JKCL-KABUM-03-GA-096

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས།
Wylie title snyan brgyud rta mchog rol pa'i brgyud 'debs JKCL-KABUM-03-GA-096.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 96, Pages 381 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. snyan brgyud rta mchog rol pa'i brgyud 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 381. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Deity rta mchog rol pa
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/supreme-hayagriva-lineage-prayer
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

/ces pa'ang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//

[edit]
སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ། །བདེ་ལྡན་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད། །ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་དཔལ། །གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ནཱ་གཱ་རྫུ་ན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་དཔུང་མཐར་བྱེད་ཤོག །སྣང་སྲིད་དབང་བསྒྱུར་པདྨ་རྒྱལ་པོ་དང་། །སྙན་བརྒྱུད་བཀའ་བབས་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་། །ཆོས་བདག་སྐྱེས་མཆོག་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ །ཡི་དམ་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དང་། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོངས་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་སོགས། །པདྨ་གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ །གཞི་ཡི་རིགས་སད་ལམ་གྱི་བགྲོད་པ་ཡིས། །སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་དག་པར་ཤར། །རྟ་སྐད་ཐེངས་གསུམ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ནས། །འབྲས་བུ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

snyan brgyud rta mchog rol pa'i brgyud 'debs bzhugs so/____/bde ldan dang po'i sangs rgyas 'od dpag med/____/longs spyod yongs rdzogs dbang chen rta mchog dpal/____/grub pa'i rig 'dzin nA gA rdzu na la/____/gsol ba 'debs so bdud dpung mthar byed shog__/snang srid dbang bsgyur pad+ma rgyal po dang /____/snyan brgyud bka' babs pad+ma mdo sngags gling /____/chos bdag skyes mchog brgyud par bcas pa la/____/gsol ba 'debs so=____/yi dam dbang chen rta mchog rol pa dang /____/mkha' 'gro chos skyongs nor lha gter bdag sogs/____/pad+ma gsung gi dkyil 'khor rab 'byams la/____/gsol ba 'debs so=____/gzhi yi rigs sad lam gyi bgrod pa yis/____/snang srid thams cad gdod nas dag par shar/____/rta skad thengs gsum dgongs pa mngon gyur nas/____/'bras bu rta mchog rol pa mngon gyur shog__/ces pa'ang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//____//_

Footnotes

Other Information