JKCL-KABUM-03-GA-092

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་བསྐུལ་ཁ་སྐོང་དང་བཅས།
Wylie title rig 'dzin rnams kyi bskul kha skong dang bcas JKCL-KABUM-03-GA-092.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 92, Pages 369-374 (Folios 1a1 to 3b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rig 'dzin rnams kyi bskul kha skong dang bcas. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 369-374. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Invocations - bskul ba  ·  Lineage Supplications - brgyud 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་དགེ་བཱི་མ་ལ་མི་ཏྲ་ནས། །དེས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་བར་དུ་བྱོན་པའི་རིག་པ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བསྐུལ་དགེ།

/ces pa'ang dge bI ma la mi tra nas/____/des ngag dbang kun dga' bsod nams bar du byon pa'i rig pa 'dzin pa chen po rnams kyi bskul dge/

[edit]
རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་བསྐུལ་ཁ་སྐོང་དང་བཅས་བཞུགས། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོ་བའི། །རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་དུས་ལ་བབས། །ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །རྒྱ་གར་ཙནྡན་ནགས་ཚལ་དུ། །ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་བསྙེལ་ལམ་ཀྱི། །ཕུར་པ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །སློབ་དཔོན་བི་མ་མི་ཏྲ་ཡིས། །མངྒ་ལ་ཡི་ཆུ་བོ་ལ། །ཇི་ལྟར་རྟགས༴ བལ་པོ་ཤྲཱི་ལ་མཉྫུ་ཡི། །མཎྜ་ལ་ཡི་མཁར་གོང་དུ། །ཇི་ལྟར༴ །མཆིམས་སྟོན་ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་ཡིས། །ཡར་ལུང་བགེགས་ཀྱི་ཕུག་ཆུང་དུ། །ཇི་ལྟར༴ །ཤུད་བུ་དཔལ་གྱི་སེངྒེ་ཡི། །འོན་ཤང་མདོ་ཡི་བྲག་དམར་ལ། །ཇི་ལྟར༴ སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི། །ཧས་པོ་རི་ཡི་ཡང་གོང་དུ། །ཇི་ལྟར༴ །མཁར་ཆེན་བཟའ་ཡི་མཚོ་རྒྱལ་ཡིས། །དགུང་གི་ཕོ་རོག་ནག་པོ་ལ། །ཇི་ལྟར༴ །མཁར་ཆེན་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་གིས། །རྩིབས་ཀྱི་ང་ཀི་སྔོན་པོ་ལ། །ཇི་ལྟར༴ །འཁོན་སྟོན་ཀླུ་དབང་སྲུང་བ་ཡི། །ལྷ་སར་ཡེར་པའི་བྲག་ཕུག་ཏུ། །ཇི་ལྟར༴ །གཅུང་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་གྱི། །དྲག་པོའི་དབང་བསྐུར་མཛད་པའི་ཚེ། །ཇི་ལྟར༴ །འཁོན་སྟོན་བ་པོ་ཞེས་བྱ་ཡི། །ཚ་མོ་རོང་གི་བྲག་ཕུག་ཏུ། །ཇི་ལྟར༴ །སྔགས་འཆང་རྒྱ་གར་ཤེར་བཟང་གིས། །གྲུ་ཚ་མཐོན་པོ་བྱ་བ་རུ། །ཇི་ལྟར༴ །འཇམ་མགོན་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །འབམ་རོང་བྲག་གི་གནས་མཆོག་ཏུ། །ཇི་ལྟར༴ །སྔགས་འཆང་ངག་གི་དབང་པོ་ཡིས། །སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་གནས་མཆོག་ཏུ། །ཇི་ལྟར༴ །འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས་དབང་པོ་ཡིས། །བྱས་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་བྲག་རྫོང་དུ། །ཇི་ལྟར༴ །སྔགས་འཆང་གྲགས་པ་བློ་གྲོས་ཀྱིས། །བྲང་ངད་ལྡན་པའི་རི་བོ་མ། །ཇི་ལྟར༴ སྔགས་འཆང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །ལྷ་ལྡན་འབྱུང་བའི་པད་འབྱུང་ཞེས། །ཇི་ལྟར༴ །སྔགས་འཆང་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་གིས། ཁའུ་བྲག་རྫོང་གནས་མཆོག་ཏུ། །ཇི་ལྟར༴ །སྔགས་འཆང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས། །གནོད་སྦྱིན་ཁང་བཟང་གནས་མཆོག་ཏུ། །ཇི་ལྟར༴ །འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གྱིས། །ལྷ་མཐིལ་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་དུ། །ཇི་ལྟར༴ །དྲིན་ཅན་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ཀྱི། །དབུས་རྩེ་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་དུ། །ཇི་ལྟར༴ །མཐུ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་གིས། །ཆོས་འཁོར་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་སུ། །ཇི་ལྟར༴ །གང་ཞིག་གཅུང་པོ་ཀུན་རིན་གྱིས། །ཕོ་བྲང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཁང་དུ། །ཁྲོ་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་གཏོར་བཟློག་ཉིད། །ཟོར་འཕང་ལས་མཛད་སྐབས་ཐོག་དེར། །ཆེད་ལྷག་སྲ་བའི་ས་གཞི་ལ། །ཐིམ་ཟུག་ནུས་པའི་རྟགས་མཚན་ནི། །ཇི་ལྟར༴ མཐུ་ཆེན་ས་ཆེན་ཀུན་རིན་གྱིས། །ལྷ་ཆེན་རེ་ཁའི་སྟེང་ཉིད་ནས། །ཇི་ལྟར༴ །གྲུབ་དབང་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་གྱིས། །ཆོས་འཁོར་ལྷ་སའི་གནས་མཆོག་ཏུ། །ཇི་ལྟར༴ །འཇམ་མགོན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། །ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གནས་མཆོག་ཏུ། །ཇི་ལྟར༴ །གྲུབ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་གྱི། །སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་གནས་མཆོག་ཏུ། །ཇི་ལྟར༴ །འཇམ་དབྱངས་མངྒའི་མཚན་ཅན་གྱིས། །གནས་ཆེན་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་ཏུ། །ཇི་ལྟར༴ སྐྱབས་མཆོག་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ཡིས། །དབྱར་གནས་ཕུར་པ་ཕོ་བྲང་དུ། །ནག་ཕྱོགས་ལོག་འདྲེན་མ་རུང་པ། །རྒྱས་ཕྱོགས་ཆུ་བོ་རྔམ་ཞིང་བརྗིད། །གནས་མཆོག་རྟེན་དང་རྟེན་པ་བཅས། །ས་ནི་ཉེས་སྐྱོན་ཉེ་བའི་ཚེ། །རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ཐུགས་མདངས་ཀྱི། །རབ་གནས་ཐུམ་བཅར་གནང་བ་ན། །ཆུ་བོ་གྱེན་དུ་ལྡོག་པ་དང་། །མེ་སྤྲེལ་ལྟ་གདན་ཨེ་ཝཾ་དུ། །གཙུག་ཏོར་ལར་བྱུང་གདུགས་དཀར་གྱིས། །བཟློག་མདོས་ཟབ་མནན་མཛད་པའི་ཚེ། །ཟོར་གཏོར་ཁྲག་རྒྱུན་ནར་མ་བབས། །ཞིང་བཅུ་ཐལ་བར་བརླག་པ་སོགས། །ཇི་ལྟར༴ །སྐྱབས་མཆོག་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །ལྷ་ལྡན་གཞི་སྡེའི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང་། །མཐུ་ཆེན་དྲག་པོའི་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས། །འགོང་པོ་མནན་སྐོར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས། །སྒྲུབ་ཁང་ཤིན་ཏུ་དྲི་རྔམ་པ། །སྲོད་ལ་ངུ་འབོད་ངར་སྒྲ་ཅན། །དངོས་སུ་ཞུགས་པའི་རྟགས་མཚན་འཆར། །དངོས་གཞི་མནན་གཏད་འགུགས་གཞུགས་ཚེ། །ཕྱོགས་བཅུར་རླུང་འཚུབ་ལུང་གང་གཡོ། །མནན་དོང་ཕུས་ས་དམིགས་མེད་ཐིམ། །གཟུགས་ཅན་ཀུན་ཀྱང་ངོ་མཚར་སྐྱེས། །ཇི་ལྟར༴ དཔལ་ལྡན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་ཡི། །བསྙེན་སྒྲུབ་གཏོར་འོད་འཕྲོས་པའི་ཚེ། །ཇི་ལྟར༴ །མཐུ་ཆེན་གསང་བའི་བདག་པོ་ཡིས། །ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་པོ་ཏཱ་ལར། །ཇི་ལྟར༴ དྲག་ཤུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་གཏོར་སྒྲུབ་སྐབས། །དམ་ཅན་བདུད་མགོན་ཐོད་ཕྲེང་གི། ཟོར་གཏོར་དགྲ་ཕྱོགས་འཕར་ཞིང་གཡོ། །གཞན་ཡང་མངའ་རི་གདུལ་བྱའི་ངོར། །ཆུ་བོ་མངོན་དང་བསྒྱུར་ལ་སོགས། །ཇི་ལྟར༴ །མཐུ་ཆེན་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །མངའ་རི་མཁོ་ཆར་གནས་མཆོག་ཏུ། །དྲག་པོའི་མནན་གཏད་མཛད་པའི་ཚེ། །མནན་དོང་དབུས་སུ་མེ་སྟག་འཕྲོ། །རབ་གནས་མངའ་གསོལ་མཛད་པའི་ཚེ། །མེ་ཏོག་ཆར་པའི་རྒྱུན་ཕབ་ཅིང་། །ཇི་ལྟར༴ །དྲག་ཤུལ་ནུས་མཐུའི་དཔལ་མངའ་བ། །སྐྱབས་མཆོག་ཕྲིན་ལས་རིན་ཆེན་གྱིས། །རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྐབས། །ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཞལ་གཟིགས་ཅིང་། །ལྷ་གདན་གྲུ་འཛིན་ཕོ་བྲང་དུ། །གཏོར་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་ཅིང་། །ཇི་ལྟར༴ །འཇམ་དབྱངས་འཇིགས་བྲལ་བདུད་འདུལ་གྱིས། །མཐའ་མེད་འགྲོ་བའི་རེ་སྐོང་ཕྱིར། །འགོ་ཡུལ་སྟོད་སོགས་མཚམ་རྐམས་རྣམས། །ཆུ་བོ་རྒྱ་མཚོ་བསྒྱུར་མཛད་པ། །གདན་ས་དྲག་པོའི་གཏོར་སྒྲུབ་སྐབས། །གཏོར་ཆེན་ཁྲག་རློན་ཉེར་བ་སོགས། །ཇི་ལྟར༴ །ངག་དབང་མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་གིས། །དཔལ་ཐངས་གནས་སུ་ཆུ་བོ་སྟོན། །དེ་ནས་ནུབ་རེ་བྱོན་ལམ་དུ། །གངས་ཆུ་དྲག་པོ་གྱེན་དུ་ལྡོག །གདན་ས་འདི་དང་ལྷ་ལྡན་སོགས། །མངོན་སྤྱོད་ལས་ལ་གཞོལ་བའི་ཚེ། །ཟོར་གཏོར་ཕར་རྒོལ་རང་སྒྲ་སྒྲོགས། །དམ་ཉམས་རྩི་ཏ་ཚལ་པ་གས། །ཁྱད་པར་ལྷ་ཆེན་ཉམས་གསོ་སྐབས། །ས་རྡོ་དབེན་པར་ཡི་མུག་ཚེ། །ངོ་མཚར་ཐུགས་སྨོན་དྲག་རྡོབ་ཀྱི། །སྔར་བར་མཚར་བའི་ཀ་གདན་དང་། །དྷོ་ཡི་ཀ་བ་ཐེམས་སྐས་སོགས། །རྡོ་བཟང་ནམ་མཁའི་མཛོད་བཞིན་རྡོལ། །ཇི་ལྟར༴ །དཔལ་ཆེན་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གྱིས། །དཔལ་ལྡན་རྒྱུན་གྱིས་དབང་པོ་རུ། །གཏོར་ཆེན་ཁྲག་རྒྱུ་ཉེར་བ་འཇག །གདན་པ་བསྟན་རིམ་མཛད་པའི་ཚེ། །ཉུང་དཀར་དྲག་ཏུ་འཁོལ་བ་སོགས། །བསྟན་དགྲ་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་བ་སོགས། །ཇི་ལྟར༴ །འཇམ་མགོན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། །ཆུ་བྱ་གྲོ་བཞིན་ཕུར་སྒྲུབ་སྐབས། །རྡུལ་མཚོན་དཀྱིལ་སྟེང་མེ་ཏོག་གི། རྗེས་མང་བྱུང་ཞིང་མེ་བྱི་ལོར། །བསྟན་རིམས་ཕུར་སྒྲུབ་ཟོར་འཕེན་ལས། །ཁྲག་རྒྱུན་ནར་འཛག་བསྟན་དགྲ་བརླག །ཇི་ལྟར༴ །ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །གདན་སར་དྲུག་བཅུའི་གཏོར་བཟློག་སྐབས། །སྤྱི་སྒོས་དམ་ཉམས་སྒྲོལ་བའི་རྟགས། །སྒྲུབ་ཁང་ཐམས་ཅད་ཤུམ་དྲི་གང་། །དེ་མུར་དངོས་སུ་བརླག་མཛད་ཅིང་། །གཞན་ཡང་རྟགས་མཚན་མང་བ་སོགས། །ཇི་ལྟར་རྟགས་མཚན་བརྟེན་ལམ་ཅི། །ཕུར་པའི་སྒྲུབ་པར་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་དུས་ལ་བབས། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་དུས་ལ་བབས། །མཐུ་རྩ་འབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབས། །དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་དུས་ལ་བབས། །ཅེས་པའང་དགེ་བཱི་མ་ལ་མི་ཏྲ་ནས། །དེས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་བར་དུ་བྱོན་པའི་རིག་པ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བསྐུལ་དགེ། །།
[edit]

rig 'dzin rnams kyi bskul kha skong dang bcas bzhugs/____/byang chub mchog tu sems bskyed cing /____/dus gsum rgyal ba'i gdung 'tsho ba'i/____/rig 'dzin rnams kyi dus la babs/____/phur bu sgrub pa'i grogs mdzod cig__/slob dpon pad+ma 'byung gnas kyis/____/rgya gar tsan+dan nags tshal du/____/ji ltar rtags bstan bsnyel lam kyi/____/phur pa sgrub pa'i grogs mdzod cig__/slob dpon bi ma mi tra yis/____/mang+ga la yi chu bo la/____/ji ltar rtags=__bal po shrI la many+dzu yi/____/maN+Da la yi mkhar gong du/____/ji ltar=____/mchims ston shAkya pra b+ha yis/____/yar lung bgegs kyi phug chung du/____/ji ltar=____/shud bu dpal gyi seng+ge yi/____/'on shang mdo yi brag dmar la/____/ji ltar=__sna nam rdo rje bdud 'joms kyi/____/has po ri yi yang gong du/____/ji ltar=____/mkhar chen bza' yi mtsho rgyal yis/____/dgung gi pho rog nag po la/____/ji ltar=____/mkhar chen dpal gyi dbang phyug gis/____/rtsibs kyi nga ki sngon po la/____/ji ltar=____/'khon ston klu dbang srung ba yi/____/lha sar yer pa'i brag phug tu/____/ji ltar=____/gcung ston rdo rje rin chen gyi/____/drag po'i dbang bskur mdzad pa'i tshe/____/ji ltar=____/'khon ston ba po zhes bya yi/____/tsha mo rong gi brag phug tu/____/ji ltar=____/sngags 'chang rgya gar sher bzang gis/____/gru tsha mthon po bya ba ru/____/ji ltar=____/'jam mgon kun dga' bsod nams kyis/____/'bam rong brag gi gnas mchog tu/____/ji ltar=____/sngags 'chang ngag gi dbang po yis/____/spa gro stag tshang gnas mchog tu/____/ji ltar=____/'jam dbyangs bsod nams dbang po yis/____/byas 'gyur rdo rje'i brag rdzong du/____/ji ltar=____/sngags 'chang grags pa blo gros kyis/____/brang ngad ldan pa'i ri bo ma/____/ji ltar=__sngags 'chang kun dga' bsod nams kyis/____/lha ldan 'byung ba'i pad 'byung zhes/____/ji ltar=____/sngags 'chang bsod nams dbang phyug gis/__kha'u brag rdzong gnas mchog tu/____/ji ltar=____/sngags 'chang kun dga' bkra shis kyis/____/gnod sbyin khang