JKCL-KABUM-03-GA-094

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བླ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་།
Wylie title bla sgrub brgyud 'debs byin rlabs sprin phung JKCL-KABUM-03-GA-094.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 94, Pages 377 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bla sgrub brgyud 'debs byin rlabs sprin phung. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 377. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེའོ།།

/ces pa'ang chos kyi blo gros pas bris pa dge'o//

[edit]
བླ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ། བདེ་ལྡན་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ན་སྣང་མཐའ་ཡས། །ལོངས་སྐུ་ཐུགས་ཆེན་པདྨ་གར་གྱི་དབང་། །སྤྲུལ་སྐུ་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དབྱངས་ཅན་སྤྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དང་། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག །རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོའི་ཞབས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ །མངའ་བདག་སྤྲུལ་པ་ཉང་སྟོན་ཉི་མ་འོད། །བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་། །གང་དེའི་བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ༴ །བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་། །དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྗེར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གཞི་ཡི་རིག་པ་ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་ལྡན། །བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་གྱིས་རྒྱུད་གྲོལ་ས་ལམ་བགྲོད། །གཟུང་སྤྲིན་ཏིང་འཛིན་མི་ཟད་དབང་འབྱོར་ཞིང་། །སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེའོ།། །།
[edit]

bla sgrub brgyud 'debs byin rlabs sprin phung zhes bya ba bzhugs so/____/na mo gu ru/__bde ldan chos sku'i zhing na snang mtha' yas/____/longs sku thugs chen pad+ma gar gyi dbang /____/sprul sku rig 'dzin pad+ma 'byung gnas la/____/gsol ba 'debs so dbang bskur byin gyis rlobs/____/dbyangs can sprul pa ye shes mtsho rgyal dang /____/'jam dpal dbyangs dngos tshangs pa lha'i me tog__/rgyal sras lha rje mchog grub rgyal po'i zhabs/____/gsol ba 'debs so=____/mnga' bdag sprul pa nyang ston nyi ma 'od/____/bka' babs bdun ldan pad+ma mdo sngags gling /____/gang de'i byin rlabs ye shes rdo rje la/____/gsol ba=____/byin rlabs mchog stsol rtsa brgyud bla ma dang /____/dngos grub char 'bebs yi dam zhi khro'i lha/____/phrin las thogs med mkha' 'gro chos skyong rjer/____/gsol ba 'debs so dbang bskur byin gyis rlobs/____/gzhi yi rig pa nges 'byung byang sems ldan/____/bskyed rdzogs lam gyis rgyud grol sa lam bgrod/____/gzung sprin ting 'dzin mi zad dbang 'byor zhing /____/sku bzhi'i go 'phang thob par byin gyis rlobs/____/ces pa'ang chos kyi blo gros pas bris pa dge'o//____//__

Footnotes

Other Information