JKCL-KABUM-03-GA-134

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིགས།
Wylie title skyabs rje rgyal tshab rin po che zhabs brtan 'chi med grub pa'i bden tshigs JKCL-KABUM-03-GA-134.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 134, Pages 471-472 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་ (Zhechen Gyaltsab, 4th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. skyabs rje rgyal tshab rin po che zhabs brtan 'chi med grub pa'i bden tshigs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 471-472. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མངོན་པར་དང་བའི་ཡིད་ཀྱི་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འདི་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པ་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

/ces pa'ang thub bstan chos 'phel gyis bskul ba dang /__rang nyid kyis kyang mngon par dang ba'i yid kyi mtshams sbyar te gsol ba btab pa 'di yid bzhin du 'grub pa bla ma rgyal ba sras bcas kyis byin gyis brlab tu gsol//

[edit]
སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིགས་བཞུགས། འཕོ་བྲལ་འགྱུར༵་མེད༵་ཆོས་ཀུན་ངོ་བོ་སྟོང་། །རྣམ་པ་མ་འགགས་མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་བ། །པ༵དྨའི༵་རྒྱལ་ཚབ་རྡོ་རྗེའི་རིག་པ་འཛིན། །རྣམ༵་པར་རྒྱལ༵་བའི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །གཞ༵ན་ཕན༵་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྩ་བ་བརྟན། །ཆོས༵་ཀྱི༵་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེང་ལ་སྙིང་སྟོབས་ཆེས། །བསླབ་གསུམ་འཕགས་པའི་ནོར་གྱིས་རྒྱུད་ཕྱུག་པའི། །བློ༵་གྲོས༵་ཆེན་པོ་བསྐལ་བརྒྱར་རྟག་བཞུགས་གསོལ། །རྡོ་རྗེའི་གསང་གསུམ་བགྲེས་རྒུད་ཀུན་དང་བྲལ། །ཐུགས༵་མཆོག༵་ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་རྩལ༵་ཆེན་རྫོགས། །ལྷུན་གྲུབ་རྟག་བརྟན་མི་ཤིག་གཡུང་དྲུང་གིས། །སྦས་པའི་ཁྲི་ལ་གཡོ་མེད་བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས། །སྐུ་འདི་མི་འགྱུར་རི་བོ་ལྟར་བརྟན་ཅིང་། །གསུང་འདི་མི་འགགས་ཚངས་དབྱངས་ཆོས་ཆར་འབེབས། །ཐུགས་ནི་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་བརྩེ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་ལས། །བདག་གཞན་འགྲོ་བའི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །ལེགས་ཚོགས་རབ་འཕེལ་ཟླ་ཤེལ་ཅན་དང་འགྲོགས། །དགེ་ལེགས་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མངོན་པར་དང་བའི་ཡིད་ཀྱི་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འདི་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པ་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །།
[edit]

skyabs rje rgyal tshab rin po che zhabs brtan 'chi med grub pa'i bden tshigs bzhugs/__'pho bral 'gyura~X meda~X chos kun ngo bo stong /____/rnam pa ma 'gags mtshan dpe'i dpal 'bar ba/____/pa~Xd+ma'i~X rgyal tshab rdo rje'i rig pa 'dzin/____/rnama~X par rgyala~X ba'i dbang por gsol ba 'debs/____/gzha~Xn phana~X byang chub sems kyi rtsa ba brtan/____/chosa~X kyi~X rgyal mtshan bsgreng la snying stobs ches/____/bslab gsum 'phags pa'i nor gyis rgyud phyug pa'i/____/blo~X grosa~X chen po bskal brgyar rtag bzhugs gsol/____/rdo rje'i gsang gsum bgres rgud kun dang bral/____/thugasa~X mchoga~X ye shes rig pa'i rtsala~X chen rdzogs/____/lhun grub rtag brtan mi shig g.yung drung gis/____/sbas pa'i khri la g.yo med bskal brgyar bzhugs/____/sku 'di mi 'gyur ri bo ltar brtan cing /____/gsung 'di mi 'gags tshangs dbyangs chos char 'bebs/____/thugs ni 'gro ba kun la rab tu brtse/____/dpal ldan bla ma bskal brgyar 'tsho gzhes gsol/____/dpal ldan bla ma'i sku tshe brtan pa las/____/bdag gzhan 'gro ba'i rgud pa kun zhi zhing /____/legs tshogs rab 'phel zla shel can dang 'grogs/____/dge legs snang bas sa gsum khyab gyur cig__/ces pa'ang thub bstan chos 'phel gyis bskul ba dang /__rang nyid kyis kyang mngon par dang ba'i yid kyi mtshams sbyar te gsol ba btab pa 'di yid bzhin du 'grub pa bla ma rgyal ba sras bcas kyis byin gyis brlab tu gsol//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]