JKCL-KABUM-03-GA-090

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་འདུས་ཀྱི་བླ་མ་གསོལ་འདེབས།
Wylie title gsung ngag rin po che'i brgyud pa gsum 'dus kyi bla ma gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-090.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 90, Pages 355-357 (Folios 1a1 to 2a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gsung ngag rin po che'i brgyud pa gsum 'dus kyi bla ma gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 355-357. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ (gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa)
[edit]
གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་འདུས་ཀྱི་བླ་མ་གསོལ་འདེབས། ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿཀུན་བཟང་དབང་བཞིའི་ཆར་རྒྱུན་འཁོར་ལོའི་མགོན། །གསང་ཆེན་ལམ་བཞི་སོགས། དེའི་ཁ་སྐོང་ལས། ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་རྗེས་སུ། བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་དཔལ་གྱི་ཆོས་གྲྭ་རུ། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཐུགས་སྲས་སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པའི་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག །གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ཞབས་ལ༴ ཞེས་དང་། །བསླབ་གསུམ་རྒྱལ་མཚན་རྗེས་སུ། །འདར་སྟོན་རྣམ་རྒྱལ་སྟག་རྩེའི་དགོན་པ་རུ། །དྲག་སྔགས་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་ནུས་པའི་གཏེར། །ངེས་དོན་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་སྟ་ར་བ། །བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ༴ །མཁས་པའི་འབྱུང་གནས་བཟང་ལྡན་ཆོས་གྲྭ་རུ། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་ལ་འགྲན་བྲལ་པཎྜི་ཏ། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་མངའ་དགྱེས་མཛད་དབྱེར་མེད་སྐུ། །ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཞབས་ལ༴ ཞེས་དང་། །མཁྱེན་རབ་བྱམས་པའི་རྗེས་སུ། །སྙན་བརྒྱུད་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་འདུས་པའི་སྡེར། །རྒྱལ་བ་སྐུ་དངོས་ཚར་ཆེན་བླ་མ་ཡི། །ཟབ་ལམ་སྤེལ་མཁས་དྲིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །བློ་གསལ་མཆོག་ལྡན་ཞབས་ལ༴ ཞེས་དང་། །གསུང་ངག་གདམས་པའི་གཏེར་མཛོད་བཀའ་དྲིན་ཅན། །ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ཞབས་ལ༴ །ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ཨེ་ཝྃ་ཆོས་ལྡན་དུ། །རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །མཉམ་མེད་བཀའ་དྲིན་ཅན་ལ༴ དེ་མཆན། །བློ་གཏེར་དབང་པོ་དང་། བྲག་ར་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་རྗེས་སུ། །རིས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་ཆེན་པོ་རུ། །མདོ་སྔགས་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་འཛིན་ཅིང་། །མཁྱེན་བརྩེའི་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་གཏེར། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། །། ༈ ལམ་འབྲས་གསུང་སྐབས། རྣམ་དག་མ་འདོན་ནས། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ཡི། སོགས། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སོགས། །རབ་འབྱམས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མཁྱེན་པ་རྒྱས། །དམིགས་མེད་བྱམས་དང་བརྩེ་བའི་ཐུགས་མངའ་ཞིང་། །སློབ་བཤད་གདམས་པའི་གཏེར་མཛོད་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །ངག་དབང་ལེགས་པའི་ཞབས་ལ༴ །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་བླ་མས་རྗེས་སུ་བཟུང་། །མདོ་སྔགས་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་ཆེ། །གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཕྲིན་ལས་ཕ་མཐའ་ཡས། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། །། ༈ རི་བོ་རྩེ་ལྔར་འཇམ་པའི་དབྱངས། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་སྙིང་པོའི་ཞབས། སོགས་ནས། །བྱམས་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། །ཀུན་དགའི་བཞེད་དོན་མ་ལུས་པ། །ཚུལ་བཞིན་འབྱེད་པའི་དཔའ་བོ་ཆེ། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཕྱག་འཚལ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ས་སྐྱ་པའི། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་མཛོད་བཟུང་ནས། །སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱ་སྐྱོང་མཛད་པ། །རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ལ༴ །གསང་བའི་བདག་པོ་མི་ཡི་གཟུགས། །རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་འཆང་བ། །རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན། །བློ་གཏེར་དབང་པོ་ལ༴ །མཁྱེན་བརྩེའི་བློ་གྲོས་དྲི་མེད་ཀྱིས། །རྟག་ཏུ་གཞན་གྱི་དོན་ལ་དགོངས། །ཕན་བདེའི་འདོད་དགུ་འབྱུང་བའི་གནས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ༴ །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་མཁྱེན་དང་བརྩེའི། །ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་འཛིན་ཅིང་། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ་ཕྱག་འཚལ།། །། ༈ ཨོཾ་སྭསྟི། རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །ཟག་མེད་བདེ་བའི་གར་བསྒྱུར་རྡོ་རྗེ་གུར། །གྲུབ་པ་མཆོག་གི་དེད་དཔོན་བྲམ་ཟེ་ཆེར། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་སོགས་བརྒྱུད་འདེབས་ཤྭོ་ལོ་ཀ་ཉེར་བརྒྱད་ཅན་ལས། གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་འཛིན་དངོས་བློ་གཏེར་དབང་། །ནག་པོ་ཆེ་གྲུབ་བསམ་གཏན་བློ་གྲོས་ཞབས། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཡང་གཅིག །གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་འཛིན་དངོས་བློ་གཏེར་དབང་། །ནག་པོ་ཆེ་གྲུབ་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཕེལ་དང་། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ངག་དབང་ལེགས་པ་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས།། །།
[edit]

