JKCL-KABUM-03-GA-119

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཕུན་ཕོའི་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན།
Wylie title dpal sa skya pa phun pho'i yab sras gnyis kyi zhabs brtan JKCL-KABUM-03-GA-119.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 119, Pages 435 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dpal sa skya pa phun pho'i yab sras gnyis kyi zhabs brtan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 435. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon
  • First colophon: །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཕུལ་བའོ།།
  • Second colophon: །ཅེས་པའང་འདྲེན་པ་གང་ལས་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ནོས་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།
  • First colophon: /ces pa'ang chos kyi blo gros pas phul ba'o//
  • Second colophon: /ces pa'ang 'dren pa gang las chos kyi bdud rtsi nos pa chos kyi blo gros pas so//
[edit]
དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཕུན་ཕོའི་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་བཞུགས། ངག་དབང་ལྷ་རིགས་འཁོན་གྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། །ཀུན་དགའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྤེལ་བའི་མགོན། །ཟླ་མེད་བསོད་ནམས་གྲུབ་མཆོག་དབང་པོ་ཉིད། །ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་པའི་གཟི་འོད་སྟོང་འཕྲོ་བས། །ལྷར་བཅས་འགྲོ་ཀུན་དགའ་བའི་གཙུག་གི་ནོར། །དབང་གི་རྒྱལ་པོ་བློ་གྲོས་མཐུ་སྟོབས་ཆེ། །བདུད་ཚོགས་འདུལ་བའི་རྡོ་རྗེ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཕུལ་བའོ།། །། ༈ འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་ཐུགས་མངའ་བ། །མཁས་ཀུན་དགའ་བའི་ཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་ཡི། །བརྩེ་ཆེན་སྙིང་པོའི་བསྟན་པའི་རིང་ལུགས་ནི། །ཉི་མ་བཞིན་དུ་གསལ་མཛད་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཅེས་པའང་འདྲེན་པ་གང་ལས་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ནོས་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

dpal sa skya pa phun pho'i yab sras gnyis kyi zhabs brtan bzhugs/__ngag dbang lha rigs 'khon gyi sras su 'khrungs/____/kun dga'i bstan pa phyogs brgyar spel ba'i mgon/____/zla med bsod nams grub mchog dbang po nyid/____/zhabs pad brtan cing mdzad phrin rgyas gyur cig__/'jam dbyangs mkhyen pa'i gzi 'od stong 'phro bas/____/lhar bcas 'gro kun dga' ba'i gtsug gi nor/____/dbang gi rgyal po blo gros mthu stobs che/____/bdud tshogs 'dul ba'i rdo rje zhabs brtan gsol/____/ces pa'ang chos kyi blo gros pas phul ba'o//____//____!__'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i thugs mnga' ba/____/mkhas kun dga' ba'i phrin las bzang po yi/____/brtse chen snying po'i bstan pa'i ring lugs ni/____/nyi ma bzhin du gsal mdzad zhabs brtan gsol/____/ces pa'ang 'dren pa gang las chos kyi bdud rtsi nos pa chos kyi blo gros pas so//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]