ཞབས་བརྟན་བཀྲ་ཤིས་ཟླ་སྣང་།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title zhabs brtan bkra shis zla snang JKCL-KABUM-03-GA-151.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 151, Pages 509 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. zhabs brtan bkra shis zla snang. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 509. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་མཆོག་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་སྐྱེ་སྲིད་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་དགོས་ཞེས་ཀེ་ལ་ཕྱག་མཛོད་རྡོ་རྗེ་སེངྒེ་ནས་ལྷ་རྫས་བཅས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ཟུང་ནས་ཤིང་ལུག་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ཐུགས་སྒྲུབ་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་སྐབས་བྲིས་པ་དགེའོ།།

/ces pa'ang mchog gling sku phreng gsum pa'i skye srid kyi zhabs brtan dgos zhes ke la phyag mdzod rdo rje seng+ge nas lha rdzas bcas bskul ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros dang bkra shis dpal 'byor zung nas shing lug cho 'phrul zla ba'i tshes bcu thugs sgrub bsam pa lhun grub kyi tshogs mchod skabs bris pa dge'o

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཞབས་བརྟན་བཀྲ་ཤིས་ཟླ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་རང་གཟུགས་ཨོ་རྒྱན་རྗེའི། །རྒྱལ་ཚབ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་། །བསམ་བཞིན་བྱོན་པའི་ཟློས་གར་འགྱུར་བ་མེད། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྒྲེངས་མཛད་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །རིག་འཛིན་གཞོན་ནུ་བདུད་སྡེའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །སྐུ་ཚེ་མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་ཡིས་སྡོམ། །མཁྱེན་ནུས་བརྩེ་བའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པ་དང་། །བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེ་སྦྱིན་མཛད༴ །བསླུ་མེད་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། །ཁྱད་པར་མཆོག་གཏེར་བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷས། །བྱིན་རླབས་འོད་ཟེར་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ་ཡིས། །འབྲལ་བ་མེད་པར་སྲུངས་སྐྱོབས་མཛད་དུ་གསོལ། །ཅེས་པའང་མཆོག་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་སྐྱེ་སྲིད་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་དགོས་ཞེས་ཀེ་ལ་ཕྱག་མཛོད་རྡོ་རྗེ་སེངྒེ་ནས་ལྷ་རྫས་བཅས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ཟུང་ནས་ཤིང་ལུག་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ཐུགས་སྒྲུབ་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་སྐབས་བྲིས་པ་དགེའོ།། །།
[edit]

zhabs brtan bkra shis zla snang zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__dkon mchog rgya mtsho'i rang gzugs o rgyan rje'i/____/rgyal tshab sprul pa'i gter chen mchog gyur gling /____/bsam bzhin byon pa'i zlos gar 'gyur ba med/____/bstan pa'i rgyal mtshan sgrengs mdzad zhabs brtan gsol/____/rig 'dzin gzhon nu bdud sde'i g.yul las rgyal/____/sku tshe mi shig rdo rje'i rgya yis sdom/____/mkhyen nus brtse ba'i rtsal chen rdzogs pa dang /____/bstan 'gror phan bde sbyin mdzad=____/bslu med rtsa ba gsum gyi bden pa dang /____/khyad par mchog gter bla ma lhag pa'i lhas/____/byin rlabs 'od zer rdo rje'i go cha yis/____/'bral ba med par srungs skyobs mdzad du gsol/____/ces pa'ang mchog gling sku phreng gsum pa'i skye srid kyi zhabs brtan dgos zhes ke la phyag mdzod rdo rje seng+ge nas lha rdzas bcas bskul ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros dang bkra shis dpal 'byor zung nas shing lug cho 'phrul zla ba'i tshes bcu thugs sgrub bsam pa lhun grub kyi tshogs mchod skabs bris pa dge'o//____//_

Footnotes

Other Information