JKCL-KABUM-03-GA-098

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བླ་མ་ཡང་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་འཚལ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཚོགས་ཁ་སྐོང་།
Wylie title bla ma yang tig gi brgyud pa'i phyag 'tshal byin rlabs sprin tshogs kha skong JKCL-KABUM-03-GA-098.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 98, Pages 385 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bla ma yang tig gi brgyud pa'i phyag 'tshal byin rlabs sprin tshogs kha skong. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 385. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་དྷརྨ་མ་ཏིས་སོ།།

/ces pa'ang d+harma ma tis so//

[edit]
བླ་མ་ཡང་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་འཚལ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཚོགས་ཁ་སྐོང་ནི། འཇམ་མགོན་པདྨ་གར་དབང་འཕྲོར། །ཟབ་དོན་རྟོགས་པའི་རྩེ་མོར་སོན། །མཁས་དང་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ། །མདོ་སྔགས་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་ཆེན་པོ། །པདྨ་བི་ཛ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །བློ་གྲོས་ཕ་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེ། །བསམ་བཞིན་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་གཉེན། །ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་ལ་ཕྱག་འཚལ། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །ཟབ་རྒྱས་གདམས་པའི་མཛོད་འཛིན་པ། །ངོ་མཚར་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གཞན་ཡང་སོགས། ཅེས་པའང་དྷརྨ་མ་ཏིས་སོ།། །། ༈ གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་། འཇམ་མགོན་འཕྲོར། རིག་འཛིན་སྤྱི་རྗེ་པདྨ་བི་ཛ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །འཁོར་འདས་གཉིས་འཛིན་རྟོག་པ་རང་གྲོལ་དུ། །ད་ལྟ་མྱུར་དུ་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །པདྨ་དྲི་མེད་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་ལ། །གསོལ་བ༴ །གཞི་གྲོལ་རིག་པ་སྒྲིབ་མེད་མངོན་སུམ་དུ། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར༴ །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །འཆི་མེད་གཉུག་མ་མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་རྫོང་། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཟིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པའང་དྷརྨ་མ་ཏིས་སོ།། །།
[edit]

bla ma yang tig gi brgyud pa'i phyag 'tshal byin rlabs sprin tshogs kha skong ni/__'jam mgon pad+ma gar dbang 'phror/____/zab don rtogs pa'i rtse mor son/____/mkhas dang grub pa yongs kyi rje/____/mdo sngags rgya mtsho'i gter chen po/____/pad+ma bi dza la phyag 'tshal/____/rnam par snang mdzad sprul pa'i sku/____/blo gros pha mtha' yas pa'i sde/____/bsam bzhin 'gro ba 'dul ba'i gnyen/____/legs pa'i blo gros la phyag 'tshal/____/'jam dbyangs bla mas byin gyis brlabs/____/zab rgyas gdams pa'i mdzod 'dzin pa/____/ngo mtshar phrin las bsam mi khyab/____/chos kyi blo gros la phyag 'tshal/____/gzhan yang sogs/__ces pa'ang d+harma ma tis so//____//____!__gsol 'debs kha skong /__'jam mgon 'phror/__rig 'dzin spyi rje pad+ma bi dza la/____/gsol ba 'debs so thugs rje'i spyan gyis gzigs/____/'khor 'das gnyis 'dzin rtog pa rang grol du/____/da lta myur du 'gyur bar byin gyis rlobs/____/pad+ma dri med legs pa'i blo gros la/____/gsol ba=____/gzhi grol rig pa sgrib med mngon sum du/____/da lta nyid du rtogs par=____/sprul pa'i sku mchog blo gros rgya mtsho la/____/gsol ba 'debs so thugs rje'i spyan gyis gzigs/____/'chi med gnyug ma mi shig rdo rje'i rdzong /____/da lta nyid du zin par byin gyis rlobs/____/ces pa'ang d+harma ma tis so//____//_

Footnotes

Other Information