JKCL-KABUM-03-GA-146

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དྷཱ་ཀིའི་སྐུ་ཚེའི་འཕྲང་བཟློག་དང༌ལྷ་བཙུན་དག་སྣང་དུས་མིན་འཆི་བཟློག་གསོལ་འདེབས་ཞལ་སྐོང་།
Wylie title d+hA ki'i sku tshe'i 'phrang bzlog dang lha btsun dag snang dus min 'chi bzlog gsol 'debs zhal skong JKCL-KABUM-03-GA-146.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 146, Pages 497-500 (Folios 1a1 to 2b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་ (tshe ring chos sgron)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. d+hA ki'i sku tshe'i 'phrang bzlog dang lha btsun dag snang dus min 'chi bzlog gsol 'debs zhal skong. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 497-500. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-for-long-life-of-khandro-tsering-chodron
Colophon
  • First colophon page 497: །ཅེས་པའང་དད་ལྡན་ལྷག་བསམ་གསེར་བཟང་ལྟར་དཀར་བ་སྤར་བརྐོས་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བསྐུལ་ངོར་ཐབས་མཆོག་དཔའ་བོ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་དྷཱ་ཀིའི་ཚེ་འཕྲང་བཟློག་ཅིང་རིང་དུ་འཚོ་བའི་རྒྱུར་གུ་རུ་པད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།
  • Second colophon page 500: ཕྱག་བྲིས་ལས་ཞལ་བཤུས།།
  • First colophon page 497: /ces pa'ang dad ldan lhag bsam gser bzang ltar dkar ba spar brkos chos 'phel gyis bskul ngor thabs mchog dpa' bo ye shes rdo rjes bris pa 'dis kyang d+hA ki'i tshe 'phrang bzlog cing ring du 'tsho ba'i rgyur gu ru pad 'byung yab yum gyis byin gyis brlab tu gsol/__sarba dA mang+ga laM/
  • Second colophon page 500: phyag bris las zhal bshus//
[edit]
དྷཱ་ཀིའི་སྐུ་ཚེའི་འཕྲང་བཟློག་བཞུགས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔བླ་མ་ཀུན་འདུས་པད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་དང་། །ཡི་དམ་ཡོངས་འདུས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ། །མཁའ་འགྲོ་ཀུན་འདུས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སོགས། །རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་བདེན་པའི་ནུས་མཐུ་ཕྱུངས། །ཚེ་ལམ་གསང་བའི་གྲོགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་མཚོའི། །བྱིན་བརླབས་ཨཱ་ཡུཿདྷརྨ་དཱི་པཾ་གྱི། །སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ། །བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་སུན་ཁ་ཐམས་ཅད་བཟློག །མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གི་ཀ་བ་བརྟན། །བཅུ་དྲུག་དགའ་བཞིའི་ལང་ཚོ་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །ཨེ་ཝྃ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་སྡོམ། །འཕོ་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་དད་ལྡན་ལྷག་བསམ་གསེར་བཟང་ལྟར་དཀར་བ་སྤར་བརྐོས་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བསྐུལ་ངོར་ཐབས་མཆོག་དཔའ་བོ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་དྷཱ་ཀིའི་ཚེ་འཕྲང་བཟློག་ཅིང་རིང་དུ་འཚོ་བའི་རྒྱུར་གུ་རུ་པད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ། །ལྷ་བཙུན་དག་སྣང་དུས་མིན་འཆི་བཟློག་གསོལ་འདེབས་ཞལ་སྐོང་། འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀློང་ཆེན་པོར། །བི་རུ་ཌོམྦྷི་ནག་པོ་སོགས། །འགྲོ་འདུལ་ཤིང་རྟ་སྣ་ཚོགས་ཞོན། །སྤྲུལ་པ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས། །བདག་སོགས་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བར་ཆད་བདུད་སྡེའི་འཕྲང་ལས་སྒྲོལ། །དམ་སྲི་འབྱུང་པོའི་ཚ་ངར་ཆོམས། །དུས་མིན་འཆི་བ་བཟློག་ཏུ་གསོལ།། །། ༈ གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ལྗོངས་ཆེན་པོར། །འབྲོག་མི་རྗེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམས། །འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་རྟ་ལ་ཞོན། །སྤྲུལ་པ་མཁས་གྲུབ་སྐར་ཚོགས་བཀྲ། །བདག་སོགས༴ །། །། ༈ གཙང་རི་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་ཁམས་ནས། །བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནི། །རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་རྟར་ཞོན་ནས། །རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཡི་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས། །བདག་སོགས༴ །། །། ༈ ཀཱ་ལ་པ་ཡི་ཕོ་བྲང་ནས། །ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་སངས་རྒྱས་ནི། །རྫུ་འཕྲུལ་དཔག་མེད་སྟོན་བཞིན་དུ། །བདག་སོགས༴ །། །། ༈ རྟག་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་ཕོ་བྲང་ནས། །རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ཡང་། །སྦྱོར་སྒྲོལ་བརྟུལ་ཞུགས་ཟླ་མེད་སྟོན། །བདག་སོགས༴ །། །། ༈ དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡི་གཞལ་ཡས་ནས། །འཇམ་དཔལ་སྙིང་པོ་ཡབ་སྲས་རྣམས། །ཐལ་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་རོལ་རྩེད་ངོམ། །སྤྲུལ་པ་ངུར་སྨིག་འཛིན་པས་བསྐོར། །བདག་སོགས༴ །། །། ༈ འོག་མིན་ལྔ་ལྡན་ཞིང་ཁམས་ནས། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་ཀུན་དགའ་བཟང་། །གསང་སྔགས་གསེར་གྱི་ཤིང་རྟར་ཞོན། །སྤྲུལ་པ་ས་ཐོབ་སེམས་དཔས་བསྐོར། །བདག་སོགས༴ །། །། ༈ སྙན་བརྒྱུད་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་ནས། །ཚར་ཆེན་ཡབ་སྲས་གསེར་འབྲུག་ཆིབས། །སྤྲུལ་པ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་འགྱེད། །བདག་སོགས༴ །། །། ༈ སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ཕོ་བྲང་ནས། །ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་རྩལ། །སེང་གེ་རྐང་བརྒྱད་ལ་ཞོན་ནས། །སྤྲུལ་པ་རྩ་གསུམ་དཔག་མེད་འགྱེད། །བདག་སོགས༴ །། །། ༈ མེ་ཏོག་ཕུག་གི་ཀེའུ་ཚང་ནས། །འཇིགས་མེད་གླིང་པ་མཁའ་ལྡིང་ཆིབས། །འཇའ་འོད་ཐིག་ལེའི་ཟེར་ཕྲེང་འཕྲོ། །སྤྲུལ་པ་བྱང་སེམས་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །བདག་སོགས༴ །། །། ༈ དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ཕོ་བྲང་ནས། །པད་འབྱུང་དབང་སྡུད་སྙིང་པོ་ཡང་། །ཀླུ་སྲིན་དྲེགས་ཚོགས་བྲན་དུ་བཀོལ། །སྤྲུལ་པ་ཐོག་སེར་དྲག་ཏུ་འཕྲོ། །བདག་སོགས༴ །། །། ༈ གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཕོ་བྲང་ནས། །མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་ནི། །ཅང་ཤེས་ལ་ཞོན་འགྲོ་བ་འདུལ། །བདག་སོགས༴ །། །། ༈ སྤྲིན་ནག་འཁྲིགས་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས། །མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ནི། །ཉི་ཟེར་ཆིབས་ནས་སྤྱོད་པ་སྐྱོང་། །བདག་སོགས༴ །། །། ༈ མ་ངེས་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་། །ཀྲྀཥྞ་སཱ་ར་ལ་ཆིབས་ནས། །སྤྲུལ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྡལ། །བདག་སོགས༴ །། །། ༈ མངོན་པར་དགའ་བའི་གཞལ་མེད་ནས། །མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ་ནི། །ཁྱུང་ཆེན་གསེར་མིག་འཁྱིལ་པ་ཞོན། །སྤྲུལ་པ་གཤིན་རྗེའི་དྲེགས་ཚོགས་འགྱེད། །བདག་སོགས༴ །། །། ༈ ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་དགའ་ཚལ་ནས། །གསང་བདག་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ཡང་། །ལྕགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྟ་ལ་ཞོན། །སྤྲུལ་པ་ཆོས་སྐྱོང་མགོན་པོ་འགྱེད། །བདག་སོགས༴ །། །། ༈ ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོ་ནས། །རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ལས་རབ་གླིང་། །སྤྲུལ་པ་དྲག་པོའི་མེ་རླུང་འཚུབས། །དམ་སྲི་རྒྱལ་འགོང་ཞབས་འོག་མནན། །བདག་སོགས༴ །ཕྱག་བྲིས་ལས་ཞལ་བཤུས།། །།
[edit]

d+hA ki'i sku tshe'i 'phrang bzlog bzhugs/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:bla ma kun 'dus pad 'byung yab yum dang /____/yi dam yongs 'dus sgrub pa bka' brgyad lha/____/mkha' 'gro kun 'dus rdo rje phag mo sogs/____/rtsa gsum rab 'byams bden pa'i nus mthu phyungs/____/tshe lam gsang ba'i grogs mchog rdo rje mtsho'i/____/byin brlabs A yuHd+harma dI paM gyi/____/sku tshe'i bar chad chos kyi dbyings su sgrol/____/byad phur rbod gtong sun kha thams cad bzlog__/mi 'gyur rdo rje'i srog gi ka ba brtan/____/bcu drug dga' bzhi'i lang tsho rab rgyas shing /____/e wa~M zung 'jug phyag rgya chen por sdom/____/'pho med rtag pa dam pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang dad ldan lhag bsam gser bzang ltar dkar ba spar brkos chos 'phel gyis bskul ngor thabs mchog dpa' bo ye shes rdo rjes bris pa 'dis kyang d+hA ki'i tshe 'phrang bzlog cing ring du 'tsho ba'i rgyur gu ru pad 'byung yab yum gyis byin gyis brlab tu gsol/__sarba dA mang+ga laM/____/lha btsun dag snang dus min 'chi bzlog gsol 'debs zhal skong /__'khor 'das dbyer med klong chen por/____/bi ru Dom+b+hi nag po sogs/____/'gro 'dul shing rta sna tshogs zhon/____/sprul pa mkha' la sprin ltar gtibs/____/bdag sogs bu la byin gyis rlobs/____/bar chad bdud sde'i 'phrang las sgrol/____/dam sri 'byung po'i tsha ngar choms/____/dus min 'chi ba bzlog tu gsol//____//____!__gangs can bod kyi ljongs chen por/____/'brog mi rje btsun gong ma rnams/____/'khor 'das dbyer med rta la zhon/____/sprul pa mkhas grub skar tshogs bkra/____/bdag sogs=____//____//____!__gtsang ri mkha' spyod zhing khams nas/____/bu ston thams cad mkhyen pa ni/____/rlung sems gnyis med rtar zhon nas/____/rgyud sde bzhi yi chos sgra sgrogs/____/bdag sogs=____//____//____!__kA la pa yi pho brang nas/____/kun mkhyen dol po sangs rgyas ni/____/rdzu 'phrul dpag med ston bzhin du/____/bdag sogs=____//____//____!__rtag brtan rdo rje'i pho brang nas/____/rje btsun tA ra nA tha yang /____/sbyor sgrol brtul zhugs zla med ston/____/bdag sogs=____//____//____!__dga' ldan lha yi gzhal yas nas/____/'jam dpal snying po yab sras rnams/____/thal 'gyur rdo rje'i rol rtsed ngom/____/sprul pa ngur smig 'dzin pas bskor/____/bdag sogs=____//____//____!__'og min lnga ldan zhing khams nas/____/rgyal bas lung bstan kun dga' bzang /____/gsang sngags gser gyi shing rtar zhon/____/sprul pa sa thob sems dpas bskor/____/bdag sogs=____//____//____!__snyan brgyud chos kyi dga' tshal nas/____/tshar chen yab sras gser 'brug chibs/____/sprul pa dam can rgya mtsho 'gyed/____/bdag sogs=____//____//____!__srid gsum zil gnon pho brang nas/____/kun mkhyen rdo rje thogs med rtsal/____/seng ge rkang brgyad la zhon nas/____/sprul pa rtsa gsum dpag med 'gyed/____/bdag sogs=____//____//____!__me tog phug gi ke'u tshang nas/____/'jigs med gling pa mkha' lding chibs/____/'ja' 'od thig le'i zer phreng 'phro/____/sprul pa byang sems 'bum gyis bskor/____/bdag sogs=____//____//____!__dpal ldan sa skya'i pho brang nas/____/pad 'byung dbang sdud snying po yang /____/klu srin dregs tshogs bran du bkol/____/sprul pa thog ser drag tu 'phro/____/bdag sogs=____//____//____!__gsang chen rdo rje'i pho brang nas/____/mi 'gyur nam mkha'i rdo rje ni/____/cang shes la zhon 'gro ba 'dul/____/bdag sogs=____//____//____!__sprin nag 'khrigs pa'i dur khrod nas/____/mkhyen brtse ye shes rdo rje ni/____/nyi zer chibs nas spyod pa skyong /____/bdag sogs=____//____//____!__ma nges sprul pa'i zhing khams nas/____/o rgyan 'jigs med chos kyi dbang /____/kr-iSh+Na sA ra la chibs nas/____/sprul pa chos kyi phung po brdal/____/bdag sogs=____//____//____!__mngon par dga' ba'i gzhal med nas/____/mi pham rnam rgyal rgya mtsho ni/____/khyung chen gser mig 'khyil pa zhon/____/sprul pa gshin rje'i dregs tshogs 'gyed/____/bdag sogs=____//____//____!__lcang lo can gyi dga' tshal nas/____/gsang bdag blo gter dbang po yang /____/lcags kyi 'khor lo'i rta la zhon/____/sprul pa chos skyong mgon po 'gyed/____/bdag sogs=____//____//____!__zangs mdog dpal gyi ri bo nas/____/rdo rje bdud 'joms las rab gling /____/sprul pa drag po'i me rlung 'tshubs/____/dam sri rgyal 'gong zhabs 'og mnan/____/bdag sogs=____/phyag bris las zhal bshus//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]