JKCL-KABUM-03-GA-103

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་།
Wylie title dkon mchog spyi 'dus brgyud 'debs kha skong JKCL-KABUM-03-GA-103.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 103, Pages 399 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dkon mchog spyi 'dus brgyud 'debs kha skong. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 399. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Colophon

བརྒྱུད་པའི་ཁ་སྐོང་འདིའང་རང་གིས་ཐོབ་ཚུལ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

brgyud pa'i kha skong 'di'ang rang gis thob tshul ltar chos kyi blo gros pas so//

[edit]
དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་ནི། པདྨ་གར་དབང་གི་འཕྲོར། ཁྲི་སྲོང་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་འབྱིན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་། །པདྨ་བི་ཛ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས། །བདག་རྒྱུད་སྨིན་གྲོལ་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། །། ༈ མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་ནི། མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་གསང་བའི་མཛོད་འཆང་བ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། །པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ །ཀུན་བཟང་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་སྣ་ཚོགས་རང་སར་གྲོལ། འཆི་མེད་གྲུབ་པ་སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ༴ །རྒྱལ་ཀུན་གསང་བ་སོགས། བརྒྱུད་པའི་ཁ་སྐོང་འདིའང་རང་གིས་ཐོབ་ཚུལ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

dkon mchog spyi 'dus brgyud 'debs kha skong ni/__pad+ma gar dbang gi 'phror/__khri srong rnam 'phrul gter 'byin 'khor los bsgyur/____/'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang por gsol ba 'debs/____/chos kyi rdo rje chos kyi rgya mtsho dang /____/pad+ma bi dza blo gros rgya mtsho'i zhabs/____/bdag rgyud smin grol mdzad la gsol ba 'debs//____//____!__mkha' 'gro gsang 'dus kyi brgyud 'debs kha skong ni/__mkha' 'gro rgya mtsho'i gsang ba'i mdzod 'chang ba/____/rnam par snang mdzad ye shes sgyu ma'i 'phrul/____/pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas la/____/gsol ba 'debs so=____/kun bzang 'gro ba 'dul ba'i phrin las can/____/'khor 'das chos kun sna tshogs rang sar grol/__'chi med grub pa snang mdzad rdo rje la/____/gsol ba=____/rgyal kun gsang ba sogs/__brgyud pa'i kha skong 'di'ang rang gis thob tshul ltar chos kyi blo gros pas so//____//__

Footnotes

Other Information