JKCL-KABUM-03-GA-109

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

༧གོང་ས་ཆེན་པོར་༧ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་སྒྲ་དབྱངས།
Wylie title gong sa chen por zhabs brtan du gsol ba 'chi med sgra dbyangs JKCL-KABUM-03-GA-109.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 109, Pages 413 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 14th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gong sa chen por zhabs brtan du gsol ba 'chi med sgra dbyangs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 413. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/music-of-immortality
Colophon

།ཅེས་པའང་སྒྲུབ་གནས་གཡའ་མ་ལུང་དུ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་བུམ་བཅུད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བར་མཆོད་ཚོགས་རྒྱས་པར་སྤྲོས་ཏེ་༧ཞབས་བརྟན་ཚེ་སྒྲུབ་སྐབས་༧རྒྱལ་མཆོག་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྗེའི་གྲིབ་བསིལ་དུ་འཁོད་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་བྲིས་པ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang sgrub gnas g.ya' ma lung du 'chi med rig 'dzin 'dus pa'i tshe sgrub bdud rtsi bum bcud kyi dkyil 'khor gyi cho ga dang 'brel bar mchod tshogs rgyas par spros te 7zhabs brtan tshe sgrub skabs 7rgyal mchog chen po'i thugs rje'i grib bsil du 'khod pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab bzhin bris pa de bzhin 'grub par byin gyis brlab tu gsol/__sarba dA mang+ga laM//

[edit]
༧གོང་ས་ཆེན་པོར་༧ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། ངག་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་རིང་ལུགས་ཉིན་མོར་བྱེད། །གངས་ཅན་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག་རྒྱན་མཆོག །ཞབས་པད་སྲིད་མཐའི་བར་དུ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །དམ་པའི་ཚུལ་དགུའི་ཡོན་ཏན་དབང་འབྱོར་ཞིང་། །འཕགས་ནོར་རིན་ཆེན་བདུན་གྱིས་མངོན་པར་མཐོ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་བ། །འཛམ་གླིང་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །འགྲོ་བའི་བླ་མ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་མགོན། །མཆོག་གི་གསང་གསུམ་གཟི་བརྗིད་རབ་འཕྲོ་བས། །ཆོས་ནོར་འདོད་ཐར་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་ཡོན་རྒྱས། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་སྒྲུབ་གནས་གཡའ་མ་ལུང་དུ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་བུམ་བཅུད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བར་མཆོད་ཚོགས་རྒྱས་པར་སྤྲོས་ཏེ་༧ཞབས་བརྟན་ཚེ་སྒྲུབ་སྐབས་༧རྒྱལ་མཆོག་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྗེའི་གྲིབ་བསིལ་དུ་འཁོད་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་བྲིས་པ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

7gong sa chen por 7zhabs brtan du gsol ba 'chi med sgra dbyangs zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__ngag la dbang bsgyur shes bya thams cad mkhyen/____/blo bzang rgyal ba'i ring lugs nyin mor byed/____/gangs can bstan 'dzin rgya mtsho'i gtsug rgyan mchog__/zhabs pad srid mtha'i bar du bzhugs gsol 'debs/____/dam pa'i tshul dgu'i yon tan dbang 'byor zhing /____/'phags nor rin chen bdun gyis mngon par mtho/____/chos kyi rgyal po srid gsum dbang bsgyur ba/____/'dzam gling bstan pa'i bdag po zhabs brtan gsol/____/'gro ba'i bla ma mtshungs pa med pa'i mgon/____/mchog gi gsang gsum gzi brjid rab 'phro bas/____/chos nor 'dod thar sde bzhi'i dpal yon rgyas/____/bstan pa rin chen dar zhing rgyas par shog__/ces pa'ang sgrub gnas g.ya' ma lung du 'chi med rig 'dzin 'dus pa'i tshe sgrub bdud rtsi bum bcud kyi dkyil 'khor gyi cho ga dang 'brel bar mchod tshogs rgyas par spros te 7zhabs brtan tshe sgrub skabs 7rgyal mchog chen po'i thugs rje'i grib bsil du 'khod pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab bzhin bris pa de bzhin 'grub par byin gyis brlab tu gsol/__sarba dA mang+ga laM//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]