JKCL-KABUM-03-GA-107

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་བརླབས་སྤྲིན་ཕུང་།
Wylie title bla ma bstan gnyis skor gsum gyi brgyud 'debs byin brlabs sprin phung JKCL-KABUM-03-GA-107.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 107, Pages 407-408 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bla ma bstan gnyis skor gsum gyi brgyud 'debs byin brlabs sprin phung. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 407-408. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་ལྷ་ཐོག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གསུང་གི་བསྐུལ་བ་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

/ces pa'ang lha thog chos kyi rgyal po'i gsung gi bskul ba ltar 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//

[edit]
བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་བརླབས་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །གཞི་དབྱིངས་ཁྱབ་བདག་ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་མགོན། །སྲིད་ཞིའི་དབང་ཕྱུག་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་གཙོ། །ཆོས་སྐུའི་སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་འཆང་ཆེན་པོར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གཙོ། །ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་རིགས་ལྔའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ། །བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ །གང་འདུལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་སྐུའི་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །སྤྲུལ་སྐུ་མདོ་སྔགས་སྟོན་པ་རྣམ་གཉིས་ལ། །གསོལ་བ༴ །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་པ། །རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱི་དཔལ་བདེ་བ་ཆེ། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝར། །གསོལ་བ༴ །མི་བརྗེད་གཟུངས་ཐོབ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། །ཌཱ་ཀིའི་དབང་ཕྱུག་གུ་རུའི་ཟབ་གསང་འཛིན། །བཀའ་ཡི་སྡུད་པོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ། །གསོལ་བ༴ །ཆེ་མཆོག་གྲུབ་བརྙེས་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར། །གངས་ཅན་བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་ཁྲི་སྲོང་རྗེ། །ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས༴ །དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་སོགས། །ཆོས་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་བབས་གསང་བའི་བདག །རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ལ། །གསོལ་བ༴ །རྒྱལ་སྲས་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་པའི་དབང་། །བླ་མ་བསྟན་གཉིས་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་ཆེན་དབྱེ། །རྒྱ་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བཛྲ་བྷ་དྲ་ལ། །གསོལ་བ༴ །མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོའི་ཡོངས་སྲིད་བཅུ་གསུམ་པ། །བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་རྗེ། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་བཀའ་གཏེར་བསྟན་པའི་སྲོག །འགྲན་ཟླ་ཀུན་བྲལ་མཛོད་ལྔའི་ཤིང་རྟ་ཆེ། །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་ཀྱི་རང་རྒྱུད་འབྱོངས་བ་དང་། །མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལས། །སྨིན་བྱེད་དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་ལྡན། །བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །གཞི་རྒྱུད་བློ་འདས་ཆོས་སྐུའི་ལྟ་བ་རྟོགས། །ལམ་རྒྱུད་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་རྣལ་འབྱོར་ལ། །བརྟེན་ནས་འབྲས་རྒྱུད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །གོ་འཕང་མཆོག་ལ་མྱུར་དུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ལྷ་ཐོག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གསུང་གི་བསྐུལ་བ་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

bla ma bstan gnyis skor gsum gyi brgyud 'debs byin brlabs sprin phung zhes bya ba bzhugs so/____/gzhi dbyings khyab bdag kun bzang gdod ma'i mgon/____/srid zhi'i dbang phyug dkyil 'khor rab 'byams gtso/____/chos sku'i ston pa kun tu 'chang chen por/____/gsol ba 'debs so mchog thun dngos grub stsol/____/longs spyod yongs rdzogs nges pa lnga ldan gtso/____/kha sbyor bdun ldan rigs lnga'i sprin phung 'phro/____/bde stong dbyer med thod phreng sde lnga la/____/gsol ba 'debs so=____/gang 'dul chos kyi dbyings las ma g.yos kyang /____/sna tshogs gzugs sku'i 'gro ba'i don mdzad pa/____/sprul sku mdo sngags ston pa rnam gnyis la/____/gsol ba=____/dus gsum rgyal ba'i ye shes gcig bsdus pa/____/rtsa gsum rgya mtsho'i spyi dpal bde ba che/____/yid bzhin nor bu pad+ma saM b+ha war/____/gsol ba=____/mi brjed gzungs thob mchog gi dngos grub brnyes/____/DA ki'i dbang phyug gu ru'i zab gsang 'dzin/____/bka' yi sdud po ye shes mtsho rgyal la/____/gsol ba=____/che mchog grub brnyes dgongs pa mngon du gyur/____/gangs can bka' drin mnyam med khri srong rje/____/chos rgyal tshangs pa lha yi me tog la/____/gsol ba 'debs=____/dpal chen bka' 'dus chos kyi rgya mtsho sogs/____/chos gter rgya mtsho'i bka' babs gsang ba'i bdag__/rgyal sras lha rje mchog grub rgyal po la/____/gsol ba=____/rgyal sras rnam 'phrul gter 'byin grub pa'i dbang /____/bla ma bstan gnyis chos kyi mdzod chen dbye/____/rgya ston lo tsA badz+ra b+ha dra la/____/gsol ba=____/mchog grub rgyal po'i yongs srid bcu gsum pa/____/bka' babs bdun ldan mkhas dang grub pa'i rje/____/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la/____/gsol ba 'debs so mchog thun dngos grub stsol/____/bai ro'i rnam 'phrul bka' gter bstan pa'i srog__/'gran zla kun bral mdzod lnga'i shing rta che/____/kun mkhyen bla ma blo gros mtha' yas la/____/gsol ba 'debs so mchog thun dngos grub stsol/____/sngon 'gro'i chos kyi rang rgyud 'byongs ba dang /____/mtshan nyid kun ldan rdo rje slob dpon las/____/smin byed dbang thob dam tshig sdom pa ldan/____/bskyed rdzogs lam gyi rim pa mthar phyin shog__/gzhi rgyud blo 'das chos sku'i lta ba rtogs/____/lam rgyud thabs shes zung 'jug rnal 'byor la/____/brten nas 'bras rgyud sku dang ye shes kyi/____/go 'phang mchog la myur du phyin par shog__/ces pa'ang lha thog chos kyi rgyal po'i gsung gi bskul ba ltar 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]