JKCL-KABUM-03-GA-097

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།
Wylie title snyan brgyud ma mo'i gnad tig gi brgyud 'debs bde chen char 'bebs JKCL-KABUM-03-GA-097.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 97, Pages 383-384 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. snyan brgyud ma mo'i gnad tig gi brgyud 'debs bde chen char 'bebs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 383-384. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་རྩལ་གྱིས། མེ་བྱ་ཟླ་༡༡ཚེས་༡༥ལ་འབྲས་ལྗོངས་སྒང་ཐོག་ཏུ་འདིའི་བསྐང་མདོས་འདོན་སྐབས་བྲིས་པ་དགེའོ།།

/ces pa'ang rig 'dzin kun bzang 'od gsal snying po rtsal gyis/__me bya zla 11tshes 15la 'bras ljongs sgang thog tu 'di'i bskang mdos 'don skabs bris pa dge'o//

[edit]
སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །མཁའ་དབྱིངས་བདེ་ཀློང་འཁྱིལ་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་བདེ་མཆོག་མུ་ཁཱ་ལེ། །རྟག་རྒྱལ་ལྔ་སོགས་བླ་མེད་མ་རྒྱུད་ཀྱི། །རྒྱལ་བ་དགོངས་པའི་བརྒྱུད་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དྷ་ན་སཾ་སྐྲྀཏ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །སྤྲུལ་པའི་མཚན་མཆོག་གུ་རུ་ཉི་མ་འོད། །རིག་འཛིན་རིགས་པའི་བརྒྱུད་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་དང་། །བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་འབྲོག་མི་དཔལ་ཡེ་ཤེས། །སྙན་བརྒྱུད་བཀའ་བབས་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་། །གང་ཟག་སྙན་ཁུངས་བརྒྱུད་པར༴ །ཆོས་ཀྱི་སྡུད་པོ་བློ་གྲོས་ཕ་མཐའ་ཡས། །སྨིན་གྲོལ་གདམས་པའི་མཛོད་འཛིན་ཐམས་ཅད་དང་། །ཟབ་མོའི་ལམ་འདི་དངོས་སུ་སྟོན་མཛད་པའི། །རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་བསྒོམ་ཁམས་གསུམ་ཞེན་རྟོག་སྦྱངས། །རྩ་དག་མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ། །རླུང་དག་དྷཱུ་ཏིའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་གྱུར་ཅིག །ཐིག་ལེ་དག་པ་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀ། མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའི་ཀློང་དུ་བྱང་ཆུབ་སྟེ། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་རྩལ་གྱིས། མེ་བྱ་ཟླ་༡༡ཚེས་༡༥ལ་འབྲས་ལྗོངས་སྒང་ཐོག་ཏུ་འདིའི་བསྐང་མདོས་འདོན་སྐབས་བྲིས་པ་དགེའོ།། །།
[edit]

snyan brgyud ma mo'i gnad tig gi brgyud 'debs bde chen char 'bebs zhes bya ba bzhugs so/____/mkha' dbyings bde klong 'khyil pa kun tu bzang /____/mngon rdzogs rgyal po bde mchog mu khA le/____/rtag rgyal lnga sogs bla med ma rgyud kyi/____/rgyal ba dgongs pa'i brgyud par gsol ba 'debs/____/rig 'dzin chen po d+ha na saM skr-ita/____/rgyal ba kun 'dus pad+ma thod phreng rtsal/____/sprul pa'i mtshan mchog gu ru nyi ma 'od/____/rig 'dzin rigs pa'i brgyud par gsol ba 'debs/____/lo chen bai ro chos rgyal yab sras dang /____/bde chen rgyal mo 'brog mi dpal ye shes/____/snyan brgyud bka' babs pad+ma mdo sngags gling /____/gang zag snyan khungs brgyud par=____/chos kyi sdud po blo gros pha mtha' yas/____/smin grol gdams pa'i mdzod 'dzin thams cad dang /____/zab mo'i lam 'di dngos su ston mdzad pa'i/____/rtsa ba'i bla ma rnams la gsol ba 'debs/____/dbang gis rgyud smin dam tshig rnam par dag__/bskyed rdzogs lam bsgom khams gsum zhen rtog sbyangs/____/rtsa dag ma mo mkha' 'gro'i grong khyer che/____/rlung dag d+hU ti'i dbyings su thim gyur cig__/thig le dag pa bla med he ru ka/__mngon rdzogs rgyal po'i klong du byang chub ste/____/sku dang ye shes phrin las rgya mtsho yi/____/go 'phang tshe 'di nyid la 'grub par shog__/ces pa'ang rig 'dzin kun bzang 'od gsal snying po rtsal gyis/__me bya zla 11tshes 15la 'bras ljongs sgang thog tu 'di'i bskang mdos 'don skabs bris pa dge'o//____//__

Footnotes

Other Information