JKCL-KABUM-03-GA-104

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་།
Wylie title klong chen snying thig gi brgyud 'debs kha skong JKCL-KABUM-03-GA-104.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 104, Pages 401-402 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. klong chen snying thig gi brgyud 'debs kha skong. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 401-402. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/supplement-to-longchen-nyingtik-lineage-prayer
Colophon

།ཕྱག་བྲིས་ལས་བཤུས།།

/phyag bris las bshus//

[edit]
ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་ནི། གྲུབ་བརྙེས་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུའི་ཞབས། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་མཚན། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་གནས་ལུགས་རང་ཞལ་སྟོན། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང་། །རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་གཞན་ཕན་ཕ་མཐའ་ཡས། །མཁན་ཆེན་བླ་མ་པདྨ་བཛྲ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཁྱེན་གཉིས་རྒྱས་པར་མཛོད། །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཞབས། །ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་རྗེ། །རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྲིད་ལས་སོགས། བརྒྱུད་པ་འདི་ནི་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ། རྫོགས་ཆེན་བཞི་པ། མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་བཞི་ཀ་ལས་མཁན་ཆེན་པད་རྡོར་གྱིས་གསན། པད་རྡོར་ལས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་ཀློང་སྙིང་ཡོངས་རྫོགས་གསན། རྟོགས་པ་དོན་བརྒྱུད་ནི། ཁྲ་མ་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ། མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་འདྲེན་དགོས། དེ་ལྟན་ན། གྲུབ་བརྙེས་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུའི་ཞབས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རྩེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དགོངས་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་རྩོལ། །ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དང་། །རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ཞབས། །གདོད་མའི་མགོན་པོ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་གནས་ལུགས་རང་ཞལ་སྟོན། །ཞེས་འདོན་ན་ལེགས། སྐྱབས་ཡུལ་སོགས་ཐོ་བརྩེགས་སྐབས་ཀྱང་འདི་བཞིན་བསྒོམ་ན་འཇུག་པ་བདེའོ། །ཕྱག་བྲིས་ལས་བཤུས།། །།
[edit]

klong chen snying thig gi brgyud 'debs kha skong ni/__grub brnyes 'jigs med rgyal ba'i myu gu'i zhabs/____/sprul pa'i sku mchog mi 'gyur nam mkha'i mtshan/____/gsol ba 'debs so gnas lugs rang zhal ston/____/he ru ka dpal ye shes rdo rje dang /____/rgyal ba'i sras po gzhan phan pha mtha' yas/____/mkhan chen bla ma pad+ma badz+ra la/____/gsol ba 'debs so mkhyen gnyis rgyas par mdzod/____/mtsho skyes bla ma mkhyen brtse'i dbang po'i zhabs/____/kun mkhyen 'jigs med bstan pa'i nyi ma rje/____/rig 'dzin chen po sna tshogs rang grol la/____/gsol ba 'debs so bdag rgyud byin gyis rlobs/____/srid las sogs/__brgyud pa 'di ni 'jigs med rgyal ba'i myu gu/__rdzogs chen bzhi pa/__mkhyen brtse ye shes rdo rje/__rgyal sras gzhan phan mtha' yas bzhi ka las mkhan chen pad rdor gyis gsan/__pad rdor las mkhyen brtse rin po ches klong snying yongs rdzogs gsan/__rtogs pa don brgyud ni/__khra ma 'jigs med rgyal ba'i myu gu/__mkhyen brtse rin po che zhes 'dren dgos/__de ltan na/__grub brnyes 'jigs med rgyal ba'i myu gu'i zhabs/____/rdo rje 'chang chen 'jam dbyangs mkhyen rtse la/____/gsol ba 'debs so dgongs brgyud byin rlabs rtsol/____/kun mkhyen 'jigs med bstan pa'i nyi ma dang /____/rig 'dzin chen po sna tshogs rang grol zhabs/____/gdod ma'i mgon po rtsa ba'i bla ma la/____/gsol ba 'debs so gnas lugs rang zhal ston/____/zhes 'don na legs/__skyabs yul sogs tho brtsegs skabs kyang 'di bzhin bsgom na 'jug pa bde'o/____/phyag bris las bshus//____//

Footnotes

Other Information