JKCL-KABUM-03-GA-123

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །དགེ་རྩེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ།
Wylie title lha sras dam 'dzin rnam par 'phrul/ /dge rtse bla ma rin po che/ JKCL-KABUM-03-GA-123.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 123, Pages 445 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. lha sras dam 'dzin rnam par 'phrul dge rtse bla ma rin po che. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 445. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
[edit]
ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །དགེ་རྩེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ། །དང་པོར་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་སྒོར་ཞུགས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ནོས་ཤིང་། །བར་དུ་ཞེ་རྫོགས་བླ་མ་བསྟེན། །གངས་ཁྲོད་སོ་གསལ་སྒྲུབ་པ་བྱས། །ཙཱ་རི་ཏྲ་ལ་སོགས་པ་ཡི། །རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་བསྒྲོད་བྱས་ནས། །ཐ་མར་ཀུན་མཁྱེན་ཞབས་བསྙེན་སྟེ། །སྙིང་ཐིག་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར། །བོད་ཆེན་ལྗོངས་ཀྱི་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་འདུལ་བ་དང་། །ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་ཡི། །མཁས་དང་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་ནི། །ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བུ་བསྐྲུན། །རྩ་བ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །ཐུགས་གཏེར་བདེ་ཆེན་ལམ་མཆོག་གསལ། །གཞན་ཕན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །རྟག་ཏུ་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བློ་ངན་དམ་པའི་ཆོས་སུ་འགྲོ། །འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་རྒྱུན་ཆད་ནས། །རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་ནི། །མྱུར་དུ་སྦར་བར་མཛད་ནས་ཀྱང་། །སྒྲིབ་པའི་བུད་ཤིང་བསྲེག་ཏུ་གསོལ། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེ་བ། །མཐའ་ཡས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་དང་། །སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་ཐོབ་ནས་ཀྱང་། །སྲིད་པ་དོང་ནས་སྤྲུག་པར་ཤོག །
[edit]

lha sras dam 'dzin rnam par 'phrul/____/dge rtse bla ma rin po che/____/bsod nams bstan 'dzin zhes bya ba/____/dang por dpal yul chos sgor zhugs/____/phyag rgya chen po'i khrid nos shing /____/bar du zhe rdzogs bla ma bsten/____/gangs khrod so gsal sgrub pa byas/____/tsA ri tra la sogs pa yi/____/rdo rje'i gnas chen bsgrod byas nas/____/tha mar kun mkhyen zhabs bsnyen ste/____/snying thig chos kyi bdag por gyur/____/bod chen ljongs kyi skye 'gro rnams/____/byang chub sems kyis 'dul ba dang /____/phrin las bsam mi khyab pa yi/____/mkhas dang grub pa'i rnam thar ni/____/ngo mtshar can gyi skyes bu bskrun/____/rtsa ba gsum gyis byin gyis brlabs/____/thugs gter bde chen lam mchog gsal/____/gzhan phan rmad du byung ba yi/____/byang chub rdo rjer gsol ba 'debs/____/rtag tu bdag la byin gyis rlobs/____/blo ngan dam pa'i chos su 'gro/____/'khrul pa'i snang ba rgyun chad nas/____/rig pa'i ye shes sgron me ni/____/myur du sbar bar mdzad nas kyang /____/sgrib pa'i bud shing bsreg tu gsol/____/ye shes snang ba lam me ba/____/mtha' yas kun tu khyab pa dang /____/sku gsum go 'phang thob nas kyang /____/srid pa dong nas sprug par shog__/_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]