JKCL-KABUM-03-GA-120

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བརྟན་བཞུགས་འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་མཐར་སོན།
Wylie title brtan bzhugs 'chi med rtag pa dam pa'i mthar son JKCL-KABUM-03-GA-120.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 120, Pages 437 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. brtan bzhugs 'chi med rtag pa dam pa'i mthar son. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 437. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པ་ངོས་ཀྱི་སྐུ་མཆེད་ཡབ་སྲས་བཞིའི་བརྟན་བཞུགས་འདིའང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ངོས་བཅས་ནས་གསར་རྩོམ་བསྐྲུན་པ་དགེ་ཞིང་ཤིས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཤུ་བྷཾ།།

/ces pa ngos kyi sku mched yab sras bzhi'i brtan bzhugs 'di'ang 'jam mgon bla ma rin po che dang /__ngos bcas nas gsar rtsom bskrun pa dge zhing shis pa'i rgyur gyur cig__/shu b+haM//

[edit]
བརྟན་བཞུགས་འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་མཐར་སོན་ཞེས་བྱ་བ་དགེ་བར་བཞུགས་སོ། །ངག༷་གི་དབ༷ང་པོའི་རྣམ་དཔྱོད་ཐུགས་ལ་ཤར། འགྲོ་ཀུན༷་དག༷འ་བའི་བརྩེ་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས། །བསོ༷ད་ནམ༷ས་ཡེ་ཤེས་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །འཇིག༷ས་བྲལ༷་ཕྱོག༷ས་ལ༷ས་རྣམ༷་རྒྱལ༷་ཞབས་བརྟན་ཤོག །འཇ༷མ་དབྱང༷ས་རིགས་འཁྲུངས་ངུར་སྨྲིག་རྣམ་རོལ་བ། །ཐུབ༷་པའི་བསྟན༷་ལ་མཁ༷ས་ཤིང་གྲུབ༷་པ་མཆོག །བ༷སྟན་འཛི༷ན་བྱེ་བའི་གཙུག་ན་མངོན་མཐོ་བ། །ཆོས༷་ཀྱི༷་རྒྱལ༷་མཚ༷ན་ཆེན་པོ་ཞབས་བརྟན་ཤོག །འཇ༷མ་དབྱང༷ས་མཁྱེན་པའི་གཟི་འོད་སྟོང་འཕྲོ་བས། །ལྷར་བཅས་འགྲོ་ཀུན༷་དགའ༷་བའི་གཙུག་གི་ནོར། །དབ༷ང་གི་རྒྱལ༷་པོ་བློ༷་གྲོས༷་མཐུ་སྟོབ༷ས་ཅན། །བ༷དུད་ཚོགས་འདུལ༷་བའི་རྡོ་རྗེ་ཞབས་བརྟན་ཤོག །ལྷ་རིགས་འཇ༷མ་དབྱང༷ས་ཀུན༷་དག༷འ་བློ༷་གྲོས༷་མཆོག །སྣང་སྲིད་དབ༷ང་སྡུད༷་བདེ་ཆེན་སྙིང༷་པོ༷་ཡི། །བསྟན༷་པ་འཛིན་ཅིང་འགྲོ་ལ་སྤེལ་མཛད་པའི༷། །རྒྱལ༷་མཚན༷་དཔལ༷་ལྡན་བཟ༷ང་པོ༷་ཞབས་བརྟན་ཤོག །ཅེས་པ་ངོས་ཀྱི་སྐུ་མཆེད་ཡབ་སྲས་བཞིའི་བརྟན་བཞུགས་འདིའང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ངོས་བཅས་ནས་གསར་རྩོམ་བསྐྲུན་པ་དགེ་ཞིང་ཤིས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཤུ་བྷཾ།། །།
[edit]

brtan bzhugs 'chi med rtag pa dam pa'i mthar son zhes bya ba dge bar bzhugs so/____/ngagaX gi dbaXng po'i rnam dpyod thugs la shar/__'gro kunaX dgaX' ba'i brtse chen spyan ras gzigs/____/bsoXd namaXs ye shes zung 'jug rdo rje 'dzin/____/'jigaXs bralaX phyogaXs laXs rnamaX rgyalaX zhabs brtan shog__/'jaXm dbyangaXs rigs 'khrungs ngur smrig rnam rol ba/____/thubaX pa'i bstanaX la mkhaXs shing grubaX pa mchog__/baXstan 'dziXn bye ba'i gtsug na mngon mtho ba/____/chosaX kyiX rgyalaX mtshaXn chen po zhabs brtan shog__/'jaXm dbyangaXs mkhyen pa'i gzi 'od stong 'phro bas/____/lhar bcas 'gro kunaX dga'aX ba'i gtsug gi nor/____/dbaXng gi rgyalaX po bloX grosaX mthu stobaXs can/____/baXdud tshogs 'dulaX ba'i rdo rje zhabs brtan shog__/lha rigs 'jaXm dbyangaXs kunaX dgaX' bloX grosaX mchog__/snang srid dbaXng sdudaX bde chen snyingaX poX yi/____/bstanaX pa 'dzin cing 'gro la spel mdzad pa'iX/____/rgyalaX mtshanaX dpalaX ldan bzaXng poX zhabs brtan shog__/ces pa ngos kyi sku mched yab sras bzhi'i brtan bzhugs 'di'ang 'jam mgon bla ma rin po che dang /__ngos bcas nas gsar rtsom bskrun pa dge zhing shis pa'i rgyur gyur cig__/shu b+haM//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]