JKCL-KABUM-03-GA-118

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན།
Wylie title dpal ldan sa skya pa yab sras gnyis kyi zhabs brtan JKCL-KABUM-03-GA-118.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 118, Pages 433 (Folios 1a1 to 1a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dpal ldan sa skya pa yab sras gnyis kyi zhabs brtan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 433. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-for-long-life-of-sakya-dagchen-and-son
Colophon

།ཞེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཕུལ་བའོ།།

/zhes pa'ang chos kyi blo gros pas phul ba'o//

[edit]
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་བཞུགས་སོ། །ངག༷་དབང༷་ལྷ་རིགས་འཁོན་གྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། །ཀུན༷་དགའི༷་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྤེལ་བའི་མགོན། །ཟླ་མེད་བསོ༷ད་ནམ༷ས་གྲུབ་མཆོག་དབང་པོ་ཉིད། །ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །འཇ༷མ་དབྱང༷ས་མཁྱེན་པའི་གཟི་འོད་སྟོང་འཕྲོ་བས། །ལྷར་བཅས་འགྲོ་ཀུན༷་དགའ༷་བའི་གཙུག་གི་ནོར། །དབ༷ང་གི་རྒྱལ༷་པོ་བློ༷་གྲོས༷་མ༷ཐུ་སྟོབ༷ས་ཆེ། །བ༷དུད་ཚོགས་འ༷དུལ་བའི་རྡོ་རྗེ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཞེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཕུལ་བའོ།། །།
[edit]

dpal ldan sa skya pa yab sras gnyis kyi zhabs brtan bzhugs so/____/ngagaX dbangaX lha rigs 'khon gyi sras su 'khrungs/____/kunaX dga'iX bstan pa phyogs brgyar spel ba'i mgon/____/zla med bsoXd namaXs grub mchog dbang po nyid/____/zhabs pad brtan cing mdzad phrin rgyas gyur cig__/'jaXm dbyangaXs mkhyen pa'i gzi 'od stong 'phro bas/____/lhar bcas 'gro kunaX dga'aX ba'i gtsug gi nor/____/dbaXng gi rgyalaX po bloX grosaX maXthu stobaXs che/____/baXdud tshogs 'aXdul ba'i rdo rje zhabs brtan gsol/____/zhes pa'ang chos kyi blo gros pas phul ba'o//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]