JKCL-KABUM-03-GA-117

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཁོན་གདུང་མཉྫུ་བཛྲའི་ཞབས་བརྟན་བཀྲ་ཤིས་འོད་སྣང་།
Wylie title 'khon gdung many+dzu badz+ra'i zhabs brtan bkra shis 'od snang JKCL-KABUM-03-GA-117.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 117, Pages 431-432 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'khon gdung many+dzu badz+ra'i zhabs brtan bkra shis 'od snang. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 431-432. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའི་ཞབས་བརྟན་འཕགས་ནོར་བདུན་གྱི་གྲངས་ལྡན་འདིའང་མཚན་མཆོག་གསུམ་ལྡན་འཁོན་རིགས་དྲི་མ་མེད་པའི་གདུང་སྲས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུར་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་ཕུལ་དགོས་ཚུལ་ཡབ་རྗེ་སྐྱབས་མགོན་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་གངས་རིའི་མདངས་ལྡན་རིན་གཉིས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོའི་ཚེས་ཀྱི་གྲངས་ལྡན་བཅས་དད་བརྒྱའི་གཙུག་ཏུ་ལྷུང་བ་གུས་པས་མཆོད་དེ། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསང་གསུམ་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པའི་བྱེད་པོར་སྨོན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དད་ཅིང་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕུལ་བ་གསང་གསུམ་གཞོམ་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྟག་ཁྱབ་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོར་འབྱུང་བར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'i zhabs brtan 'phags nor bdun gyi grangs ldan 'di'ang mtshan mchog gsum ldan 'khon rigs dri ma med pa'i gdung sras yid bzhin nor bur mtshan 'bul zhabs brtan phul dgos tshul yab rje skyabs mgon bdag chen rin po che ngag dbang kun dga' bsod nams kyi zhal snga nas bkra shis pa'i lha rdzas gangs ri'i mdangs ldan rin gnyis 'khor lo dkar po'i tshes kyi grangs ldan bcas dad brgya'i gtsug tu lhung ba gus pas mchod de/____/mkhyen brtse'i dbang po'i gsang gsum phrin las mi zad pa'i byed por smon pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros ris med bstan pa'i rgyal mtshan gyis dad cing gus pa chen pos phul ba gsang gsum gzhom bral rdo rje'i ngo bor 'tsho zhing gzhes la 'khor lo gsum gyi phrin las rtag khyab lhun grub chen por 'byung bar bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol/__sarba dA mang+ga laM//

[edit]
འཁོན་གདུང་མཉྫུ་བཛྲའི་ཞབས་བརྟན་བཀྲ་ཤིས་འོད་སྣང་བཞུགས་སོ། །འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྣང་བས་འཇིག་རྟེན་ན། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་པདྨོ་མཛེས་སྟེར་བ། །འཆི་མེད་མགོན་པོའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་ཡིས། །འཆི་མེད་རྟག་པའི་དགེ་མཚན་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག །བཀྲ་ཤིས་མཚན་བཟང་སྣང་བའི་འོད་འབར་བས། །སྲིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་གཉེན། །འཇ༷མ་དབྱང༷ས་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་གཟི་འོད་ཀྱིས། འཛམ་གླིང་ཕན་བདེའི་པད་ཚལ་བཞད་མཛད་གསོལ། །ཀུན༷་དག༷འི་རིང་ལུགས་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི། །གྲགས་པའི་ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན་ཕྱོགས་བཅུར་སྒྲོགས། །སྲིད་ཞིའི་གཙུག་གི་ནོར་བུས་བཏེགས་པ་ཡི། །བསམ་འཕེལ་དབ༷ང་གི་རྒྱལ༷་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །བློ༷་གྲོས༷་ཆེན་པོས་ཆོས་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཆུབ། །མཁས་ཚུལ་གསུམ་གྱིས་སྙན་པའི་བ་དན་གཡོ། །མ༷ཐུ་སྟོབ༷ས་ནུས་པས་བ༷དུད་དགྲ་དམ་སྲི་འ༷དུལ། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །ལྔ་བརྒྱའི་མཐའ་མར་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་ཆེ། །པད་འབྱུང་དངོས་སྣང་འཁོན་གདུང་རིག་འཛིན་རྗེ། །འཇིག༷ས་བྲལ༷་གདོང་ལྔའི་ཁྲི་ལ་རྟག་བཞུགས་ནས། །ཕྱོག༷ས་ལས༷་རྣམ༷་རྒྱལ༷་ཆེན་པོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཚོགས་རྣམས་དང་། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་ཌཱ་ཀི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་། །ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོངས་རྣམས་ཀྱིས། །ཇི་ལྟར་སྨོན་བཞིན་གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་མཛོད། །བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་ཞི་རྫོགས་ལྡན་དགའ་སྟོན་རྒྱས། །རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའི་གདུང་རིགས་རྒྱུན་མི་ཆད། །སྙན་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་བཞིན་དུ། །གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའི་མཐར་ཁྱབ་ཤོག །ཅེས་པའི་ཞབས་བརྟན་འཕགས་ནོར་བདུན་གྱི་གྲངས་ལྡན་འདིའང་མཚན་མཆོག་གསུམ་ལྡན་འཁོན་རིགས་དྲི་མ་མེད་པའི་གདུང་སྲས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུར་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་ཕུལ་དགོས་ཚུལ་ཡབ་རྗེ་སྐྱབས་མགོན་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་གངས་རིའི་མདངས་ལྡན་རིན་གཉིས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོའི་ཚེས་ཀྱི་གྲངས་ལྡན་བཅས་དད་བརྒྱའི་གཙུག་ཏུ་ལྷུང་བ་གུས་པས་མཆོད་དེ། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསང་གསུམ་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པའི་བྱེད་པོར་སྨོན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དད་ཅིང་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕུལ་བ་གསང་གསུམ་གཞོམ་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྟག་ཁྱབ་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོར་འབྱུང་བར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