bzang gnas mchog tu/____/ji ltar=____/'jam dbyangs bsod nams rin chen gyis/____/lha mthil gtsug lag khang chen du/____/ji ltar=____/drin can kun dga' blo gros kyi/____/dbus rtse gtsug lag khang chen du/____/ji ltar=____/mthu chen dpal ldan chos skyong gis/____/chos 'khor dpal gyi bsam yas su/____/ji ltar=____/gang zhig gcung po kun rin gyis/____/pho brang phun sum tshogs khang du/____/khro rgyal chen po'i gtor bzlog nyid/____/zor 'phang las mdzad skabs thog der/____/ched lhag sra ba'i sa gzhi la/____/thim zug nus pa'i rtags mtshan ni/____/ji ltar=__mthu chen sa chen kun rin gyis/____/lha chen re kha'i steng nyid nas/____/ji ltar=____/grub dbang dngos grub dpal 'bar gyis/____/chos 'khor lha sa'i gnas mchog tu/____/ji ltar=____/'jam mgon kun dga' rgyal mtshan gyis/____/e waM chos ldan gnas mchog tu/____/ji ltar=____/grub mchog rdo rje rin chen gyi/____/spa gro stag tshang gnas mchog tu/____/ji ltar=____/'jam dbyangs mang+ga'i mtshan can gyis/____/gnas chen yar lung shel brag tu/____/ji ltar=__skyabs mchog kun dga' snying po yis/____/dbyar gnas phur pa pho brang du/____/nag phyogs log 'dren ma rung pa/____/rgyas phyogs chu bo rngam zhing brjid/____/gnas mchog rten dang rten pa bcas/____/sa ni nyes skyon nye ba'i tshe/____/rdo rje gzhon nu'i thugs mdangs kyi/____/rab gnas thum bcar gnang ba na/____/chu bo gyen du ldog pa dang /____/me sprel lta gdan e waM du/____/gtsug tor lar byung gdugs dkar gyis/____/bzlog mdos zab mnan mdzad pa'i tshe/____/zor gtor khrag rgyun nar ma babs/____/zhing bcu thal bar brlag pa sogs/____/ji ltar=____/skyabs mchog kun dga' bsod nams kyis/____/lha ldan gzhi sde'i pho brang du/____/khro rgyal rdo rje gzhon nu dang /____/mthu chen drag po'i zung 'brel gyis/____/'gong po mnan skor sgrub pa'i skabs/____/sgrub khang shin tu dri rngam pa/____/srod la ngu 'bod ngar sgra can/____/dngos su zhugs pa'i rtags mtshan 'char/____/dngos gzhi mnan gtad 'gugs gzhugs tshe/____/phyogs bcur rlung 'tshub lung gang g.yo/____/mnan dong phus sa dmigs med thim/____/gzugs can kun kyang ngo mtshar skyes/____/ji ltar=__dpal ldan phyogs kyi glang po yi/____/bsnyen sgrub gtor 'od 'phros pa'i tshe/____/ji ltar=____/mthu chen gsang ba'i bdag po yis/____/pho brang chen po po tA lar/____/ji ltar=__drag shul yon tan rgya mtsho yi/____/rdo rje gzhon nu'i gtor sgrub skabs/____/dam can bdud mgon thod phreng gi/__zor gtor dgra phyogs 'phar zhing g.yo/____/gzhan yang mnga' ri gdul bya'i ngor/____/chu bo mngon dang bsgyur la sogs/____/ji