JKCL-KABUM-03-GA-144

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དྲུང་རམ་རྒྱལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་རྟག་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title drung ram rgyal sprul rin po che'i zhabs brtan 'chi med rtag pa'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-03-GA-144.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 144, Pages 493-494 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. drung ram rgyal sprul rin po che'i zhabs brtan 'chi med rtag pa'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 493-494. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon
  • First colophon page 493: །ཅེས་པའི་ཞབས་བརྟན་འདིའང་གཏེར་སྟོན་དགོན་གྱི་མཆོག་སྤྲུལ་པད་དཀར་ནས་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་བཞིན་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ས་ཟླའི་༡༠ཚེས་བཟང་པོར་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་གཟིམ་སྐྱིལ་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱའི་བར་དུ་བརྟན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག
  • Second colophon page 494: །ཅེས་པའང་དྲྭ་སྒང་སྒྲུབ་སྡེས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག
  • Third colophon page 494: །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་སོ།།
  • First colophon page 493: /ces pa'i zhabs brtan 'di'ang gter ston dgon gyi mchog sprul pad dkar nas gsung gis bskul ba bzhin 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas sa zla'i 10tshes bzang por rdzong sar bkra shis lha rtse'i gzim skyil bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du bris pa 'dis kyang rje btsun bla ma'i zhabs pad bskal brgya'i bar du brtan pa'i rgyur gyur cig
  • Second colophon page 494: /ces pa'ang drwa sgang sgrub sdes bskul ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas smras pa don dang ldan par gyur cig
  • Third colophon page 494: /ces pa'ang chos kyi blo gros kyis so//
[edit]
དྲུང་རམ་རྒྱལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་རྟག་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་པ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་པའི། །བསྟན་འཛིན་བྱེ་བའི་དབུས་ན་རབ་མཐོ་བ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །བཀའ་བཞི་བརྒྱུད་པའི་ལུང༵་རྟོག༵ས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི། །བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཁྱབ་སྤེལ་བ་ལ། །མཚུངས་པ་མེད་པའི་བློ་གྲོས་སྙིང་སྟོབས་ཅན། །ཕྲིན༵་ལས༵་བཟང་པོའི་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག །མདོ་སྔགས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ངེས་དོན་གྱི། །སྨིན་གྲོལ་ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན༵་ཏུ་ཁྱབ༵་པར་བརྡལ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་དང་། །དབྱེར་མེད་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །དོན་གཉིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ༵་དང་ལྡན། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་འཕགས་པའི་ངང་ཚུལ་བཟུང༵་། །འདྲེན་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ༵་ཆེན་པོ་ཡི། །ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱའི་བར་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་བདེན་པའི་ནུས་མཐུ་ཡིས། །རྗེ་བཙུན་བླ་མ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཁྲིར། །གསང་གསུམ་མི་གཡོ་རྟག་པར་རབ་བཞུགས་ནས། །བསྟན་འགྲོའི་དགེ་ལེགས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའི་ཞབས་བརྟན་འདིའང་གཏེར་སྟོན་དགོན་གྱི་མཆོག་སྤྲུལ་པད་དཀར་ནས་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་བཞིན་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ས་ཟླའི་༡༠ཚེས་བཟང་པོར་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་གཟིམ་སྐྱིལ་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱའི་བར་དུ་བརྟན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་དཔལ་མངའ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །གསུང་ངག་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་གདམས་མཛོད་སྟེ། །བསྟན་འགྲོའི་ཕན་དང་བདེ་བར་སྦྱིན་མཛད་པ། །ཆོས་འཕེལ་རབ་རྒྱས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་དྲྭ་སྒང་སྒྲུབ་སྡེས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །དུང་མདོའི་མཁན་ཆེན་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན། །ཟབ་གསང་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་གདམས་པས་ཕྱུག །དབང་བཞིའི་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོ་སྩོལ་མཛད་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་སོ།། །།
[edit]

drung ram rgyal sprul rin po che'i zhabs brtan 'chi med rtag pa'i dbyangs snyan zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__sras bcas rgyal ba'i ye shes gcig bsdus pa/____/spyan ras gzigs dbang dpal ldan karma pa'i/____/bstan 'dzin bye ba'i dbus na rab mtho ba/____/dpal ldan bla ma bskal brgyar 'tsho gzhes gsol/____/bka' bzhi brgyud pa'i lunga~X rtoga~Xs bshad sgrub kyi/____/bstan pa rgya mtsho'i mthar khyab spel ba la/____/mtshungs pa med pa'i blo gros snying stobs can/____/phrina~X lasa~X bzang po'i zhabs pad brtan gyur cig__/mdo sngags spyi dang khyad par nges don gyi/____/smin grol phyogs bcu kuna~X tu khyaba~X par brdal/____/rnal 'byor dbang phyug bzhad pa rdo rje dang /____/dbyer med dpal ldan bla ma zhabs brtan gsol/____/don gnyis phun sum tshogs pa'i dpala~X dang ldan/____/ye shes spyan ldan 'phags pa'i ngang tshul bzunga~X /____/'dren mchog chos kyi rgyal po~X chen po yi/____/zhabs pad bskal brgya'i bar du brtan gyur cig__/de ltar gsol btab bden pa'i nus mthu yis/____/rje btsun bla ma 'jigs med rdo rje'i khrir/____/gsang gsum mi g.yo rtag par rab bzhugs nas/____/bstan 'gro'i dge legs rgyas pa'i bkra shis shog__/ces pa'i zhabs brtan 'di'ang gter ston dgon gyi mchog sprul pad dkar nas gsung gis bskul ba bzhin 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas sa zla'i 10tshes bzang por rdzong sar bkra shis lha rtse'i gzim skyil bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du bris pa 'dis kyang rje btsun bla ma'i zhabs pad bskal brgya'i bar du brtan pa'i rgyur gyur cig__/mkhas btsun bzang po'i dpal mnga' chos kyi rje/____/gsung ngag rin chen nor bu'i gdams mdzod ste/____/bstan 'gro'i phan dang bde bar sbyin mdzad pa/____/chos 'phel rab rgyas zhabs la gsol ba 'debs/____/bskal brgyar brtan cing bshad sgrub 'phel gyur cig__/ces pa'ang drwa sgang sgrub sdes bskul ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas smras pa don dang ldan par gyur cig__/dung mdo'i mkhan chen dpal tshul khrims kyi zhabs brtan/____/zab gsang rgyud sde rgya mtsho'i gdams pas phyug__/dbang bzhi'i smin grol zab mo stsol mdzad pa/____/dpal ldan bla ma tshul khrims chos kyi rje/____/zhabs pad brtan cing phrin las rgyas gyur cig__/ces pa'ang chos kyi blo gros kyis so//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]