gsung ngag rin po che'i brgyud pa gsum 'dus kyi bla ma gsol 'debs/__na mo gu ru b+h+yaHkun bzang dbang bzhi'i char rgyun 'khor lo'i mgon/____/gsang chen lam bzhi sogs/__de'i kha skong las/__klu sgrub rgya mtsho'i rjes su/__bkra shis dge mtshan dpal gyi chos grwa ru/____/'jam dpal dbyangs dngos blo gsal rgya mtsho yi/____/thugs sras snyan brgyud gdams pa'i rgyal tshab mchog__/gzhon nu blo gros zhabs la=__zhes dang /____/bslab gsum rgyal mtshan rjes su/____/'dar ston rnam rgyal stag rtse'i dgon pa ru/____/drag sngags bsnyen sgrub mthar phyin nus pa'i gter/____/nges don bstan pa'i srog shing sta ra ba/____/bsod nams chos 'phel=____/mkhas pa'i 'byung gnas bzang ldan chos grwa ru/____/'chad rtsod rtsom la 'gran bral paN+Di ta/____/mkhyen brtse nus mnga' dgyes mdzad dbyer med sku/____/ngag dbang chos grags zhabs la=__zhes dang /____/mkhyen rab byams pa'i rjes su/____/snyan brgyud chos kyi 'byung gnas 'dus pa'i sder/____/rgyal ba sku dngos tshar chen bla ma yi/____/zab lam spel mkhas drin chen rdo rje 'chang /____/blo gsal mchog ldan zhabs la=__zhes dang /____/gsung ngag gdams pa'i gter mdzod bka' drin can/____/kun dga' bstan 'dzin zhabs la=____/nges pa lnga ldan e wa~M chos ldan du/____/rgyal kun 'dus zhal mkhan chen rdo rje 'chang /____/byams pa kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan zhabs/____/mnyam med bka' drin can la=__de mchan/____/blo gter dbang po dang /__brag ra chos kyi nyi ma'i rjes su/____/ris med chos kyi dga' tshal chen po ru/____/mdo sngags bstan pa rgya mtsho'i mdzod 'dzin cing /____/mkhyen brtse'i nus pa'i ye shes chen po'i gter/____/chos kyi blo gros zhabs la gsol ba 'debs//____//____!__lam 'bras gsung skabs/__rnam dag ma 'don nas/____/ngag gi dbang phyug 'jam dbyangs bla ma yi/__sogs/____/'jam dbyangs bla ma'i byin rlabs sogs/____/rab 'byams shes bya kun la mkhyen pa rgyas/____/dmigs med byams dang brtse ba'i thugs mnga' zhing /____/slob bshad gdams pa'i gter mdzod chos kyi rje/____/ngag dbang legs pa'i zhabs la=____/'jam dpal dbyangs dngos bla mas rjes su bzung /____/mdo sngags chos tshul rgya mtsho'i mnga' bdag che/____/gzhan la phan pa'i phrin las pha mtha' yas/____/chos kyi blo gros zhabs la gsol ba 'debs//____//____!__ri bo rtse lngar 'jam pa'i dbyangs/____/dpal ldan sa skya snying po'i zhabs/__sogs nas/____/byams mgon 'phags pa klu sgrub dang /____/kun dga'i bzhed don ma lus pa/____/tshul bzhin 'byed pa'i dpa' bo che/____/bstan pa'i rgyal mtshan la phyag 'tshal/____/'jam pa'i dbyangs dngos sa skya pa'i/____/bstan pa rin chen mdzod bzung nas/____/skal ldan gdul bya skyong mdzad pa/____/rin chen rdo rje la=____/gsang ba'i bdag po mi yi gzugs/____/rgyud sde rgya mtsho'i mdzod 'chang ba/____/rigs brgya'i khyab bdag 'khor lo'i mgon/____/blo gter dbang po la=____/mkhyen brtse'i blo gros dri med kyis/____/rtag tu gzhan gyi don la dgongs/____/phan bde'i 'dod dgu 'byung ba'i gnas/____/yid bzhin nor bu la=____/'jam dpal dbyangs dngos mkhyen dang brtse'i/____/phrin las rgya mtsho'i mdzod 'dzin cing /____/thugs rje chen po dang ldan pa/____/chos kyi blo gros la phyag 'tshal//____//____!__oM swasti/__rnam kun mchog ldan zung 'jug rdo rje 'dzin/____/zag med bde ba'i gar bsgyur rdo rje gur/____/grub pa mchog gi ded dpon bram ze cher/____/snying nas gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/____/zhes sogs brgyud 'debs shwo lo ka nyer brgyad can las/__gsang bdag rdo rje 'dzin dngos blo gter dbang /____/nag po che grub bsam gtan blo gros zhabs/____/'jam dbyangs bla ma chos kyi blo gros la/____/snying nas gsol ba 'debs so=__yang gcig__/gsang bdag rdo rje 'dzin dngos blo gter dbang /____/nag po che grub 'jam dbyangs bstan 'phel dang /____/'jam dbyangs bla ma ngag dbang legs pa la/____/snying nas gsol ba 'debs so byin gyis rlobs//____//__

Footnotes

Other Information