'khon gdung many+dzu badz+ra'i zhabs brtan bkra shis 'od snang bzhugs so/____/'chi med bdud rtsi'i snang bas 'jig rten na/____/'chi med grub pa'i pad+mo mdzes ster ba/____/'chi med mgon po'i ye shes gzigs pa yis/____/'chi med rtag pa'i dge mtshan sbyin gyur cig__/bkra shis mtshan bzang snang ba'i 'od 'bar bas/____/srid zhi'i phun tshogs sgo brgya 'byed pa'i gnyen/____/'jaXm dbyangaXs nyin mor byed pa'i gzi 'od kyis/__'dzam gling phan bde'i pad tshal bzhad mdzad gsol/____/kunaX dgaX'i ring lugs mdo sngags bshad sgrub kyi/____/grags pa'i lha yi rnga chen phyogs bcur sgrogs/____/srid zhi'i gtsug gi nor bus btegs pa yi/____/bsam 'phel dbaXng gi rgyalaX por zhabs brtan gsol/____/bloX grosaX chen pos chos kun thugs su chub/____/mkhas tshul gsum gyis snyan pa'i ba dan g.yo/____/maXthu stobaXs nus pas baXdud dgra dam sri 'aXdul/____/'chi med grub pa'i rdo rjer 'tsho gzhes gsol/____/lnga brgya'i mtha' mar 'gro 'dul dpa' bo che/____/pad 'byung dngos snang 'khon gdung rig 'dzin rje/____/'jigaXs bralaX gdong lnga'i khri la rtag bzhugs nas/____/phyogaXs lasaX rnamaX rgyalaX chen por 'tsho gzhes gsol/____/'chi med rig 'dzin bla ma'i tshogs rnams dang /____/yi dam zhi khro DA ki chos skyong srung /____/nor lha gter bdag dkar phyogs skyongs rnams kyis/____/ji ltar smon bzhin gegs med 'grub par mdzod/____/bstan 'gro'i rgud zhi rdzogs ldan dga' ston rgyas/____/rigs gsum sems dpa'i gdung rigs rgyun mi chad/____/snyan brgyud bstan pa'i rgyal mtshan 'dzin bzhin du/____/gzhan phan phrin las nam mkha'i mthar khyab shog__/ces pa'i zhabs brtan 'phags nor bdun gyi grangs ldan 'di'ang mtshan mchog gsum ldan 'khon rigs dri ma med pa'i gdung sras yid bzhin nor bur mtshan 'bul zhabs brtan phul dgos tshul yab rje skyabs mgon bdag chen rin po che ngag dbang kun dga' bsod nams kyi zhal snga nas bkra shis pa'i lha rdzas gangs ri'i mdangs ldan rin gnyis 'khor lo dkar po'i tshes kyi grangs ldan bcas dad brgya'i gtsug tu lhung ba gus pas mchod de/____/mkhyen brtse'i dbang po'i gsang gsum phrin las mi zad pa'i byed por smon pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros ris med bstan pa'i rgyal mtshan gyis dad cing gus pa chen pos phul ba gsang gsum gzhom bral rdo rje'i ngo bor 'tsho zhing gzhes la 'khor lo gsum gyi phrin las rtag khyab lhun grub chen por 'byung bar bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol/__sarba dA mang+ga laM//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]