JKCL-KABUM-03-GA-136

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་མཚན་འབུལ་དང་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title 'jam mgon chos kyi bshes gnyen gyi mchog sprul rin po cher mtshan 'bul dang zhabs brtan gsol 'debs bkra shis 'khyil pa'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-03-GA-136.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 136, Pages 475-476 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'jam mgon chos kyi bshes gnyen gyi mchog sprul rin po cher mtshan 'bul dang zhabs brtan gsol 'debs bkra shis 'khyil pa'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 475-476. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའི་མཚན་འབུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་དང་། བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས། རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་སྣང་བརྙན་བཅས་ཀུན་གཟིགས་མཉྫུ་གྷོ་ཥའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱེད་པོར་སྨོན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་སྡེ་ནས་ཤིང་ཁྱི་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་ཚེས་བཟང་པོར་གུས་པས་ཕུལ་བ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'i mtshan 'bul dang 'brel ba'i zhabs brtan smon tshig dang /__bkra shis pa'i lha rdzas/__rdo rje gsum gyi snang brnyan bcas kun gzigs many+dzu g+ho Sha'i phrin las kyi byed por smon pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos rdzong sar bkra shis lha rtse'i chos sde nas shing khyi tha skar zla ba'i tshes bzang por gus pas phul ba de bzhin 'grub par bla ma rgyal ba sras bcas kyis byin gyis brlab tu gsol/__sarba dA mang+ga laM//

[edit]
འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་མཚན་འབུལ་དང་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། །འཇིག༵ས་མེད༵་ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །མཁྱེན༵་དང་བརྩེ༵་བའི་འོད༵་ཟེར༵་སྟོང་འཕྲོ་བས། །སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་མུན་པ་ཀུན་སེལ་བ། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་བཞེས་གསོལ། །རང༵་བྱུང༵་པདྨའི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་རྩེར། །འོ༵ད་གས༵ལ་ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་ཏོག །མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་དར་གྱི་ཤམ་བུས་མཛེས། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །མི་གཡོ་ཐུགས༵་མཆོག༵་ཀ་དག་དབྱིངས་ཆེན་པོར། །སྐུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་འདུ་འབྲལ་མེད། །ལྷུན་རྫོགས་བྱ་རྩོལ་བྲལ་བའི་གདན་ཁྲི་ལ། །འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །མཁྱེན་གཉིས་ཡེ༵་ཤེས༵་རོལ༵་པའི༵་རྒྱ་མཚོ་ཆེར། །སྐུ་བཞིའི་བང་རིམ་བཟང་པོ་ལྟ་ན་སྡུག །རྡོ་རྗེའི་ལྷུན་པོ་སྲིད་ཞིའི་ཁམས་སུ་མཐོ། །མཐུ་སྟོབས་ཕྲིན་ལས་རྩལ་ཆེན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ཐུགས་རྗེའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་པད་ཡུན་དུ་བརྟན། །པདྨ་རྒྱལ་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་པར་ཤོག །ཅེས་པའི་མཚན་འབུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་དང་། བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས། རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་སྣང་བརྙན་བཅས་ཀུན་གཟིགས་མཉྫུ་གྷོ་ཥའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱེད་པོར་སྨོན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་སྡེ་ནས་ཤིང་ཁྱི་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་ཚེས་བཟང་པོར་གུས་པས་ཕུལ་བ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

'jam mgon chos kyi bshes gnyen gyi mchog sprul rin po cher mtshan 'bul dang zhabs brtan gsol 'debs bkra shis 'khyil pa'i dbyangs snyan zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti sid+d+haM/____/'jiga~Xs meda~X theg mchog chos kyi 'khor los bsgyur/____/mkhyena~X dang brtse~X ba'i 'oda~X zera~X stong 'phro bas/____/snyigs dus bstan 'gro'i mun pa kun sel ba/____/'jam dbyangs bla ma bskal brgyar 'tsho bzhes gsol/____/ranga~X byunga~X pad+ma'i bstan pa'i rgyal mtshan rtser/____/'o~Xd gsa~Xl lhun grub rin chen nor bu'i tog__/mdo sngags bshad sgrub dar gyi sham bus mdzes/____/phyogs las rnam rgyal chen por zhabs brtan gsol/____/mi g.yo thugasa~X mchoga~X ka dag dbyings chen por/____/sku gsum rdo rje snying po 'du 'bral med/____/lhun rdzogs bya rtsol bral ba'i gdan khri la/____/'chi med rtag pa dam par 'tsho gzhes gsol/____/mkhyen gnyis ye~X shesa~X rola~X pa'i~X rgya mtsho cher/____/sku bzhi'i bang rim bzang po lta na sdug__/rdo rje'i lhun po srid zhi'i khams su mtho/____/mthu stobs phrin las rtsal chen rgyas gyur cig__/de ltar gsol ba btab bzhin 'grub pa dang /____/rtsa gsum rab 'byams thugs rje'i bden stobs kyis/____/dpal ldan bla ma'i zhabs pad yun du brtan/____/pad+ma rgyal dang rnam dbyer med par shog__/ces pa'i mtshan 'bul dang 'brel ba'i zhabs brtan smon tshig dang /__bkra shis pa'i lha rdzas/__rdo rje gsum gyi snang brnyan bcas kun gzigs many+dzu g+ho Sha'i phrin las kyi byed por smon pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos rdzong sar bkra shis lha rtse'i chos sde nas shing khyi tha skar zla ba'i tshes bzang por gus pas phul ba de bzhin 'grub par bla ma rgyal ba sras bcas kyis byin gyis brlab tu gsol/__sarba dA mang+ga laM//____//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]