JKCL-KABUM-03-GA-113

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་ས་སྐྱ་པ་སྒྲོལ་མ་ཕོ་བྲང་གི་༧སྐྱབས་མགོན་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབར་ཕྲིན་ལས་དབང་གི་རྒྱལ་པོར་བརྟན་བཞུགས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ་དབྱངས།
Wylie title dpal sa skya pa sgrol ma pho brang gi 7skyabs mgon bdag khri rin po che ngag dbang kun dga' theg chen dpal 'bar phrin las dbang gi rgyal por brtan bzhugs 'gyur med rdo rje'i sgra dbyangs JKCL-KABUM-03-GA-113.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 113, Pages 423-424 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབར་འཕྲིན་ལས་བསམ་འཕེལ་དབང་གྱི་རྒྱལ་པོ་ (Sakya Trizin, 41st)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dpal sa skya pa sgrol ma pho brang gi skyabs mgon bdag khri rin po che ngag dbang kun dga' theg chen dpal 'bar phrin las dbang gi rgyal por brtan bzhugs 'gyur med rdo rje'i sgra dbyangs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 423-424. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/sakya-trichen-long-life-prayer
Colophon

།ཅེས་པའང་སྐྱབས་མགོན་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེར་ཞབས་པད་ཡུན་བརྟན་གྱི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིག་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་མདོ་སྨད་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ནས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཆུ་འབྲུག་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་གསུམ་བཟང་པོར་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་ཝནྟུ།།

/ces pa'ang skyabs mgon bdag khri rin po cher zhabs pad yun brtan gyi gsol 'debs smon tshig dang 'brel ba 'di'ang mdo smad rdzong sar bkra shis lha rtse'i chos grwa nas 'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa chos kyi blo gros pas chu 'brug zla ba lnga pa'i tshes gsum bzang por gus pas gsol ba btab bzhin 'grub par bla ma rgyal ba sras bcas kyis byin gyis brlab tu gsol/____/sarba dA ka l+yA NaM b+ha wan+tu//

[edit]
དཔལ་ས་སྐྱ་པ་སྒྲོལ་མ་ཕོ་བྲང་གི་༧སྐྱབས་མགོན་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབར་ཕྲིན་ལས་དབང་གི་རྒྱལ་པོར་བརྟན་བཞུགས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། བཀྲ་ཤིས་མཚན་བཟང་པདྨ་དཀར་པོ་ནི། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་ཕྱག་གིས་འཐོར་བ་ལས། །མཚན་མཆོག་གསུམ་ལྡན་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི། །བསྟན་པས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ངག༷་ལ་དབ༷ང་བསྒྱུར་འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེང་། །གསང་བ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་ཞུགས་པ་ལས། །ཀུན༷་དག༷འ་སྙིང་པོ་སླར་ཡང་བསམ་བཞིན་བྱོན། །ཐེག༷་ཆེན༷་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །དམ་པའི་ཚུལ་དགུའི་ཡོན་ཏན་དཔལ༷་དུ་འབ༷ར། །འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ཕྲིན༷་ལ༷ས་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ། །སྙིགས་དུས་རྒུད་པ་མཐའ་དག་སེལ་མཛད་པའི། །བསམ་འཕེལ་དབ༷ང་གི༷་རྒྱལ༷་པོ༷་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་འདི་བླ་མ་དང་། །ཡི་དམ་ཌཱ་ཀི་སྲུང་མར་བཅས་པ་ཡི། །བདེན་པའི་བྱིན་མཐུས་གེགས་མེད་འགྲུབ་པ་དང་། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དགེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་སྐྱབས་མགོན་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེར་ཞབས་པད་ཡུན་བརྟན་གྱི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིག་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་མདོ་སྨད་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ནས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཆུ་འབྲུག་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་གསུམ་བཟང་པོར་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་ཝནྟུ།། །།
[edit]

dpal sa skya pa sgrol ma pho brang gi 7skyabs mgon bdag khri rin po che ngag dbang kun dga' theg chen dpal 'bar phrin las dbang gi rgyal por brtan bzhugs 'gyur med rdo rje'i sgra dbyangs zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__bkra shis mtshan bzang pad+ma dkar po ni/____/'jam dpal gzhon nu'i phyag gis 'thor ba las/____/mtshan mchog gsum ldan dpal ldan sa skya pa'i/____/bstan pas 'dzam gling yongs la khyab gyur cig__/ngagaX la dbaXng bsgyur 'jam dpal smra ba'i seng /____/gsang ba gsum dang dbyer med zhugs pa las/____/kunaX dgaX' snying po slar yang bsam bzhin byon/____/thegaX chenaX chos kyi rgyal po zhabs brtan gsol/____/dam pa'i tshul dgu'i yon tan dpalaX du 'baXr/____/'khor lo gsum gyi phrinaX laXs phyogs bcur khyab/____/snyigs dus rgud pa mtha' dag sel mdzad pa'i/____/bsam 'phel dbaXng giX rgyalaX poX zhabs brtan gsol/____/de ltar gsol ba btab 'di bla ma dang /____/yi dam DA ki srung mar bcas pa yi/____/bden pa'i byin mthus gegs med 'grub pa dang /____/phyogs las rnam rgyal dge legs bkra shis shog__/ces pa'ang skyabs mgon bdag khri rin po cher zhabs pad yun brtan gyi gsol 'debs smon tshig dang 'brel ba 'di'ang mdo smad rdzong sar bkra shis lha rtse'i chos grwa nas 'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa chos kyi blo gros pas chu 'brug zla ba lnga pa'i tshes gsum bzang por gus pas gsol ba btab bzhin 'grub par bla ma rgyal ba sras bcas kyis byin gyis brlab tu gsol/____/sarba dA ka l+yA NaM b+ha wan+tu//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]