JKCL-KABUM-03-GA-115

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་ངག་དབང་མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་གི་ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ།
Wylie title dpal sa skya pa chen po 'jam dbyangs ngag dbang mthu stobs dbang phyug gi zhabs brtan 'chi med rnga sgra JKCL-KABUM-03-GA-115.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 115, Pages 427-428 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dpal sa skya pa chen po 'jam dbyangs ngag dbang mthu stobs dbang phyug gi zhabs brtan 'chi med rnga sgra. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 427-428. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་བའི་ཞབས་བརྟན་འདི་ཡང་འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པའི་ཐུགས་རྗེ་གདུགས་དཀར་པོའི་གྲིབ་བསིལ་དུ་འཚོ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཕྲིན་ལས་མི་འཛད་པ་རྒྱན་གྱིས་འཁོར་ལོས་བྱེད་པོར་སྨོན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དད་གུས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་འཕེལ་བཞིན་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། མངྒ་ལཾ།།

/ces ba'i zhabs brtan 'di yang 'jam mgon sa skya pa'i thugs rje gdugs dkar po'i grib bsil du 'tsho ba mkhyen brtse'i dbang po'i phrin las mi 'dzad pa rgyan gyis 'khor los byed por smon pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros ris med bstan pa'i rgyal mtshan gyis dad gus kyi chu gter 'phel bzhin gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/_mang+ga laM//

[edit]
དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་ངག་དབང་མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་གི་ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། འཇམ་མགོན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱི། །མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་ཕུང་པོ་མཐའ་ཡས་པས། །ཕྱོགས་དུས་ཞིང་ཀུན་དབང་བསྒྱུར་འཁོར་ལོའི་མགོན། །ཁྱབ་བདག་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ངག༷་ལ་དབ༷ང་འབྱོར་ཆོས་ཚུལ་རབ་འབྱམས་ཀུན། །སྨྲ་བའི་དབང་པོ་ཚངས་སྲས་དགྱེས་པའི་ཞལ། །ཐུབ་བསྟན་བཤད་དང་སྒྲུབ་པ་གསལ་མཛད་པ། །འཁོན་རིགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །སྙིགས་དུས་བདུད་དང་དམ་སྲི་འདུལ་བ་ལ། །དཔལ་ཆེན་མ༷ཐུ་སྟོབ༷ས་ཕྲིན་ལས་ཤུགས་འཆང་བས། །བསྟན་འགྲོར་བདེ་སྐྱིད་དགེ་ལེགས་སྣང་སྟེར་བ། །རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ངོ་བོར་འཚོ་བཞེས་གསོལ། །བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོའི་དབ྄༵ང་ཕྱུག྄༵་ཆེ། །ཁམས་གསུམ་ཆེ་རྒུའི་ཕྱག་གིས་བཏད་པའི་གནས། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག །ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བརྟན་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རེ་འབྲས་བཞིན། །དོན་གཉིས་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། །ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་རྒྱས་གྱུར་ནས། །བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་ཤོག །ཅེས་བའི་ཞབས་བརྟན་འདི་ཡང་འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པའི་ཐུགས་རྗེ་གདུགས་དཀར་པོའི་གྲིབ་བསིལ་དུ་འཚོ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཕྲིན་ལས་མི་འཛད་པ་རྒྱན་གྱིས་འཁོར་ལོས་བྱེད་པོར་སྨོན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དད་གུས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་འཕེལ་བཞིན་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

dpal sa skya pa chen po 'jam dbyangs ngag dbang mthu stobs dbang phyug gi zhabs brtan 'chi med rnga sgra zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti sid+d+haM/__'jam mgon bla ma'i thugs rje'i nyin byed kyi/____/mkhyen brtse'i 'od zer phung po mtha' yas pas/____/phyogs dus zhing kun dbang bsgyur 'khor lo'i mgon/____/khyab bdag 'jam pa'i rdo rjer zhabs brtan gsol/____/ngagaX la dbaXng 'byor chos tshul rab 'byams kun/____/smra ba'i dbang po tshangs sras dgyes pa'i zhal/____/thub bstan bshad dang sgrub pa gsal mdzad pa/____/'khon rigs chos kyi rgyal po zhabs brtan gsol/____/snyigs dus bdud dang dam sri 'dul ba la/____/dpal chen maXthu stobaXs phrin las shugs 'chang bas/____/bstan 'gror bde skyid dge legs snang ster ba/____/rdo rje gzhon nu'i ngo bor 'tsho bzhes gsol/____/bkra shis grags pa rgya mtsho'i dba?~Xng phyuga?~X che/____/khams gsum che rgu'i phyag gis btad pa'i gnas/____/phyogs las rnam rgyal bstan pa'i rgyal mtshan mchog__/zhabs pad bskal pa rgya mtshor brtan gyur cig__/de ltar gsol ba btab pa'i re 'bras bzhin/____/don gnyis 'bad med lhun gyis grub pa dang /____/chos dang srid kyi dpal yon rgyas gyur nas/____/bkra shis snang bas sa gsum khyab par shog__/ces ba'i zhabs brtan 'di yang 'jam mgon sa skya pa'i thugs rje gdugs dkar po'i grib bsil du 'tsho ba mkhyen brtse'i dbang po'i phrin las mi 'dzad pa rgyan gyis 'khor los byed por smon pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros ris med bstan pa'i rgyal mtshan gyis dad gus kyi chu gter 'phel bzhin gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/_mang+ga laM//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]