JKCL-KABUM-03-GA-140

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཞབས་བརྟན་སྨོན་གསོལ་དྲང་སྲོང་བདེན་ཚིག།
Wylie title zhabs brtan smon gsol drang srong bden tshig JKCL-KABUM-03-GA-140.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 140, Pages 485 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. zhabs brtan smon gsol drang srong bden tshig. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 485. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་གཏེར་སྟོན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེས་གསུངས་བསྐུལ་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེ།

/ces pa'ang gter ston 'od gsal rdo rjes gsungs bskul ngor mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa chos kyi blo gros pas bris pa dge/

[edit]
ཞབས་བརྟན་སྨོན་གསོལ་དྲང་སྲོང་བདེན་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ། རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་། །ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་སྟོབས་ཀྱི། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གིས་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་གནས། །གེགས་མེད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །པདྨས་བྱིན་བརླབས་དཔལ་སེང་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །རིག་འཛིན་པ༵དྨ་བདེ༵་བ༵འི་རྡོ༵་རྗེ༵་ནི། །ལས༵་རབ༵་མི་འགྱུར་སྙིང་པོ་བཞ༵ད་པ༵་རྩལ༵། །ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཟབ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་འཛུམ་ཟེར་གྱིས། །བོད་ཁམས་ཕན་བདེའི་པདྨོ་བཞད་པ་དང་། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །སྲིད་ཞིའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་གཏེར་སྟོན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེས་གསུངས་བསྐུལ་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེ། །།
[edit]

zhabs brtan smon gsol drang srong bden tshig ces bya ba bzhugs so/____/na mo gu ru/__rtsa brgyud bla ma rnams kyi thugs rje dang /____/yi dam mkha' 'gro rnams kyi bden stobs kyi/____/rnal 'byor bdag gis ji ltar smon pa'i gnas/____/gegs med myur du 'grub par mdzad du gsol/____/pad+mas byin brlabs dpal seng rnam par 'phrul/____/rig 'dzin pa~Xd+ma bde~X ba~X'i rdo~X rje~X ni/____/lasa~X raba~X mi 'gyur snying po bzha~Xd pa~X rtsala~X/____/zhabs pad brtan cing phrin las rgyas gyur cig__/zab gter chos kyi nyi ma'i 'dzum zer gyis/____/bod khams phan bde'i pad+mo bzhad pa dang /____/rang gzhan don gnyis 'bad med lhun gyis grub/____/srid zhi'i dge mtshan rgyas pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang gter ston 'od gsal rdo rjes gsungs bskul ngor mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa chos kyi blo gros pas bris pa dge/____//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]