JKCL-KABUM-03-GA-124

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཆོག་གླིང་སྐུ་སྐྱེའི་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་པདྨ་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title mchog gling sku skye'i mtshan 'bul zhabs brtan pad+ma dgyes pa'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-03-GA-124.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 124, Pages 447-448 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. mchog gling sku skye'i mtshan 'bul zhabs brtan pad+ma dgyes pa'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 447-448. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon
  • First colophon page 447: །ཅེས་གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་པའི་སྤྱི་རྗེ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡི་མེ་ཏོག་གསར་དུ་བཞད་པ་ལ་པདྨ་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་ངེས་དོན་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཕེལ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་དྲིལ་ཆེན་བསྒྲག་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་ཏུ་བྱས་པ་འདི་ཡང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་བྱེད་པོར་སྨོན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེ་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གཟིམས་ཁང་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བ་འདི་བཞིན་གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཤུ་བྷཾ་མསྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།།
  • Second colophon page 448: །ཅེས་གདུང་གཏེར་སྟོན་ཡོངས་ཤར་གླིང་པའི་སྐྱེ་སྲིད་ལ་པདྨ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ཞེས་པའི་མཚན་འདོགས་དང་འབྲེལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་གོས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན་ཚེ་རྫས་སྔགས་མདུད་བཅས་མཁྱེན་སྤྲུལ་པས་ཕུལ།།
  • First colophon page 447: /ces gter 'byin grub pa'i spyi rje mchog gyur bde chen zhig po gling pa'i yang srid kyi sprul pa'i sku yi me tog gsar du bzhad pa la pad+ma 'gyur med bde chen nges don theg mchog bstan 'phel zhes pa'i mtshan gyi dril chen bsgrag pa dang chabs cig zhabs brtan smon tshig tu byas pa 'di yang 'jam dbyangs bla ma mkhyen brtse'i dbang po'i phrin las mi zad pa rgyan gyi 'khor lo'i byed por smon pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho dpal bzang pos rdzong sar bkra shis lha rtse rje thams cad mkhyen pa'i gzims khang bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du bris te phul ba 'di bzhin gegs med 'grub par bla ma mchog gsum rtsa gsum rgya mtshos byin gyis brlab tu gsol/__shu b+haM mastu sarba dza ga taM//
  • Second colophon page 448: /ces gdung gter ston yongs shar gling pa'i skye srid la pad+ma bstan 'dzin chos rgyal zhes pa'i mtshan 'dogs dang 'brel bkra shis pa'i lha gos sku gsung thugs rdo rje'i snang brnyan tshe rdzas sngags mdud bcas mkhyen sprul pas phul//
[edit]
མཆོག་གླིང་སྐུ་སྐྱེའི་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་པདྨ་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཨོཾ་སྭསྟི། རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེ་གཅིག་བསྡུས་པ྄༵དྨ྄༵་འབྱུང་། །འ༷གྱུར་མེ༷ད་མཆོག་གྱུར་བདེ༷་ཆེན༷་གླིང་པ་ཡི། །རྣམ་རོལ་ངེས༷་དོན༷་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཡི། །བྱིན་རླབས་སྤྲུལ་པའི་ཟླ་བ་གཞོན་ནུའི་སྐུ། །ཐེ༷ག་མཆོག༷་བསྟན༷་པ་འཛིན་པའི་བཤེས་གཉེན་དུ། །བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ལུས་སྟོབས་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །མཁས་དང་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་ཟླ་མེད་པས། །ཐུབ་བསྟན་ཕྱོགས་བརྒྱར་འཕེ༷ལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །དེ་ལ་འཁུ་བའི་མ་རུངས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས། །དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །མིང་གི་ལྷག་མར་བྱས་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ། །ཕྲིན་ལས་ནུས་པའི་རྩལ་ཤུགས་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཚེ་དཔག་མེད་དང་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་དང་། །རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སོགས། །ཚེ་ལྷ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་ནུས་ཀྱིས། །སྐུ་ཚེ་མི་ནུབ་ཡུན་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་པའི་སྤྱི་རྗེ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡི་མེ་ཏོག་གསར་དུ་བཞད་པ་ལ་པདྨ་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་ངེས་དོན་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཕེལ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་དྲིལ་ཆེན་བསྒྲག་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་ཏུ་བྱས་པ་འདི་ཡང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་བྱེད་པོར་སྨོན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེ་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གཟིམས་ཁང་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བ་འདི་བཞིན་གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཤུ་བྷཾ་མསྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།། །། ཨོཾ་སྭསྟི། རྒྱལ་དབང་པ༷དྨའི༷་རིང་ལུགས་སྔ་འགྱུར་གྱི། །བཀའ་གཏེར་བསྟན༷་པ་འཛིན༷་པའི་མཐུ་གྲུབ་པ། །མདོ་སྔགས་ཆོས༷་ཀྱི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ནས། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་རྒྱལ༷་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་ཤོག །ཅེས་གདུང་གཏེར་སྟོན་ཡོངས་ཤར་གླིང་པའི་སྐྱེ་སྲིད་ལ་པདྨ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ཞེས་པའི་མཚན་འདོགས་དང་འབྲེལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་གོས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན་ཚེ་རྫས་སྔགས་མདུད་བཅས་མཁྱེན་སྤྲུལ་པས་ཕུལ།། །།
[edit]

mchog gling sku skye'i mtshan 'bul zhabs brtan pad+ma dgyes pa'i dbyangs snyan zhes bya ba bzhugs so/__oM swasti/__rgyal kun mkhyen brtse gcig bsdus pa?~Xd+ma?~X 'byung /____/'aXgyur meXd mchog gyur bdeX chenaX gling pa yi/____/rnam rol ngesaX donaX grub pa'i rdo rje yi/____/byin rlabs sprul pa'i zla ba gzhon nu'i sku/____/theXg mchogaX bstanaX pa 'dzin pa'i bshes gnyen du/____/bslab pa gsum gyi lus stobs yongs su rdzogs/____/mkhas dang grub pa'i rnam thar zla med pas/____/thub bstan phyogs brgyar 'pheXl bar mdzad du gsol/____/de la 'khu ba'i ma rungs 'byung po'i tshogs/____/dpal chen rdo rje gzhon nu'i mthu stobs kyis/____/ming gi lhag mar byas dang chabs cig tu/____/phrin las nus pa'i rtsal shugs rgyas par mdzod/____/tshe dpag med dang yid bzhin 'khor lo dang /____/rnam par rgyal ma mtsho skyes rdo rje sogs/____/tshe lha rab 'byams rgya mtsho'i byin nus kyis/____/sku tshe mi nub yun du brtan gyur cig__/ces gter 'byin grub pa'i spyi rje mchog gyur bde chen zhig po gling pa'i yang srid kyi sprul pa'i sku yi me tog gsar du bzhad pa la pad+ma 'gyur med bde chen nges don theg mchog bstan 'phel zhes pa'i mtshan gyi dril chen bsgrag pa dang chabs cig zhabs brtan smon tshig tu byas pa 'di yang 'jam dbyangs bla ma mkhyen brtse'i dbang po'i phrin las mi zad pa rgyan gyi 'khor lo'i byed por smon pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho dpal bzang pos rdzong sar bkra shis lha rtse rje thams cad mkhyen pa'i gzims khang bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du bris te phul ba 'di bzhin gegs med 'grub par bla ma mchog gsum rtsa gsum rgya mtshos byin gyis brlab tu gsol/__shu b+haM mastu sarba dza ga taM//____//__oM swasti/__rgyal dbang paXd+ma'iX ring lugs snga 'gyur gyi/____/bka' gter bstanaX pa 'dzinaX pa'i mthu grub pa/____/mdo sngags chosaX kyi mdzod la dbang 'byor nas/____/rdo rje 'dzin rgyalaX chen por zhabs brtan shog__/ces gdung gter ston yongs shar gling pa'i skye srid la pad+ma bstan 'dzin chos rgyal zhes pa'i mtshan 'dogs dang 'brel bkra shis pa'i lha gos sku gsung thugs rdo rje'i snang brnyan tshe rdzas sngags mdud bcas mkhyen sprul pas phul//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]