JKCL-KABUM-03-GA-111

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་དགེ་ལེགས་ཤིས་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title rgyal dbang thams cad mkhyen gzigs tA la'i bla ma sku phreng bcu bzhi par zhabs brtan du gsol ba dge legs shis pa'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-03-GA-111.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 111, Pages 417-419 (Folios 1a1 to 2a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rgyal dbang thams cad mkhyen gzigs tA la'i bla ma sku phreng bcu bzhi par zhabs brtan du gsol ba dge legs shis pa'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 417-419. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་འཁོན་གྱི་གདུང་རིགས་དྲི་མ་མེད་པ་ཤྲཱི་ས་སྐྱ་པ་ཕུན་ཚོགས་ཕོ་བྲང་གི་གདུང་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་འཇིགས་བྲལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེའི་བཀའ་ལུང་གསེར་གྱི་ཅོད་པཎ་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་བཀོད་དེ། དུས་མཐའི་ཆོས་སྨྲ་བའི་གཟུགས་བརྙན་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭའི་གཟིམ་བསྐྱིལ་དུ་གུས་ཤིང་དང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་བྲིས་པ་མཆོག་ཏུ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang 'jam dbyangs 'khon gyi gdung rigs dri ma med pa shrI sa skya pa phun tshogs pho brang gi gdung sras rin po che ngag dbang kun dga' bsod nams 'jigs bral phyogs las rnam par rgyal ba'i sde'i bka' lung gser gyi cod paN spyi bo'i gtsug tu bkod de/__dus mtha'i chos smra ba'i gzugs brnyan mkhyen brtse'i dbang po'i sprul ming 'dzin pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwa'i gzim bskyil du gus shing dang ba'i yid kyis gsol ba btab bzhin bris pa mchog tu dge zhing bkra shis par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol/____/sarba dA mang+ga laM//

[edit]
རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་དགེ་ལེགས་ཤིས་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་གུ་རྒུམ་ཆབ་ཀྱིས་བཀྲུས། །འཆར་ཁའི་ཉི་གཞོན་འོད་ཟེར་བྱེ་བས་འཁྱུད། །ཡེ་ཤེས་རལ་གྲིས་ཕྱག་སོར་རྩེར་བརྒྱན་པ། །བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །མཁྱེན་རབ་ཀུན་གསལ་སྒེག་མོའི་ངོས་ཡངས་པར། །བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་འོད་དཀར་འཛུམ་པ་ལས། །བཟང་པོའི་ཕྲིན་ལས་བདུད་རྩིས་ས་གསུམ་ཁྱབ། །འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པས་ཤིས་པ་སྩོལ། །རྗེ༵་བཙུན༵་ངག༵་གི་དབ༵ང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །ཁ་བ་རི་པའི་ལྷ་གཅིག་པད་དཀར་འཆང་། །སུམ་ལྡན་དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྟོན། །རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཀུན་མཁྱེན་ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་ལུང་གིས་བསྔགས། །སྡོམ་བརྩོན་བློ༵་བཟ༵ང་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་འཆང་ཉིད། །སླར་ཡང་བ༵སྟན་པ་འཛི༵ན་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེ། །འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ལ་རྟག་བཞུགས་གསོལ། །རྒྱ༵་མཚོའི༵་གོས་ཅན་སྲིད་ཞིའི་རྒྱན་གཅིག་པུ། །ལྷར་བཅས་འགྲོ་བའི་བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །གསང་གསུམ་མི་གཡོ་འཕོ་འགྱུར་དང་བྲལ་བ། །ཞབས་པད་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་རྟག་བཞུགས་གསོལ། །སྲིད༵་གསུམ༵་དྲེགས་ལྡན་སྤྱི་བོའི་ཐོར་ཅོག་རྩེར། །ཞབས་རྟེན་པདྨོ་བཀོད་དེ་རང་དབ༵ང་བ༵སྒྱུར། །མ༵ཚུངས་མེད༵་དབང་དང་སྟོབས་བཅུའི་དཔལ་གྱིས་ཕྱུག །ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་མགོན་པོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་དཔ༵ལ་ཡོན་བཟ༵ང་པོ༵་ཡི། །རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ཟླ་ཉི་ནོར་བུ་དང་། །བུམ་བཟང་དཔག་བསམ་ཤིང་ལྟར་བསྟན་དང་འགྲོའི། །ཉེར་འཚོའི་གཞིར་གྱུར་བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་འགྲུབ་པ་ཡི། །བདེན་པའི་བྱིན་མཐུ་མཆོག་གསུམ་རིན་ཆེན་དང་། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ནུས་མཐུ་ཡིས། །གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་གཙུག་ནོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཡུལ་རིས་རྒྱལ་ཁམས་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཞི། །ལོ་ལེགས་འབྲུ་འཕེལ་དགེ་བ་བཅུ་ལ་སྤྱོད། །བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་སྡེ་ཚོགས་དར་ཞིང་རྒྱས། །ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བསླབ་གསུམ་དབང་འབྱོར་ཤོག །བསྟན་པའི་རྩ་ལག་བོད་ལྗོངས་སའི་ཐིག་ལེ། །ཆོས་འཁོར་རྣམ་གསུམ་ཡུན་དུ་བརྟན་ཅིང་མཆོད། །དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་འཆི་མེད་ཕོ་བྲང་གི། ཆབ་སྲིད་མི་ནུབ་འཛམ་གླིང་ཀུན་ཁྱབ་ཤོག །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་འཁོན་གྱི་གདུང་རིགས་དྲི་མ་མེད་པ་ཤྲཱི་ས་སྐྱ་པ་ཕུན་ཚོགས་ཕོ་བྲང་གི་གདུང་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་འཇིགས་བྲལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེའི་བཀའ་ལུང་གསེར་གྱི་ཅོད་པཎ་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་བཀོད་དེ། དུས་མཐའི་ཆོས་སྨྲ་བའི་གཟུགས་བརྙན་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭའི་གཟིམ་བསྐྱིལ་དུ་གུས་ཤིང་དང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་བྲིས་པ་མཆོག་ཏུ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

