JKCL-KABUM-03-GA-110

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

༧གོང་ས་འདྲེན་མཆོག་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་།
Wylie title gong sa 'dren mchog chen por zhabs brtan du gsol ba dpag bsam ljon shing JKCL-KABUM-03-GA-110.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 110, Pages 415-416 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 14th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gong sa 'dren mchog chen por zhabs brtan du gsol ba dpag bsam ljon shing. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 415-416. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/magical-wish-fulfilling-tree
Colophon

།ཞེས་པའང་སྒང་ཐོག་ཡོད་པའི་བོད་མི་སྤྱི་ནས་འབྲས་ལྗོངས་ལྷ་ཡུམ་དང་ཡབ་གཞིས་ཕུན་ཁང་པ་བརྒྱུད་ལྷ་རྫས་དང་མཎྜལ་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར། མེ་བྱ་ཟླ་༡༡ཚེས་༧བཟང་པོར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོའི་བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཆུང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དུ་འབོད་པས་དད་ཅིང་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

/zhes pa'ang sgang thog yod pa'i bod mi spyi nas 'bras ljongs lha yum dang yab gzhis phun khang pa brgyud lha rdzas dang maN+Dal rten bcas bskul ngor/__me bya zla 11tshes 7bzang por thams cad mkhyen gzigs chen po'i bka' 'bangs kyi tha chung 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i sprul ming 'dzin pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros ris med bstan pa'i rgyal mtshan du 'bod pas dad cing gus pa chen pos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig__/

[edit]
༧གོང་ས་འདྲེན་མཆོག་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། ལྷ་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་གིས། །ཞབས་སེན་པདྨོར་གཙུག་གི་ནོར་བུས་བཏུད། །འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཕྱག་ན་པད་དཀར་འཆང་བའི་འོད་སྣང་གིས། །འཛམ་གླིང་བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེའི་དངོས་ཀུན་སྦྱིན། །དཔག་བསམ་ལྗོན་དང་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ་ལྟར། །ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །གང་སྐུ་གསེར་གྱི་རི་བོ་བརྗིད་ལྡན་ཞིང་། །ཚད་མེད་རྣམ་བཞིའི་བང་རིམ་མངོན་པར་མཐོ། །ཕྱིན་དྲུག་བསྡུ་དངོས་རིན་ཆེན་ཕྱང་ཕྲུལ་མཛེས། །ངག་དབང་ལྷ་ཡི་ལྷར་གྱུར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །དགྲ་བཅོམ་ཉེ་བ་འཁོར་གྱི་སྤྱོད་པ་བཞིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྒྱལ་ཐབས་རྩེ་མོར་འཛེག །བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །འཆད་པས་མཁས་དབང་བྱེ་བའི་ཡི་ག་འཕྲོག །རྩོད་པས་ལོག་རྟོག་བྲག་རི་རྣམ་པར་བསྙིལ། །རྩོམ་པས་ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་མཆོད་སྡོང་བསྐྲུན། །བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །སྲིད་པ་གསུམ་ན་འགྲན་ཟླ་ཀུན་སྤངས་ཤིང་། །འཛམ་གླིང་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོར་དབང་བསྒྱུར་མཆོག །མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་སྡེ། །ཞབས་པད་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །ཞེས་པའང་སྒང་ཐོག་ཡོད་པའི་བོད་མི་སྤྱི་ནས་འབྲས་ལྗོངས་ལྷ་ཡུམ་དང་ཡབ་གཞིས་ཕུན་ཁང་པ་བརྒྱུད་ལྷ་རྫས་དང་མཎྜལ་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར། མེ་བྱ་ཟླ་༡༡ཚེས་༧བཟང་པོར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོའི་བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཆུང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དུ་འབོད་པས་དད་ཅིང་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །
[edit]

7gong sa 'dren mchog chen por zhabs brtan du gsol ba dpag bsam ljon shing zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__lha dang bcas pa'i 'gro ba mtha' dag gis/____/zhabs sen pad+mor gtsug gi nor bus btud/____/'phags pa 'jig rten dbang phyug sprul pa'i sku/____/rnam 'dren rgyal ba'i dbang por zhabs brtan gsol/____/phyag na pad dkar 'chang ba'i 'od snang gis/____/'dzam gling bstan 'gror phan bde'i dngos kun sbyin/____/dpag bsam ljon dang bsam 'phel nor bu ltar/____/phrin las lhun grub chen por zhabs brtan gsol/____/gang sku gser gyi ri bo brjid ldan zhing /____/tshad med rnam bzhi'i bang rim mngon par mtho/____/phyin drug bsdu dngos rin chen phyang phrul mdzes/____/ngag dbang lha yi lhar gyur zhabs brtan gsol/____/dgra bcom nye ba 'khor gyi spyod pa bzhin/____/byang chub sems kyi bdud rtsi'i bcud kyis gtams/____/rdo rje theg pa'i rgyal thabs rtse mor 'dzeg__/blo bzang rdo rje 'chang dbang zhabs brtan gsol/____/'chad pas mkhas dbang bye ba'i yi ga 'phrog__/rtsod pas log rtog brag ri rnam par bsnyil/____/rtsom pas thub bstan gsal ba'i mchod sdong bskrun/____/bstan 'dzin rgya mtsho bskal brgyar brtan bzhugs gsol/____/srid pa gsum na 'gran zla kun spangs shing /____/'dzam gling chos kyi bdag por dbang bsgyur mchog__/mtshungs pa med pa'i phyogs las rnam rgyal sde/____/zhabs pad rdo rje'i khri la brtan bzhugs gsol/____/zhes pa'ang sgang thog yod pa'i bod mi spyi nas 'bras ljongs lha yum dang yab gzhis phun khang pa brgyud lha rdzas dang maN+Dal rten bcas bskul ngor/__me bya zla 11tshes 7bzang por thams cad mkhyen gzigs chen po'i bka' 'bangs kyi tha chung 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i sprul ming 'dzin pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros ris med bstan pa'i rgyal mtshan du 'bod pas dad cing gus pa chen pos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig__/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]