྲེངས་པ་ཡི། །ཀུན་མཁྱེན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་མཛད་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་བདུད་ལས་རྒྱལ། །མཁྱེན་ནུས་བརྩེ་བའི་རྩལ་ཆེན་རབ་རྫོགས་ཤིང་། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི། །གོ་འཕང་དམ་པར་མངའ་དབང་འབྱོར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཀཿཐོག་ཉིན་དགོན་མཆོག་སྤྲུལ་འཇམ་དབྱངས་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྐྱེ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེར་འཇམ་དཔལ་སྐལ་བཟང་འཆི་མེད་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱལ་མཚན་ཅེས་པའི་མཚན་འབུལ་དང་ཆབ་ཅིག་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག །གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་སྣང་བརྙན། ཞལ་དཀར་བཅུད་ལྡན། ཟབ་སྦབས་སྐུ་སྟོད་ཁ་གསར་སྤུས་ལེགས། སྐུ་གཟན་རྩི་ཕྲུས་དམར་བཅས་ཤིང་བྱ་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་གྲལ་ཚེས་བཟང་པོར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པས་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ། །།
[edit]

kaHthog nyin dgon mchog sprul rin po cher mtshan 'bul zhabs brtan pad+ma dgyes pa'i rgyud mangs zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__'jama~X dpa~Xl dpa' bo dgyes pa'i rang mdangs las/____/rgyal sras nyin byed mtshan dpe'i 'od stong 'bar/____/mtha' klas bstan dang 'gro ba'i dpal mgon du/____/'chi~X meda~X bska~Xl bza~Xng snang bas khyab gyur cig__/snga 'gyur rdo rje rtse mo'i khang bzang rtser/____/bshada~X sgruba~X rgyala~X mtsha~Xn nor bu'i tog 'bar ba/____/srid zhi kun tu khyab par sgrengs pa yi/____/kun mkhyen thub bstan rgyas mdzad zhabs brtan gsol/____/phyi nang gsang ba'i bar chad bdud las rgyal/____/mkhyen nus brtse ba'i rtsal chen rab rdzogs shing /____/don gnyis lhun grub chos kyi rgyal po yi/____/go 'phang dam par mnga' dbang 'byor gyur cig__/ces kaHthog nyin dgon mchog sprul 'jam dbyangs mkhas grub rgya mtsho'i skye srid rin po cher 'jam dpal skal bzang 'chi med bshad sgrub rgyal mtshan ces pa'i mtshan 'bul dang chab cig bkra shis pa'i lha reg__/gsang gsum rdo rje gsum gyi snang brnyan/__zhal dkar bcud ldan/__zab sbabs sku stod kha gsar spus legs/__sku gzan rtsi phrus dmar bcas shing bya chu stod zla ba'i gral tshes bzang por 'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pas phul ba dge legs su gyur cig__/__//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]