ཨོཾ་སྭསྟི། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་སྤྱན་གཟིགས་ཕྱག་རྡོར་སོགས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title oM swasti/ /'jam dpal dbyangs dang spyan gzigs phyag rdor sogs JKCL-KABUM-03-GA-145.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 145, Pages 495 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti 'jam dpal dbyangs dang spyan gzigs phyag rdor sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 495. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་དགེ་ཤེས་རབ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

/ces pa'ang dge shes rab phun tshogs kyis bskul ngor chos kyi blo gros pas so//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་སྤྱན་གཟིགས་ཕྱག་རྡོར་སོགས། །འཕགས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་བདེན་པའི་མཐུས། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུའི་སྐུ་ཚེ་རབ་བརྟན་ཅིང་། །བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བསྟན་མཁས་ཕན་འདོགས་ཡོན་ཏན་དཔལ་གྱིས་ཕྱུག །དགྲ་བཅོམ་རྣམ་ཐར་གཙང་མའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཆང་། །མདོ་སྔགས་ཆོས་ཚུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ་གྲུ་རུ། །འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་མཛད་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག །བདུད་སྡེའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དང་། །གཞོམས་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གི་ཀཱ་བ་བརྟན། །མཁྱེན་ནུས་བརྩེ་བའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ། །འདྲེན་མཆོག་ཆོས་རྗེ་ཡུན་དུ་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །ཅེས་པའང་དགེ་ཤེས་རབ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

oM swasti/____/'jam dpal dbyangs dang spyan gzigs phyag rdor sogs/____/'phags pa'i tshogs kyi thugs rje'i bden pa'i mthus/____/bstan 'dzin skyes bu'i sku tshe rab brtan cing /____/bshad sgrub phrin las rgyas par byin gyis rlobs/____/bstan mkhas phan 'dogs yon tan dpal gyis phyug__/dgra bcom rnam thar gtsang ma'i brtul zhugs 'chang /____/mdo sngags chos tshul phyogs kyi tha gru ru/____/'phel zhing rgyas mdzad zhabs pad brtan gyur cig__/bdud sde'i g.yul las rnam par rgyal ba dang /____/gzhoms med rdo rje'i srog gi kA ba brtan/____/mkhyen nus brtse ba'i yon tan mtha' yas pa/____/'dren mchog chos rje yun du brtan bzhugs gsol/____/ces pa'ang dge shes rab phun tshogs kyis bskul ngor chos kyi blo gros pas so//____//

Footnotes

Other Information