JKCL-KABUM-03-GA-112

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གཙང་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་བཀྲ་ཤིས་སྐྱེ་ལྔའི་སྒྲ་དབྱངས།
Wylie title gtsang paN chen thams cad mkhyen par zhabs brtan du gsol ba bkra shis skye lnga'i sgra dbyangs JKCL-KABUM-03-GA-112.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 112, Pages 421-422 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gtsang paN chen thams cad mkhyen par zhabs brtan du gsol ba bkra shis skye lnga'i sgra dbyangs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 421-422. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-for-long-life-of-tenth-panchen-rinpoche
Colophon

།ཅེས་པའང་དཔལ་ས་སྐྱ་ཕུན་ཕོའི་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱི་བཀའ་སྩལ་སྤྱི་བོས་མཆོད་དེ། རིས་བྲལ་བསྟན་པ་ཡོངས་ལ་དད་གུས་མི་ཕྱེད་པའི་བློ་ཅན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang dpal sa skya phun pho'i bdag chen rin po che ngag dbang kun dga' bsod nams kyi bka' stsal spyi bos mchod de/__ris bral bstan pa yongs la dad gus mi phyed pa'i blo can 'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa chos kyi blo gros pas phul ba dge legs su gyur cig__/sarba mang+ga laM//

[edit]
གཙང་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་བཀྲ་ཤིས་སྐྱེ་ལྔའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། བདེ་ལྡན་ཞིང་གི་མགོན་པོ་འོད་མཐའ་ཡས། །དེང་འདིར་ལྔ་བརྒྱའི་འགྲོ་རྣམས་སྐྱོབས་པའི་མགོན། །ངུར་སྨྲིག་གར་གྱི་གཟུགས་སུ་སྟོན་མཛད་པ། །པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །སྐལ་བཟང་ཐར་པ་འདོད་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི། །ཀུ་མུད་བཞད་པའི་གཉེན་གཅིག་ཆོས༵་ཀྱི༵་རྒྱལ། །དབ༵ང་བཅུའི་དཔལ་གྱིས་ཕྱུག༵་པའི་འདྲེན་པ་མཆོག །ཞབས་པད་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་རྟག་བརྟན་གསོལ། །འཆད་པས་མཁས་མང་བྱེ་བའི་ཡི་ག་འཕྲོག །རྩོད་པས་ལོག་རྟོག་བྲག་རི་ཕྱེ་མར་འཐགས། །རྩོམ་པས་ཐུབ་བསྟན་མཆོད་སྡོང་མཛེས་པར་བྱས། །ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་གཉིས་བར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ། །གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་སྐྱབས་གཅིག་དབང་གི་རྒྱལ། །དགོས་འདོད་རེ་སྐོང་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེ། །སྒྲིབ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །སྐུ་མཆོག་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་བཞིན་གསལ། །གསུང་གི་སྒྲ་དབྱངས་ཚངས་པའི་གདངས་ལྟར་སྙན། །ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་ཟབ་ཅིང་གཏིང་དཔག་དཀའ། །རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དོན་འབྲས་བཟང་། །གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཡི། །བདེན་པས་བྱིན་བརླབ་འཇམ་མགོན་ཙོང་ཁ་པའི། །བསྟན་པ་ཉམས་མེད་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཤོག །ཅེས་པའང་དཔལ་ས་སྐྱ་ཕུན་ཕོའི་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱི་བཀའ་སྩལ་སྤྱི་བོས་མཆོད་དེ། རིས་བྲལ་བསྟན་པ་ཡོངས་ལ་དད་གུས་མི་ཕྱེད་པའི་བློ་ཅན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

gtsang paN chen thams cad mkhyen par zhabs brtan du gsol ba bkra shis skye lnga'i sgra dbyangs zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__bde ldan zhing gi mgon po 'od mtha' yas/____/deng 'dir lnga brgya'i 'gro rnams skyobs pa'i mgon/____/ngur smrig gar gyi gzugs su ston mdzad pa/____/paN chen thams cad mkhyen par zhabs brtan gsol/____/skal bzang thar pa 'dod pa'i blo gros kyi/____/ku mud bzhad pa'i gnyen gcig chosa~X kyi~X rgyal/____/dba~Xng bcu'i dpal gyis phyuga~X pa'i 'dren pa mchog__/zhabs pad rdo rje'i khri la rtag brtan gsol/____/'chad pas mkhas mang bye ba'i yi ga 'phrog__/rtsod pas log rtog brag ri phye mar 'thags/____/rtsom pas thub bstan mchod sdong mdzes par byas/____/kun mkhyen rgyal ba gnyis bar zhabs brtan gsol/____/kun gzigs mkhyen brtse nus pa'i gter chen po/____/gangs can bstan 'gro'i skyabs gcig dbang gi rgyal/____/dgos 'dod re skong yid bzhin rin po che/____/sgrib med rdo rje'i khri la brtan bzhugs gsol/____/sku mchog mtshan dpe'i dkyil 'khor nyi bzhin gsal/____/gsung gi sgra dbyangs tshangs pa'i gdangs ltar snyan/____/thugs kyi gsang ba zab cing gting dpag dka'/____/rgyal kun 'dus pa'i ngo bor zhabs brtan gsol/____/de ltar gsol ba btab pa'i don 'bras bzang /____/gegs med 'grub par sras bcas rgyal ba yi/____/bden pas byin brlab 'jam mgon tsong kha pa'i/____/bstan pa nyams med dar rgyas yun gnas shog__/ces pa'ang dpal sa skya phun pho'i bdag chen rin po che ngag dbang kun dga' bsod nams kyi bka' stsal spyi bos mchod de/__ris bral bstan pa yongs la dad gus mi phyed pa'i blo can 'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa chos kyi blo gros pas phul ba dge legs su gyur cig__/sarba mang+ga laM//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]