JKCL-KABUM-03-GA-143

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཨོཾ་སྭསྟི། དགེ་ལེགས་རྟ་བདུན་དབང་པོའི་སོགས་ཀཿསི་མཆོག་སྤྲུལ།
Wylie title oM swasti/ dge legs rta bdun dbang po'i sogs kaH si mchog sprul JKCL-KABUM-03-GA-143.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 143, Pages 491-492 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti dge legs rta bdun dbang po'i sogs kaH si mchog sprul. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 491-492. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པ་དང་ཏཱ་ཡི་སི་ཏུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་རོལ་པད་དཀར་གསར་དུ་བཞད་པ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་མཚན་འབུལ་དང་འབྲེལ་བ་འདི་ཡང་། མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་ནས་ཕུལ་བས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་དུ་གསོལ།།

/ces pa dang tA yi si tu rdo rje 'chang o rgyan chos kyi rgyal mtshan dpal bzang po'i rnam rol pad dkar gsar du bzhad pa mchog gi sprul pa'i sku rin po che'i zhabs brtan mtshan 'bul dang 'brel ba 'di yang /__mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho dpal bzang po nas phul bas dge legs kyi snang bas sa gsum kun tu khyab pa bla ma rgyal ba sras bcas kyi byin gyis brlab du gsol//

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། དགེ་ལེགས་རྟ་བདུན་དབང་པོའི་གཟི་འོད་ཀྱིས། །ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་སྣང་བ་མཆོག་སྩོལ་བ། །བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །རྣམ་དག་སྨོན་པའི་གནས་འདི་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད། །ཨོ༵་རྒྱན༵་བླ་མའི་བསྟན་པ་བཀའ་གཏེར་གྱི། །རིང་ལུགས་འཛིན་ལ་ཟླ་མེད་མཐུ་གྲུབ་པ། །བྱམ༵ས་ཆེན་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ༵་འཕོས་པ་ཉིད། །སྐུ་ཚེ་མི༵་འགྱུར༵་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །ཐུབ༵་བསྟན༵་མདོ་སྔགས་བཤ༵ད་དང་སྒྲུབ༵་པ་ཡི། །ཆོས༵་ཀྱི༵་ཉི༵་མ༵་འཇིག་རྟེན་ཕྱོགས་བཅུར་གསལ། །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །ཡོན་ཏན་དཔག་ཡས་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །ཞབས་པད་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་རྟག་ཏུ་བརྟེན། །བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི། །གོ་འཕང་དམ་པ་མངའ་དབང་འབྱོར་བར་ཤོག །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། །ནག་ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ནས། །དགེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་སྣང་བ་འཆར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་དང་ཏཱ་ཡི་སི་ཏུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་རོལ་པད་དཀར་གསར་དུ་བཞད་པ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་མཚན་འབུལ་དང་འབྲེལ་བ་འདི་ཡང་། མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་ནས་ཕུལ་བས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་དུ་གསོལ།། །།
[edit]

oM swasti/__dge legs rta bdun dbang po'i gzi 'od kyis/____/phun tshogs bkra shis snang ba mchog stsol ba/____/bla ma dkon mchog rtsa gsum rgya mtsho yis/____/rnam dag smon pa'i gnas 'di myur 'grub mdzod/____/o~X rgyana~X bla ma'i bstan pa bka' gter gyi/____/ring lugs 'dzin la zla med mthu grub pa/____/byama~Xs chen rgyal ba lnga pa~X 'phos pa nyid/____/sku tshe mi~X 'gyura~X bskal brgyar 'tsho gzhes gsol/____/thuba~X bstana~X mdo sngags bsha~Xd dang sgruba~X pa yi/____/chosa~X kyi~X nyi~X ma~X 'jig rten phyogs bcur gsal/____/mkhas btsun bzang po'i phrin las kun tu khyab/____/yon tan dpag yas ngo bor 'tsho gzhes gsol/____/zhabs pad rdo rje'i khri la rtag tu brten/____/bar chad bdud kyi g.yul las rnam par rgyal/____/don gnyis lhun grub chos kyi rgyal po yi/____/go 'phang dam pa mnga' dbang 'byor bar shog__/de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis/____/bstan dang bstan 'dzin dar zhing rgyas pa dang /____/nag phyogs dus kyi rgud pa kun zhi nas/____/dge legs bkra shis snang ba 'char gyur cig__/ces pa dang tA yi si tu rdo rje 'chang o rgyan chos kyi rgyal mtshan dpal bzang po'i rnam rol pad dkar gsar du bzhad pa mchog gi sprul pa'i sku rin po che'i zhabs brtan mtshan 'bul dang 'brel ba 'di yang /__mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho dpal bzang po nas phul bas dge legs kyi snang bas sa gsum kun tu khyab pa bla ma rgyal ba sras bcas kyi byin gyis brlab du gsol//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]