JKCL-KABUM-03-GA-142

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཆོག་སྤྲུལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་བརྟན། འཁྲུལ་ཞིག་བདེ་ཆེན་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་བརྟན།
Wylie title mchog sprul bzhad pa rdo rje'i zhabs brtan/ 'khrul zhig bde chen dpa' bo rdo rje'i zhabs brtan JKCL-KABUM-03-GA-142.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 142, Pages 489-490 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. mchog sprul bzhad pa rdo rje'i zhabs brtan dang 'khrul zhig bde chen dpa' bo rdo rje'i zhabs brtan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 489-490. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon
  • First colophon page 489: །ཅེས་པའང་དད་ལྡན་གྱིས་ཞུས་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།
  • Second colophon page 490: །ཅེས་པའང་མེ་བྱ་ས་ཟླའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་གཡོ་མེད་བཞུགས་མཚོན་རྡོར་དྲིལ། ད་ཁྲུས་རྒྱས་པའི་མདངས་ལྡན་བཅས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་པས་ཕུལ།།
  • First colophon page 489: /ces pa'ang dad ldan gyis zhus ngor chos kyi blo gros pas so//
  • Second colophon page 490: /ces pa'ang me bya sa zla'i tshes bco lnga la bkra shis pa'i lha reg dang /__sku gsung thugs g.yo med bzhugs mtshon rdor dril/__da khrus rgyas pa'i mdangs ldan bcas mkhyen brtse'i sprul ming pas phul//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
མཆོག་སྤྲུལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་བརྟན། ཨོཾ་སྭསྟི། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ཡི། །ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་བདེན་པའི་ནུས་སྟོབས་ཀྱིས། །ཆོས་དབྱིངས་རང་སར་གྲོལ་བའི་རིག་འཛིན་རྗེའི། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་མི་འགྱུར་རྟག་བཞུགས་གསོལ། །རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རྟ་མགྲིན་དབང་ཆེན་སོགས། །ཡི་དམ་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་སོལ། །ཚེ་དཔག་མེད་དང་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་སོགས། །འཆི་མེད་མཆོག་སྟེར་རྣམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡིས། །སྲོག་གི་ལྗོན་བཟང་ཡུན་དུ་བསྲིང་བ་དང་། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ཆེན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །བདུད་ཀྱི་ཕྲུ་མས་ནམ་ཡང་མི་ཚུགས་ཤིང་། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཆེན་པོར་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་དད་ལྡན་གྱིས་ཞུས་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །། ༈ འཁྲུལ་ཞིག་བདེ་ཆེན་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་བརྟན་བཞུགས། ན་མོ་གུ་རུ། མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་བདེན་པའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་སོལ། །རྟག་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཡུན་དུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པ་ཀ་དག་དབྱིངས་སུ་ཞི། །རང་གྲོལ་བདེ་ཆེན་དཔའ་བོའི་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །ལྷ་མིན་བདུད་ཀྱི་སྡེ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནས། །ཞབས་པད་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་བདུན་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དཔུང་གཉེན་མཆོག་གྱུར་གང་། །གསང་བ་གསུམ་གྱི་འགལ་རྐྱེན་ཉེར་ཞི་ནས། །དཔལ་ཆེན་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ཉིད་དང་། །དབྱེར་མེད་བརྟན་བཞུགས་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་ཤོག །ཅེས་པའང་མེ་བྱ་ས་ཟླའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་གཡོ་མེད་བཞུགས་མཚོན་རྡོར་དྲིལ། ད་ཁྲུས་རྒྱས་པའི་མདངས་ལྡན་བཅས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་པས་ཕུལ།། །།
[edit]

mchog sprul bzhad pa rdo rje'i zhabs brtan/__oM swasti/__rtsa gsum kun 'dus o rgyan chen po yi/____/thugs rje'i byin rlabs bden pa'i nus stobs kyis/____/chos dbyings rang sar grol ba'i rig 'dzin rje'i/____/sprul pa'i sku mchog mi 'gyur rtag bzhugs gsol/____/rdo rje phur pa rta mgrin dbang chen sogs/____/yi dam rnams kyis sku tshe'i bar chad sol/____/tshe dpag med dang sgrol ma dkar mo sogs/____/'chi med mchog ster rnams kyi bdud rtsi yis/____/srog gi ljon bzang yun du bsring ba dang /____/bstan dang 'gro ba'i don chen lhun gyis grub/____/bdud kyi phru mas nam yang mi tshugs shing /____/rnam par rgyal ba chen por bzhugs gyur cig__/ces pa'ang dad ldan gyis zhus ngor chos kyi blo gros pas so//____//____!__'khrul zhig bde chen dpa' bo rdo rje'i zhabs brtan bzhugs/__na mo gu ru/__mchog gsum rtsa gsum rab 'byams rgya mtsho yi/____/thugs rje byin rlabs bden pa'i mthu stobs kyis/____/dpal ldan bla ma'i sku tshe'i bar chad sol/____/rtag brtan 'gyur med yun du 'tsho gzhes gsol/____/gzung 'dzin 'khrul pa ka dag dbyings su zhi/____/rang grol bde chen dpa' bo'i dbang phyug che/____/lha min bdud kyi sde las rnam rgyal nas/____/zhabs pad rdo rje'i chos bdun brtan bzhugs gsol/____/bstan dang 'gro ba'i dpung gnyen mchog gyur gang /____/gsang ba gsum gyi 'gal rkyen nyer zhi nas/____/dpal chen badz+ra ku mA ra nyid dang /____/dbyer med brtan bzhugs bkra shis dge legs shog__/ces pa'ang me bya sa zla'i tshes bco lnga la bkra shis pa'i lha reg dang /__sku gsung thugs g.yo med bzhugs mtshon rdor dril/__da khrus rgyas pa'i mdangs ldan bcas mkhyen brtse'i sprul ming pas phul//____//_

Footnotes

Other Information