JKCL-KABUM-03-GA-147

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྒྱལ་སྟོན་མཆོག་སྤྲུལ་གྱི་སྐྱེས་ཕྲེང་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།
Wylie title rgyal ston mchog sprul gyi skyes phreng dang 'brel ba'i zhabs brtan gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-147.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 147, Pages 501-502 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rgyal ston mchog sprul gyi skyes phreng dang 'brel ba'i zhabs brtan gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 501-502. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་མཆོག་སྤྲུལ་ཉིད་ཀྱི་ཉེ་གནས་ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད་ནས་དར། ཤིང་ཏོག་ཀུ་བ་འབྲས་ལྡན། རིན་སྒོར་དབང་ལྔའི་གྲངས་ལྡན་བཅས་བསྐུལ་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་སྐྱེས་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྒང་ཐོག་ནས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

/ces pa'ang mchog sprul nyid kyi nye gnas tshe dbang 'gyur med nas dar/__shing tog ku ba 'bras ldan/__rin sgor dbang lnga'i grangs ldan bcas bskul ngor mkhyen brtse'i dbang po'i skyes ming 'dzin pa chos kyi blo gros pas sgang thog nas bris pa dge legs su gyur cig__/

[edit]
རྒྱལ་སྟོན་མཆོག་སྤྲུལ་གྱི་སྐྱེས་ཕྲེང་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། རྒྱལ་དབང་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་དང་། །རྗེ་འབངས་གྲུབ་ཐོབ་རིག་པ་འཛིན་རྣམས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་ཆར་ཆེན་ཕོབ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །འཕགས་ཡུལ་པཎ་གྲུབ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང་། །གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཀྱི་བཀའ་བབས་ཤིང་རྟ་ཆེ། །གནུབ་ཀྱི་རིགས་འཁྲུངས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་དང་། །བརྩོན་འགྲུས་སེང་གེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དྭགས་པོའི་ཐུགས་སྲས་གསལ་སྟོང་ཤྭ་སྒོམ་དང་། །མཁས་གྲུབ་དབང་པོ་ནམ་མཁའ་རིན་ཆེན་ཞབས། །ཉམས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་སྦ་མཚམས་པདྨ་རྗེ། །བསོད་ནམས་ལྷ་རྒྱལ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་མང་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་བསྙེན་སྒྲུབ་རྟགས་ཚད་ཐོན། །བསྟན་དང་འགྲོ་བར་ཕན་བདེའི་ཕྲིན་ལས་སྦྱིན། །ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་བདེན་པའི་ནུས་མཐུ་ཡིས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་པད་ཡུན་དུ་བརྟན། །ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དོན་མ་ལུས་འགྲུབ་པ་དང་། །དོན་གཉིས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་མཆོག་སྤྲུལ་ཉིད་ཀྱི་ཉེ་གནས་ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད་ནས་དར། ཤིང་ཏོག་ཀུ་བ་འབྲས་ལྡན། རིན་སྒོར་དབང་ལྔའི་གྲངས་ལྡན་བཅས་བསྐུལ་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་སྐྱེས་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྒང་ཐོག་ནས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ། །།
[edit]

rgyal ston mchog sprul gyi skyes phreng dang 'brel ba'i zhabs brtan gsol 'debs bzhugs so/____/oM swasti/__rgyal dbang mtsho skyes rdo rje yab yum dang /____/rje 'bangs grub thob rig pa 'dzin rnams la/____/gsol ba 'debs so byin rlabs char chen phob/____/mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol/____/'phags yul paN grub 'jam dpal bshes gnyen dang /____/gshin rje'i gshed kyi bka' babs shing rta che/____/gnub kyi rigs 'khrungs sangs rgyas ye shes dang /____/brtson 'grus seng ge'i zhabs la gsol ba 'debs/____/dwags po'i thugs sras gsal stong shwa sgom dang /____/mkhas grub dbang po nam mkha' rin chen zhabs/____/nyams rtogs mthar phyin sba mtshams pad+ma rje/____/bsod nams lha rgyal rnams la gsol ba 'debs/____/yongs 'dzin dam pa mang pos rjes su bzung /____/byang chub sems ldan bsnyen sgrub rtags tshad thon/____/bstan dang 'gro bar phan bde'i phrin las sbyin/____/o rgyan 'jigs med dbang por gsol ba 'debs/____/de ltar gsol btab bden pa'i nus mthu yis/____/dpal ldan bla ma'i zhabs pad yun du brtan/____/thugs kyi bzhed don ma lus 'grub pa dang /____/don gnyis mtha' ru phyin pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang mchog sprul nyid kyi nye gnas tshe dbang 'gyur med nas dar/__shing tog ku ba 'bras ldan/__rin sgor dbang lnga'i grangs ldan bcas bskul ngor mkhyen brtse'i dbang po'i skyes ming 'dzin pa chos kyi blo gros pas sgang thog nas bris pa dge legs su gyur cig__/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]