དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྐུ་ཞེས་མཁོན་གདུང་སྤྱིའི་ཞབས་བརྟན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title dus gsum sangs rgyas kun gyi phrin las sku zhes mkhon gdung spyi'i zhabs brtan JKCL-KABUM-03-GA-114.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 114, Pages 425-426 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dus gsum sangs rgyas kun gyi phrin las sku zhes mkhon gdung spyi'i zhabs brtan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 425-426. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon
  • First colophon page 425: །ཅེས་པའང་མེ་སྤྲེལ་ཐ་སྐར་ཟླ་བ་སྔ་མའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པར་སྒོ་རུམ་བསེ་འབག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མདུན་དུ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག།
  • Second colophon page 425: །།ཞེས་པ་འདིའང་༧འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གསུངས་སོ།།
  • First colophon page 425: /ces pa'ang me sprel tha skar zla ba snga ma'i dmar phyogs kyi rgyal ba gnyis par sgo rum bse 'bag yid bzhin nor bu'i mdun du rtse gcig tu gsol ba btab bzhin bris pa don dang ldan par gyur cig/
  • Second colophon page 425: //zhes pa 'di'ang 7'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis gsungs so//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྐུ། །བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེར། །མི་ཕྱེད་སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་བསྙེན། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སོལ་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་རབ་སྒྲུབ་པ་ལ། །མི་དང་མི་མིན་གནོད་པས་མི་ཚུགས་ཤིང་། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །རང་སེམས་གཉུག་མ་ལྷན་སྐྱེས་ནག་པོ་ཆེ། །རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་ཚོགས་ཆོས་ཉིད་གཉུག་མའི་གཤིས། །གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོ་རུ། །མངོན་སུམ་རྟོགས་ནས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་རྒྱལ་གྱི། །ངོ་བོར་མངོན་བྱང་ཆུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། །ཁྱད་པར་ས་སྐྱའི་འཁོན་གདུང་ཡབ་སྲས་རྣམས། །ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་མེ་སྤྲེལ་ཐ་སྐར་ཟླ་བ་སྔ་མའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པར་སྒོ་རུམ་བསེ་འབག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མདུན་དུ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག། །། ༈ ན་མོ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་མ་ཏི་ཡེ། །ཡེ༵་ཤེས༵་ཉི་མ་ཤེས་བྱའི་མཁའ་ལ་ཤར། །ཐུགས་རྗེའི་འོད་འཁྲིགས་སྲིད་ཞི་ཀུན་ཁྱབ་པའི། །གདུལ་བྱའི་བློ༵་གྲོས༵་པད་ཚལ་བཞད་པའི་གཉེན། །ཡོངས་འཛིན་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་ཞབས་བརྟན་གསོལ།། །།ཞེས་པ་འདིའང་༧འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གསུངས་སོ།། །།
[edit]

dus gsum sangs rgyas kun gyi phrin las sku/____/bla ma dpal ldan rdo rje nag po cher/____/mi phyed snying nas gus pas gsol ba 'debs/____/byang chub bar du skyabs kyi mchog tu bsnyen/____/'gal rkyen kun sol bsam don yid bzhin 'grub/____/bstan dang 'gro ba'i don rab sgrub pa la/____/mi dang mi min gnod pas mi tshugs shing /____/phyogs las rnam par rgyal bar mdzad du gsol/____/rang sems gnyug ma lhan skyes nag po che/____/rgyud gsum dregs tshogs chos nyid gnyug ma'i gshis/____/gsal stong zung 'jug dbyer med chen po ru/____/mngon sum rtogs nas rdo rje 'dzin rgyal gyi/____/ngo bor mngon byang chub par byin gyis rlobs/____/bstan dang bstan 'dzin dar zhing rgyas pa dang /____/khyad par sa skya'i 'khon gdung yab sras rnams/____/zhabs pad brtan cing phrin las rgyas gyur cig__/ces pa'ang me sprel tha skar zla ba snga ma'i dmar phyogs kyi rgyal ba gnyis par sgo rum bse 'bag yid bzhin nor bu'i mdun du rtse gcig tu gsol ba btab bzhin bris pa don dang ldan par gyur cig/__//__!_na mo gu ru dz+nyA na ma ti ye/____/ye~X shesa~X nyi ma shes bya'i mkha' la shar/____/thugs rje'i 'od 'khrigs srid zhi kun khyab pa'i/____/gdul bya'i blo~X grosa~X pad tshal bzhad pa'i gnyen/____/yongs 'dzin nam mkha'i nor bu zhabs brtan gsol//____//zhes pa 'di'ang 7'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis gsungs so//____//__

Footnotes

Other Information