JKCL-KABUM-03-GA-095

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡང་གཏེར་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་བརྒྱུད་འདེབས་པདྨའི་ཕྲེང་མཛེས།
Wylie title yang gter rta mgrin gnyen po lha lnga'i brgyud 'debs pad+ma'i phreng mdzes JKCL-KABUM-03-GA-095.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 95, Pages 379 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. yang gter rta mgrin gnyen po lha lnga'i brgyud 'debs pad+ma'i phreng mdzes. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 379. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Deity rta mgrin
Colophon

།ཅེས་པའང་ཉེ་བར་གནས་པ་དྲུང་ཡིག་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ལྷ་རྫས་བཅས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

/ces pa'ang nye bar gnas pa drung yig tshe ring bkra shis kyis lha rdzas bcas bskul ngor chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཡང་གཏེར་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་བརྒྱུད་འདེབས་པདྨའི་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཆོས་སྐུའི་སྟོན་པ་ཀུན་བཟང་འོད་མི་འགྱུར། །ལོངས་སྐུ་ཐུགས་ཆེན་པདྨ་གར་གྱི་དབང་། །སྤྲུལ་སྐུ་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ནད་གདོན་མཐར་བྱེད་ཤོག །མི་བརྗེད་གཟུངས་ཐོབ་མཁར་ཆེན་བཟའ་མཚོ་རྒྱལ། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་། །སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ནད་གདོན་མཐར་བྱེད་ཤོག །ཁྲི་སྲོང་རྣམ་རོལ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་དང་། །གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ནད་གདོན་མཐར་བྱེད་ཤོག །སྨིན་གྲོལ་དོན་སྟོན་རྩ་བའི་བླ་མ་རྗེ། །ཡི་དམ་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔ་དང་། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ནད་གདོན་མཐར་བྱེད་ཤོག །བསྙེན་སྒྲུབ་བསྐྱེད་རིམ་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །སྔོན་ལས་འཕྲལ་རྐྱེན་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཞི། །རྫོགས་རིམ་དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལམ་ཁྱེར་གྱི། །རིག་པའི་རྩལ་རྫོགས་དཔལ་ཆེན་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཉེ་བར་གནས་པ་དྲུང་ཡིག་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ལྷ་རྫས་བཅས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

yang gter rta mgrin gnyen po lha lnga'i brgyud 'debs pad+ma'i phreng mdzes zhes bya ba bzhugs/__chos sku'i ston pa kun bzang 'od mi 'gyur/____/longs sku thugs chen pad+ma gar gyi dbang /____/sprul sku rig 'dzin pad+ma 'byung gnas la/____/gsol ba 'debs so nad gdon mthar byed shog__/mi brjed gzungs thob mkhar chen bza' mtsho rgyal/____/ye shes spyan ldan bai ro tsa na dang /____/sprul pa'i gter chen mchog ldan mgon po la/____/gsol ba 'debs so nad gdon mthar byed shog__/khri srong rnam rol pad+ma mdo sngags gling /____/rnam par snang mdzad blo gros mtha' yas dang /____/grub pa'i rig 'dzin snang mdzad rdo rje la/____/gsol ba 'debs so nad gdon mthar byed shog__/smin grol don ston rtsa ba'i bla ma rje/____/yi dam rta mgrin gnyen po lha lnga dang /____/mkha' 'gro chos skyong nor lha gter bdag la/____/gsol ba 'debs so nad gdon mthar byed shog__/bsnyen sgrub bskyed rim bzlas pa'i rnal 'byor gyis/____/sngon las 'phral rkyen nad gdon bar chad zhi/____/rdzogs rim dug lnga ye shes lam khyer gyi/____/rig pa'i rtsal rdzogs dpal chen 'grub par shog__/ces pa'ang nye bar gnas pa drung yig tshe ring bkra shis kyis lha rdzas bcas bskul ngor chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//____//_

Footnotes

Other Information