JKCL-KABUM-03-GA-099

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཉང་གཏེར་བླ་མ་ཞི་བའི་བརྒྱུད་འདེབས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།
Wylie title nyang gter bla ma zhi ba'i brgyud 'debs rin chen phreng mdzes JKCL-KABUM-03-GA-099.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 99, Pages 387-388 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. nyang gter bla ma zhi ba'i brgyud 'debs rin chen phreng mdzes. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 387-388. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་འབྲི་གུང་སྒྱུ་ར་གཏེར་སྟོན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་རིམ་བཞིན་གུས་སློབ་ཚེ་རིང་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་ཡི་གེ་བྲིས་པ་དགེ།

/ces pa'ang 'bri gung sgyu ra gter ston 'od gsal rdo rje'i gsung bskul ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas smras rim bzhin gus slob tshe ring dbang gi rgyal pos yi ge bris pa dge/

[edit]
ཉང་གཏེར་བླ་མ་ཞི་བའི་བརྒྱུད་འདེབས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང་། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་། །ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་། །བདེ་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཟབ་གཏེར་མངའ་བདག་ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད། །མངའ་བདག་འགྲོ་མགོན་ནམ་ལང་བྱང་ཆུབ་མགོན། །སློབ་དཔོན་བསྟན་སྲུང་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ། །བདེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ༴ །བྱ་བྲལ་ཆོས་རྗེ་སང་དོན་ཀུན་སྤངས་པ། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་སྣ་ཚོགས་རང་སར་གྲོལ། །བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ་རྣམས་ལ༴ །པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེའི་མཚན། །ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་བདག་གླིང་པ་དང་། །རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ཨོ་ཌཱི་ཡ་ནིའི་ཞབས། །པདྨ་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ལ༴ །ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དྷརྨ་དི་པཾ་དང་། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དགའ་འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་། །བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སི་ཏུ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ། །རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་། །དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། །རིམ་གཉིས་ལམ་གྱི་བསྒྲོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །ཁྱབ་བདག་ཀུན་བཟང་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་འབྲི་གུང་སྒྱུ་ར་གཏེར་སྟོན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་རིམ་བཞིན་གུས་སློབ་ཚེ་རིང་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་ཡི་གེ་བྲིས་པ་དགེ། །།
[edit]

nyang gter bla ma zhi ba'i brgyud 'debs rin chen phreng mdzes zhes bya ba bzhugs so/____/bde chen chos sku snang ba mtha' yas dang /____/longs spyod rdzogs sku pad+ma gar gyi dbang /____/thugs rje sprul sku gu ru pad+ma 'byung /____/bde chen mtsho rgyal zhabs la gsol ba 'debs/____/zab gter mnga' bdag nyang ral nyi ma 'od/____/mnga' bdag 'gro mgon nam lang byang chub mgon/____/slob dpon bstan srung kun mkhyen klong chen pa/____/bde legs rgya mtsho rnams la=____/bya bral chos rje sang don kun spangs pa/____/sangs rgyas ye shes sangs rgyas rgyal mtshan zhabs/____/kun dga' bkra shis sna tshogs rang sar grol/____/bstan 'dzin grags pa rnams la=____/pad+ma phrin las tshul khrims rdo rje'i mtshan/____/phrin las lhun grub gter bdag gling pa dang /____/rin chen rnam rgyal o DI ya ni'i zhabs/____/pad+ma bstan 'dzin rnams la=____/phrin las rnam rgyal d+harma di paM dang /____/sangs rgyas kun dga' 'jam mgon mkhyen brtse'i dbang /____/blo gros mtha' yas si tu chos rgya mtsho/____/rtsa ba'i bla ma rnams la gsol ba 'debs/____/bla ma'i byin rlabs dbang gis rgyud smin cing /____/dam tshig sdom pa rnam par dag pa dang /____/rim gnyis lam gyi bsgrod pa mthar phyin nas/____/khyab bdag kun bzang go 'phang myur thob shog__/ces pa'ang 'bri gung sgyu ra gter ston 'od gsal rdo rje'i gsung bskul ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas smras rim bzhin gus slob tshe ring dbang gi rgyal pos yi ge bris pa dge/____//_

Footnotes

Other Information