ཀོང་སྤྲུལ་ཞབས་བརྟན་ཡོངས་འདུ་ས་རྟོལ་ལྗོན་པ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title kong sprul zhabs brtan yongs 'du sa rtol ljon pa JKCL-KABUM-03-GA-135.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 135, Pages 473 (Folios 1a1 to 1a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. kong sprul zhabs brtan yongs 'du sa rtol ljon pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 473. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བས་སོ།།

/ces pa'ang chos kyi blo gros bas so//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཀོང་སྤྲུལ་ཞབས་བརྟན་ཡོངས་འདུ་ས་རྟོལ་ལྗོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་རང་གཟུགས་རྒྱལ་བའི་སྲས། །པདྨ་སྔགས་རིག་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེ། །བཞད་པ་བརྒྱད་ལྡན་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མཆོག །འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་ཕ་མཐའ་ཡས། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་ལ་མངའ་བརྙེས་རྒྱལ་བསྟན་གསལ། །ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་ཀུན་འདུ་བ་དང་། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་སྙན་པས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བས་སོ།། །།
[edit]

kong sprul zhabs brtan yongs 'du sa rtol ljon pa zhes bya ba bzhugs/__'jam dpal rdo rje'i rang gzugs rgyal ba'i sras/____/pad+ma sngags rig 'dzin pa'i shing rta che/____/bzhad pa brgyad ldan gar gyi dbang phyug mchog__/'gyur med rdo rje'i khri la bzhugs su gsol/____/mkhas shing grub pa'i rnam thar pha mtha' yas/____/'chad rtsod rtsom la mnga' brnyes rgyal bstan gsal/____/phun tshogs sde bzhi'i dpal kun 'du ba dang /____/phyogs las rnam rgyal snyan pas khyab gyur cig__/ces pa'ang chos kyi blo gros bas so//____//_

Footnotes

Other Information