ltar=____/mthu chen dngos grub rgya mtsho yis/____/mnga' ri mkho char gnas mchog tu/____/drag po'i mnan gtad mdzad pa'i tshe/____/mnan dong dbus su me stag 'phro/____/rab gnas mnga' gsol mdzad pa'i tshe/____/me tog char pa'i rgyun phab cing /____/ji ltar=____/drag shul nus mthu'i dpal mnga' ba/____/skyabs mchog phrin las rin chen gyis/____/rdo rje gzhon nu'i bsnyen sgrub skabs/____/yi dam lha yi zhal gzigs cing /____/lha gdan gru 'dzin pho brang du/____/gtor las bdud rtsi'i rgyun babs cing /____/ji ltar=____/'jam dbyangs 'jigs bral bdud 'dul gyis/____/mtha' med 'gro ba'i re skong phyir/____/'go yul stod sogs mtsham rkams rnams/____/chu bo rgya mtsho bsgyur mdzad pa/____/gdan sa drag po'i gtor sgrub skabs/____/gtor chen khrag rlon nyer ba sogs/____/ji ltar=____/ngag dbang mthu stobs dbang phyug gis/____/dpal thangs gnas su chu bo ston/____/de nas nub re byon lam du/____/gangs chu drag po gyen du ldog__/gdan sa 'di dang lha ldan sogs/____/mngon spyod las la gzhol ba'i tshe/____/zor gtor phar rgol rang sgra sgrogs/____/dam nyams rtsi ta tshal pa gas/____/khyad par lha chen nyams gso skabs/____/sa rdo dben par yi mug tshe/____/ngo mtshar thugs smon drag rdob kyi/____/sngar bar mtshar ba'i ka gdan dang /____/d+ho yi ka ba thems skas sogs/____/rdo bzang nam mkha'i mdzod bzhin rdol/____/ji ltar=____/dpal chen kun dga' rin chen gyis/____/dpal ldan rgyun gyis dbang po ru/____/gtor chen khrag rgyu nyer ba 'jag__/gdan pa bstan rim mdzad pa'i tshe/____/nyung dkar drag tu 'khol ba sogs/____/bstan dgra dbyings su bsgral ba sogs/____/ji ltar=____/'jam mgon kun dga' rgyal mtshan gyis/____/chu bya gro bzhin phur sgrub skabs/____/rdul mtshon dkyil steng me tog gi/__rjes mang byung zhing me byi lor/____/bstan rims phur sgrub zor 'phen las/____/khrag rgyun nar 'dzag bstan dgra brlag__/ji ltar=____/ngag dbang kun dga' bsod nams kyis/____/gdan sar drug bcu'i gtor bzlog skabs/____/spyi sgos dam nyams sgrol ba'i rtags/____/sgrub khang thams cad shum dri gang /____/de mur dngos su brlag mdzad cing /____/gzhan yang rtags mtshan mang ba sogs/____/ji ltar rtags mtshan brten lam ci/____/phur pa'i sgrub par grogs mdzod cig__/rig 'dzin rnams kyi dus la babs/____/byin gyis brlab pa'i dus la babs/____/mthu rtsa 'byung ba'i dus la babs/____/dgra bgegs sgrol ba'i dus la babs/____/ces pa'ang dge bI ma la mi tra nas/____/des ngag dbang kun dga' bsod nams bar du byon pa'i rig pa 'dzin pa chen po rnams kyi bskul dge/____//__

Footnotes

Other Information