rgyal dbang thams cad mkhyen gzigs tA la'i bla ma sku phreng bcu bzhi par zhabs brtan du gsol ba dge legs shis pa'i dbyangs snyan zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__gser gyi lhun po gu rgum chab kyis bkrus/____/'char kha'i nyi gzhon 'od zer bye bas 'khyud/____/ye shes ral gris phyag sor rtser brgyan pa/____/bla ma 'jam pa'i dbyangs kyis dge legs stsol/____/mkhyen rab kun gsal sgeg mo'i ngos yangs par/____/brtse chen thugs rje'i 'od dkar 'dzum pa las/____/bzang po'i phrin las bdud rtsis sa gsum khyab/____/'jam mgon rgyal ba gnyis pas shis pa stsol/____/rje~X btsuna~X ngaga~X gi dba~Xng phyug thugs rje'i gter/____/kha ba ri pa'i lha gcig pad dkar 'chang /____/sum ldan dge ba'i bshes kyi rnam par ston/____/rgyal dbang thams cad mkhyen par zhabs brtan gsol/____/kun mkhyen nyi ma'i gnyen gyi lung gis bsngags/____/sdom brtson blo~X bza~Xng rgyal po'i tshul 'chang nyid/____/slar yang ba~Xstan pa 'dzi~Xn pa'i khyu mchog che/____/'jigs med chos kyi khri la rtag bzhugs gsol/____/rgya~X mtsho'i~X gos can srid zhi'i rgyan gcig pu/____/lhar bcas 'gro ba'i bla ma spyan ras gzigs/____/gsang gsum mi g.yo 'pho 'gyur dang bral ba/____/zhabs pad rdo rje'i khri la rtag bzhugs gsol/____/srida~X gsuma~X dregs ldan spyi bo'i thor cog rtser/____/zhabs rten pad+mo bkod de rang dba~Xng ba~Xsgyur/____/ma~Xtshungs meda~X dbang dang stobs bcu'i dpal gyis phyug__/phun tshogs sde bzhi'i mgon po zhabs brtan gsol/____/don gnyis lhun grub dpa~Xl yon bza~Xng po~X yi/____/rnam bzhi'i phrin las zla nyi nor bu dang /____/bum bzang dpag bsam shing ltar bstan dang 'gro'i/____/nyer 'tsho'i gzhir gyur bskal brgyar bzhugs gsol 'debs/____/de ltar gsol ba btab bzhin 'grub pa yi/____/bden pa'i byin mthu mchog gsum rin chen dang /____/bla ma yi dam mkha' 'gro'i nus mthu yis/____/gangs can bstan 'gro'i gtsug nor zhabs brtan gsol/____/yul ris rgyal khams dus kyi rgud pa zhi/____/lo legs 'bru 'phel dge ba bcu la spyod/____/bstan dang bstan 'dzin sde tshogs dar zhing rgyas/____/thugs mthun khrims gtsang bslab gsum dbang 'byor shog__/bstan pa'i rtsa lag bod ljongs sa'i thig le/____/chos 'khor rnam gsum yun du brtan cing mchod/____/dga' ba brgya ldan 'chi med pho brang gi/__chab srid mi nub 'dzam gling kun khyab shog__/ces pa'ang 'jam dbyangs 'khon gyi gdung rigs dri ma med pa shrI sa skya pa phun tshogs pho brang gi gdung sras rin po che ngag dbang kun dga' bsod nams 'jigs bral phyogs las rnam par rgyal ba'i sde'i bka' lung gser gyi cod paN spyi bo'i gtsug tu bkod de/__dus mtha'i chos smra ba'i gzugs brnyan mkhyen brtse'i dbang po'i sprul ming 'dzin pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwa'i gzim bskyil du gus shing dang ba'i yid kyis gsol ba btab bzhin bris pa mchog tu dge zhing bkra shis par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol/____/sarba dA mang+ga laM//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]