JKCL-KABUM-03-GA-105

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྙིང་ཐིག་མ་བུའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་།
Wylie title snying thig ma bu'i brgyud 'debs kha skong JKCL-KABUM-03-GA-105.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 105, Pages 403 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. snying thig ma bu'i brgyud 'debs kha skong. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 403. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Colophon

ཞེས་དད་མོས་ལྡན་པའི་རེ་སྐོང་དུ་དྷརྨ་མ་ཏིས་སོ།།

zhes dad mos ldan pa'i re skong du d+harma ma tis so//

[edit]
སྙིང་ཐིག་མ་བུའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་། ཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་འཕྲོར། ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ །ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ༴ །ད་ལྟ་ཉིད་དུ༴ །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་དངོས་པདྨ་གར་གྱི་དབང་། །མཁས་དང་གྲུབ་བརྙེས་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་ལ། །གསོལ་བ༴ །ཀ་དག༴ །ད་ལྟ༴ །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕ་མཐའ་ཡས། །སྨིན་གྲོལ་གདམས་པའི་བདུད་རྩིའི་མཆོག་སྦྱིན་མཁན། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ༴ །ཀ་དག༴ །ད་ལྟ༴ །རེ་དོགས་བློ་ཟད༴ སོགས། ཞེས་དད་མོས་ལྡན་པའི་རེ་སྐོང་དུ་དྷརྨ་མ་ཏིས་སོ།། །།
[edit]

snying thig ma bu'i brgyud 'debs kha skong /__phrin las chos sgron gyi 'phror/__kun mkhyen gnyis pa rdo rje gzi brjid la/____/gsol ba 'debs so=____/ka dag lhun grub=____/da lta nyid du=____/thams cad mkhyen dngos pad+ma gar gyi dbang /____/mkhas dang grub brnyes thugs mchog rdo rje rtsal/____/rdo rje 'chang dngos 'od gsal snying po la/____/gsol ba=____/ka dag=____/da lta=____/mkhyen brtse nus pa'i ye shes pha mtha' yas/____/smin grol gdams pa'i bdud rtsi'i mchog sbyin mkhan/____/bka' drin mnyam med rtsa ba'i bla ma la/____/gsol ba=____/ka dag=____/da lta=____/re dogs blo zad=__sogs/__zhes dad mos ldan pa'i re skong du d+harma ma tis so//____//_

Footnotes

Other Information