JKCL-KABUM-03-GA-129

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་ཟླ་སྣང་།
Wylie title mchog sprul myur 'byon gsol 'debs bkra shis zla snang JKCL-KABUM-03-GA-129.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 129, Pages 459-460 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. mchog sprul myur 'byon gsol 'debs bkra shis zla snang. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 459-460. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Petitions for a Speedy Rebirth - yang srid myur byon
Colophon

།ཅེས་པའང་རྗེ་བཙུན་ཨེ་ཝཾ་པ་ཆེན་པོའི་འདྲེན་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁང་གསར་མཁན་ཆེན་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞིང་ཁམས་སུ་གཤེགས་པ་ན། རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རིགས་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་གཅིག་མགོན་གཟིགས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལུང་གཙུག་ཏུ་མཆོད་དེ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བརྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་བྲིས་པ། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཟླ་སྣང་མྱུར་དུ་འཆར་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang rje btsun e waM pa chen po'i 'dren mchog chos kyi rgyal po khang gsar mkhan chen dam pa rin po che zhing khams su gshegs pa na/__rje de nyid kyi rigs chos thugs kyi sras gcig mgon gzigs zhabs drung rin po che'i bka' lung gtsug tu mchod de 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas brtse gcig gus pas gsol ba btab bzhin bris pa/____/mchog gi sprul sku'i zla snang myur du 'char ba'i rgyur 'gyur ba bla ma rgyal ba sras bcas kyis byin gyis brlabs tu gsol/__sarba dA mang+ga laM//

[edit]
མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་ཟླ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། ངག་ལ་དབང་བསྒྱུར་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་གཏེར། །མདོ་སྔགས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་འཆང་བ། །གཞན་ལ་ཕན་པའི་མཛད་ཕྲིན་ཕ་མཐའ་ཡས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གང་ཁྱོད་ཆོས་ཀྱི་དབྱངས་སུ་སྙམས་ཞུགས་ཀྱང་། །བསྟན་འགྲོར་རྗེས་ཆགས་ཐུགས་རྗེས་མི་འདོར་ཞིང་། །བརྩེ་ཆེན་སྙིང་པོའི་རིང་ལུགས་གསལ་བའི་ཕྱིར། །སླར་ཡང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་བཞེངས་གསོལ། །སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་སེལ་ཞིང་། །རིགས་དང་བརྩེ་བ་ཤེས་རབ་ལང་ཚོ་རྒྱས། །རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་སྤྱོད་པ་ལེགས་གནས་པའི། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཁྱད་འཕགས་སྣང་མཛད་གསོལ། །དེ་ཡང་བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །སྐུ་ཚེ་མི་ཤིགས་ཡུན་དུ་བསྟན་པ་དང་། །གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར། །འབད་མེད་མངའ་དབང་འབྱོར་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་རྗེ་བཙུན་ཨེ་ཝཾ་པ་ཆེན་པོའི་འདྲེན་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁང་གསར་མཁན་ཆེན་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞིང་ཁམས་སུ་གཤེགས་པ་ན། རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རིགས་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་གཅིག་མགོན་གཟིགས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལུང་གཙུག་ཏུ་མཆོད་དེ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བརྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་བྲིས་པ། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཟླ་སྣང་མྱུར་དུ་འཆར་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

mchog sprul myur 'byon gsol 'debs bkra shis zla snang zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__ngag la dbang bsgyur 'jam mgon dgyes pa'i gter/____/mdo sngags blo gros rgya mtsho'i mdzod 'chang ba/____/gzhan la phan pa'i mdzad phrin pha mtha' yas/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/gang khyod chos kyi dbyangs su snyams zhugs kyang /____/bstan 'gror rjes chags thugs rjes mi 'dor zhing /____/brtse chen snying po'i ring lugs gsal ba'i phyir/____/slar yang mchog gi sprul sku myur bzhengs gsol/____/snyigs ma lnga bdo'i bstan 'gro'i rgud sel zhing /____/rigs dang brtse ba shes rab lang tsho rgyas/____/rgyal ba dgyes pa'i spyod pa legs gnas pa'i/____/mchog gi sprul sku khyad 'phags snang mdzad gsol/____/de yang bar chad bdud kyi g.yul las rgyal/____/sku tshe mi shigs yun du bstan pa dang /____/gsan bsam sgom pa'i yon tan mtha' yas par/____/'bad med mnga' dbang 'byor ba'i bkra shis shog__/ces pa'ang rje btsun e waM pa chen po'i 'dren mchog chos kyi rgyal po khang gsar mkhan chen dam pa rin po che zhing khams su gshegs pa na/__rje de nyid kyi rigs chos thugs kyi sras gcig mgon gzigs zhabs drung rin po che'i bka' lung gtsug tu mchod de 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas brtse gcig gus pas gsol ba btab bzhin bris pa/____/mchog gi sprul sku'i zla snang myur du 'char ba'i rgyur 'gyur ba bla ma rgyal ba sras bcas kyis byin gyis brlabs tu gsol/__sarba dA mang+ga laM//____//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]