JKCL-KABUM-03-GA-128

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བློ་གྲོས་གཤེན་རྒྱལ་གཡུང་དྲུང་སེམས་ཞེས་བོན་བླ་ཞབས་བསྟན།
Wylie title blo gros gshen rgyal g.yung drung sems zhes bon bla zhabs bstan JKCL-KABUM-03-GA-128.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 128, Pages 457 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. blo gros gshen rgyal g.yung drung sems zhes bon bla zhabs bstan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 457. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་ཤར་རྫའི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་མངྒ་ལའི་མཚན་ཅན་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཟླ་ཞལ་གསར་དུ་འཆར་བའི་སྐབས་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་འདིའང་། མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཕུལ་བ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །

/ces shar rdza'i mkhas grub chen po mang+ga la'i mtshan can kyi thugs sras rgyal tshab mchog gi sprul sku'i zla zhal gsar du 'char ba'i skabs mtshan 'bul zhabs brtan 'di'ang /__mkhyen brtse'i sprul ming chos kyi blo gros pas phul ba bkra shis par gyur cig__/

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། །བློ༷་གྲོས༷་གཤེན་རྒྱལ་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ཆེ། །བོན༷་དབྱིངས༷་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །བར་ཆད་གཡུལ་ལས་རྣམ༷་པར་རབ་རྒྱལ༷་ཏེ། །རྒྱལ་བ་ག༷ཙུག་ཕུད༷་ངོ་བོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །དེ་ལྟར་བདེན་པའི་ནུས་མཐུ་བོན་རིག་འཛིན། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་མཁའ་འགྲོ་བོན་སྐྱོངས་ཀྱི། །མཐུ་རྩལ་བྱིན་རླབས་ཤུགས་དྲག་རབ་གཡོས་ཏེ། །གེགས་མེད་འགྲུབ་ཅིང་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་ཤོག །ཅེས་ཤར་རྫའི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་མངྒ་ལའི་མཚན་ཅན་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཟླ་ཞལ་གསར་དུ་འཆར་བའི་སྐབས་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་འདིའང་། མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཕུལ་བ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །
[edit]

oM swasti/____/bloX grosaX gshen rgyal g.yung drung sems dpa' che/____/bonaX dbyingasaX rgya mtsho mchog gi sprul pa'i sku/____/bar chad g.yul las rnamaX par rab rgyalaX te/____/rgyal ba gaXtsug phudaX ngo bor zhabs brtan gsol/____/de ltar bden pa'i nus mthu bon rig 'dzin/____/yi dam zhi khro mkha' 'gro bon skyongs kyi/____/mthu rtsal byin rlabs shugs drag rab g.yos te/____/gegs med 'grub cing bkra shis dge legs shog__/ces shar rdza'i mkhas grub chen po mang+ga la'i mtshan can kyi thugs sras rgyal tshab mchog gi sprul sku'i zla zhal gsar du 'char ba'i skabs mtshan 'bul zhabs brtan 'di'ang /__mkhyen brtse'i sprul ming chos kyi blo gros pas phul ba bkra shis par gyur cig__/__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]